Borriana convoca ajudes per a promocionar el municipi a través d'esdeveniments esportius

RafaSport

El Butlletí Oficial de la Província va publicar el passat dissabte la següent convocatòria d'ajudes de l'Ajuntament de Borriana.

Bases de la convocatòria de concessió de subvencions per a la promoció de la imatge de Borriana
a través d'esdeveniments esportius 2022

Subvencions promoció imatge Borriana a través d'esdeveniments esportius
ANUNCI
L'Alcaldia fa saber que per decret núm. 2022-3953, de 6 d'octubre de 2022, ha aprovat les següents:
"BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA
IMATGE DE BORRIANA A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓ D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS DURANT EL 2022.
PRIMERA. objecte.
És objecte de la convocatòria la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva per a la celebració de
esdeveniments esportius que contribuïsquen a la promoció turística de la imatge de Borriana.
DILLUNS. Naturalesa dels Ajuts

 1. Els ajuts previstos en aquestes bases tindran la naturalesa jurídica de subvencions públiques.
 2. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant el qual la
  concessió de les subvencions es realitza mitjançant la comparació de les, per tal d' establir una prelació entre
  d' acord amb els criteris de valoració que es fixen en aquestes bases.
  La proposta de concessió es formularà a l' òrgan concedent per la Comissió d' Avaluació, a través de la Regidoria delegada de
  esports -òrgan instructor-.
 3. L' òrgan competent per a la concessió de les subvencions és l' Alcaldia Presidència.
  En allò no previst en aquestes bases, cal atenir-se al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions,
  Ordenança General de Subvencions (BOP núm.. 139, de 19.11.2013), Pla estratègic de Subvencions 2022, Bases d' execució del Pressupost Municipal per a l' exercici de 2022 i la resta de normativa de legal aplicació.
  TERCERA. beneficiaris.
  Podran accedir a la condició de beneficiari les empreses, associacions i entitats públiques o privades que realitzin esdeveniments
  esportius objecte d' aquesta convocatòria i reuneixin els requisits següents::
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l' Agència tributària i amb la seguretat social, així com
  amb l' Ajuntament.
 • No estar incursa en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària de subvencions públiques, de conformitat amb l' article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i del compliment d' obligacions de reintegrament
  de subvencions que, si és el cas, se li haguessin exigit.
  Incompatibilitat:
  No podran ser beneficiaris aquelles entitats que tinguin subscrit un contracte/conveni en vigor amb l'Ajuntament, amb la
  mateixa finalitat, objectius i/o persones beneficiàries.
  Els projectes subvencionats no podran ser presentats a la convocatòria anual que l' Ajuntament té previst convocar per
  subvencionar trofeus i medalles.
  QUARTA. Obligacions dels beneficiaris.
  Són obligacions del beneficiari:
  a) Realitzar les activitats subvencionades segons el que preveu el projecte que va servir de fonament per a la concessió de la subvenció.
  b) Justificar davant l' òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l' activitat i el
  compliment de la finalitat que determinin la concessió o gaudi de la subvenció.
  c) Sotmetre' s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l' òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, aportant quanta informació li sigui requerida en el
  l' exercici de les actuacions anteriors.
  d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats
  subvencionades. Aquesta comunicació s' haurà d' efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de
  l' aplicació donada als fons percebuts.
  e) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent en el compliment de les seves
  obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
  f) Conservar els documents justificatius de l' aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre
  puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  g) Adoptar les mesures de difusió necessàries per donar a conèixer que es tracta d' una acció subvencionada per l' Ajuntament.
  h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l' article 37 de la Llei General de Subvencions.
  Cinquena.- Projectes i criteris de valoració.
  No s' acceptaran projectes en els quals l' aportació demanada de l' Ajuntament sigui major al 20% del pressupost total de l' esdeveniment.
  La concessió de les subvencions es resoldrà mitjançant l' aplicació dels criteris següents:
  ASPECTES GENERALS DEL PROJECTE. 80 PUNTS
 1. Valoració econòmica. Es valorarà el percentatge demanat a l' Ajuntament respecte al pressupost total de l' activitat.
 2. Valoració de la publicitat. Es valorarà el pla de comunicació i/o mitjans de comunicació utilitzats i el seu abast.
 3. Valoració de la sostenibilitat.
  ASPECTES RELACIONATS AMB LA PROMOCIÓ ESPORTIVA. 110 PUNTS
 4. Valoració de la participació
 5. Valoració de l' organització
 6. Valoració de l' activitat
 7. Valoració de la Seguretat
  ASPECTES RELACIONATS AMB LA PROMOCIÓ TURÍSTICA . 110 PUNTS
 8. Valoració de la posada en valor del destí túristic
 9. Ús d' infraestructures turístiques
 10. Diversitat de l' origen dels destinataris
 11. Presència d' atractius turístics en la ubicació de l' esdeveniment
 12. Estacionalitat turístiques
 13. Enquestes per al públic i destinataris
 14. Persones en l' organització amb formació en turisme o història
 15. Possibilitat de participació del públic assistent depenent de l' exigència física requerida
  El detall dels criteris, puntuació dels mateixos, forma d' acreditació es determinen en l' Annex II. CRITERIS DE VALORACIÓ.
  La puntuació obtinguda en la baremació establirà l' ordre de prelació per a l' assignació dels ajuts, assignant la quantitat
  demanada per cada entitat fins a exhaurir el crèdit disponible de la convocatòria.
  En el supòsit que per a l' últim Projecte al qual se li concedeix subvenció no hi hagués dotació pressupostària suficient per a
  cobrir la quantitat demanada, l' entitat sol·licitant podrà renunciar-hi, passant aquesta dotació pressupostària al Projecte
  següent.

Finançament i quantia de les subvencions:
Els presents ajuts es financen amb càrrec a l' aplicació pressupostària 01.432.48900067, denominada "Subvencions promoció turístic-esportiva", del Pressupost Municipal per a l' exercici de 2022, per un import total de 25.000 euros.
La quantitat màxima per projecte a concedir serà de 15.000 €.
Aquests ajuts són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions
o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d' organismes internacionals, concedits per a la mateixa finalitat.
Aquesta compatibilitat estarà condicionada al que l' import dels ajuts, aïlladament o en concurrència amb altres, no superi el cost
total de l' activitat subvencionada i podrà suposar la modificació de la resolució per la qual es procedeixi la subvenció, per tal de
minorar-la (art.19.4 LGS).
Sisena. Presentació de sol·licituds, documentació i termini

 1. Les sol·licituds es presentaran en el Registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana, segons el que estableix l' article 14 des de
  Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, utilitzant per a això el tràmit
  electrònic específic: Subvencions Esdeveniments esportius per a la promoció turística 2022, adjuntant els models normalitzats establerts a l' efecte i que figuren en aquestes bases com a Annexos.
  S' acompanyarà la següent documentació:
 • Model de sol·licitud (Annex I)
 • Annex II. Criteris de valoració
 • projecte. Haurà de contenir la informació suficient i detallada per poder puntuar-se d' acord amb els criteris de valoració.
  No s' acceptaran projectes en els quals l' aportació demanada a l' Ajuntament sigui major al 20% del pressupost total de l' esdeveniment.
 • La documentació indicada en Resum documentació a presentar (en el cas que l' activitat ja s' hagi realitzat en el
  moment de demanar la subvenció, s' haurà d' aportar la documentació que s' indica a la columna de memòria final)
 • Dades de domiciliació bancària: Fitxa de manteniment de tercers o certificat de titularitat bancària.
 • Declaració responsable subscrita pel/la representant legal que l'entitat sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions
  tributàries i davant la Seguretat Social i autorització, si és el cas, per a la seva comprovació (incorporada en el model de sol·licitud)
 • Declaració responsable subscrita pel/la representant legal que l'associació no està incursa en cap de les prohibicions
  per obtenir la condició de beneficiària de subvencions públiques, de conformitat amb l' article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
  novembre, General de subvencions, i haver complert les obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li haguessin
  exigit (incorporada en el model de sol·licitud)
  D' acord amb l' art. 53 de la Llei 39/2015, de 1 d' octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els interessats tenen dret a "no presentar dades i documents (…), que ja es trobin en poder de les Administracions
  Públiques".
  En aquest cas i d' acord amb l' art. 28 de l' esmentada llei, s' haurà d' indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu es van presentar els documents de què es tracti.
 1. L' òrgan instructor podrà requerir a l' entitat sol.licitant la presentació de qualsevol altra documentació que es consideri
  necessària per a la tramitació de la subvenció.
 2. Quan la sol·licitud no reuneixi els requisits establerts en aquestes bases o no s'acompanyi la documentació que, de
  d' acord amb aquesta resulti exigible, de conformitat amb el que preveu l' article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, requerirà les persones interessades perquè, en un termini de 10 dies,
  subsanin la falta o acompanyin els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fessin, se' ls tindrà per desistides de
  la seva petició, prèvia resolució, que haurà de ser dictada en els termes previstos a l' article 21 de l' esmentada Llei. En aquest supòsit el
  l' òrgan instructor elevarà la corresponent proposta de resolució a l' Alcaldia Presidència qui resoldrà.
 3. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptar des de l' endemà de la publicació DEL
  EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA al Butlletí Oficial de la Província.

  *Com a annex a aquestes bases reguladores s' incorpora un Annex informatiu amb un resum de la documentació a presentar
  Setena.- Publicitat i difusió
 4. Serà obligació de les entitats que resultin beneficiàries dels ajuts regulats en aquestes bases, donar a conèixer de
  manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per l'Ajuntament de Burriana.
 5. L'entitat organitzadora estarà obligada a utilitzar el logotip de l'Ajuntament de Borriana en les medalles, trofeus, samarretes i
  qualsevol element commemoratiu de l'esdeveniment que es reparteixi a les persones participants.
 6. Així mateix, l' entitat organitzadora estarà obligada a utilitzar les tanques publicitàries que l' Ajuntament li facilitarà situant-les
  en un lloc preferencial. per a això, en el cas de ser concedida la subvenció per a l' esdeveniment, presentarà un document amb la descripció
  del lloc on se situaran aquestes tanques publicitàries, fent-se responsable de la cura de les mateixes i havent de reposar-les en
  el cas que fossin deteriorades.
  VUITENA. Instrucció i Resolució
  A.- Instrucció
 7. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a la Regidoria d'esports.
 8. L' instructor realitzarà d' ofici totes les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de
  dades en virtut de les quals s' ha de formular la proposta de resolució.
 9. Les activitats d' instrucció comprendran:
  a) Petició de tots els informes que estimi necessaris per resoldre o que siguin exigits per les normes que regulen la subvenció. en
  la petició es farà constar, si és el cas, caràcter determinant d' aquells informes que siguin preceptius. El termini per a la seva emissió serà
  de 10 dies, llevat que l' òrgan instructor, atenent les característiques de l' informe demanat o del propi procediment, sol·licita la seva
  d' emissió en un termini menor o major, sense que en aquest últim cas pugui excedir de dos mesos.
  Quan en el termini assenyalat no s' hagi emès l' informe qualificat per disposició legal expressa com a preceptiu i determinant, O, si és el cas, vinculant, podrà interrompre' s el termini dels tràmits successius.
  b) Avaluació de les sol·licituds o peticions, d' acord amb els criteris, formes i prioritats de valoració establerts
  en aquestes bases reguladores.
 10. Un cop avaluades les sol·licituds, comissió d' avaluació que es constitueixi a l' efecte haurà d' emetre informe en el qual es concreti el resultat de l' avaluació efectuada.
  L' òrgan instructor, vista de l' expedient i de l' informe de la Comissió d' avaluació, formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada i es concedirà un termini de 10 dies per presentar al·legacions.
  La proposta provisional de resolució, d' acord amb l' art. 45.1 b de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es publicarà al tauler d' anuncis i al de la seu electrònica de la pàgina web
  municipal.
  Es podrà prescindir del tràmit d' audiència quan no figurin en procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres
  al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de
  definitiva.
  Examinades les al·legacions adduïdes si s'escau pels interessats, es formularà la proposta de resolució definitiva, que haurà de
  expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia, especificant la seva
  d' avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.
 11. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del beneficiari proposat, davant l' Ajuntament, mentre no se li hagi notificat la resolució de concessió.
  B.- Resolució
 12. Un cop aprovada la proposta de resolució definitiva, i d' acord amb el que preveu l' article 155. 88 de la Llei 39/2015, de 1 de
  octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l' Alcaldia Presidència resoldrà el procediment.
 13. La resolució es motivarà de conformitat amb el que disposi l' Ordenança reguladora de Subvencions i aquestes bases havent de,
  en tot cas, quedar acreditats en el procediment els fonaments de la resolució que s' adopti.
 14. La resolució, a més de contenir el sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà constar, que es pretén ascendir i no pogués obtenir l'ascens
  que es pretén ascendir i no pogués obtenir l'ascens, de manera expressa, desestimació de la resta de les sol·licituds.
 15. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos, llevat que una norma
  amb rang de llei estableixi un termini major o així vingui previst a la normativa de la Unió Europea. El termini es computarà a partir de
  publicació de la corresponent convocatòria, llevat que aquesta posposi els seus efectes a una data posterior.
 16. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els interessats per entendre desestimada per
  silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
  Novena.- Comissió d' Avaluació
 17. La Comissió d' Avaluació, a la qual es fa referència a la base anterior, estarà composta per:
 • Presidència: L' Alcaldia o regidoria en qui delegui.
 • Vocals:
  a) El/la Regidor/a de Turisme
  b) El/la Regidor/a d'Esports
  c) Un membre de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana elegit en el seu si.
  d) El Tècnic municipal d'Esports o funcionària/o en qui delegui.
  c) una persona, empleada pública de l' Ajuntament, adscrita a la Secció IV, que efectuarà les funcions de secretaria, amb veu però
  sense vot.
 1. Pel que fa al règim de funcionament de la Comissió d' Avaluació cal atenir-se al que disposa la secció 3ª de la Llei 40/2015,
  de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  Desena. Justificació i pagament de les subvencions
 2. Als efectes de la justificació de les subvencions concedides, s' estarà al que es disposi al respecte en les bases d' execució del Pressupost municipal, en la Llei General de subvencions i en el seu Reglament de desenvolupament.
 3. La justificació pel beneficiari del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos
  en l' acte de concessió de la subvenció, revestirà, la modalitat de compte justificatiu simplificat.
 4. La justificació de la subvenció es realitzarà conforme al model normalitzat de justificació de subvencions de l' Ajuntament
  de Buriana, contindrà la informació que s' indica a l' article 75 del Reglament General de Subvencions.
  S' haurà de presentar, així mateix, memòria explicativa i gràfica de l' activitat realitzada, havent de contenir les següents dades:
 • Nom de l' entitat.
 • Denominació de l' activitat.
 • Dates de celebració.
 • Nombre de participants.
 • Valoració dels resultats obtinguts.
  En el document Resum de documentació a presentar s' indica la documentació a presentar a la memòria final justificativa
  per acreditar el compliment dels diferents apartats del projecte subvencionat.
  En el supòsit de no acreditar en la memòria final algun dels aspectes puntuables es procedirà a la minoració de l' ajut concedit en els termes següents.:
  1 Aspecte sense acreditar: Minoració del 10%
  2 Aspectes sense acreditar: Minoració del 20%
  3 Aspectes sense acreditar: Minoració del 35%
  4 Aspectes sense acreditar: Minoració del 50%
 1. Les despeses certificades han de ser iguals o superiors a l' import del pressupost inicialment presentat.
 2. Únicament es consideraran despeses subvencionables les de caràcter corrent que de manera indubitada responguin a la naturalesa de l' activitat subvencionada, estrictament necessaris i es realitzin des del 1 de gener de 2022 i fins a la data límit de
  presentació de la justificació. S' hauran d' aportar les factures de la despesa realitzada i la justificació del pagament de les mateixes.
  En cap cas el cost d' adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.
 3. El termini per presentar la documentació justificativa serà fins al dia 15 de desembre de 2022.
 4. Per a la justificació dels ajuts, caldrà presentar la documentació suficient i adequada que acrediti les despeses derivades de la realització de les activitats objecte de la present convocatòria.
 5. El pagament dels ajuts i subvencions previstos en aquestes bases s' efectuarà prèvia justificació de les activitats subvencionades.
  Onzena.- Minoració o revocació de la resolució de concessió
 6. L' alteració d' alguna de les característiques no essencials del projecte aprovat, l' incompliment d' algunes condicions
  establertes en la resolució, la manca de justificació de la totalitat de les despeses subvencionades i la concessió, amb posterioritat a la
  presentació de la sol·licitud, d' altres ajuts públics o privats que en el seu conjunt superin el cost de l' activitat a desenvolupar per la
  entitat beneficiària, podrà donar lloc a la minoració de la subvenció concedida.
 7. En el supòsit de no acreditar en la memòria final algun dels aspectes puntuables es procedirà a la minoració de l' ajut,
  d' acord amb el que s' indica a la base desena.
 8. L' incompliment per l' entitat beneficiària de qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que van donar
  lloc a l' atorgament de la subvenció, variació de la finalitat de l' actuació, justificació de l' acció i les altres causes previstes a l' article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, donarà lloc a la incoació, per l' òrgan
  competent per a la concessió dels ajuts, del corresponent procediment, que podrà finalitzar, si és el cas, amb la revocació de la
  subvenció i l' obligació de reintegrar les quantitats indegudament percebudes i l' interès de demora.
  En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, dret de l' interessat al tràmit d' audiència.
 9. El termini màxim per resoldre serà de sis mesos des del moment en què s' incoï l' expedient de revocació o minoració, i
  si és el cas, reintegrament. Un cop transcorregut el referit termini sense resolució expressa, suposarà la caducitat del procediment, però no la
  prescripció de l' acció.
 10. Les quantitats que s' hagin de reintegrar tindran la consideració d' ingressos de dret públic, a efectes del procediment aplicable per a la seva cobrança.
  Dotzena.- . Acceptació de les bases. Dret supletori.
  La participació en aquesta convocatòria implica l' acceptació íntegra de les seves bases.
  En allò no previst en aquestes bases, cal atenir-se al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions,
  Ordenança General de Subvencions (BOP núm.. 139, de 19.11.2013), Pla estratègic de Subvencions 2022, Bases d' execució del Pressupost Municipal per a l' exercici de 2022 i la resta de normativa de legal aplicació”
  (…)
  Quart.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant l' Alcaldia-Presidència en el termini d' un mes comptat a partir de l' endemà d' aquell en què tingui lloc la notificació de la
  present resolució, d' acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o directament recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la Ciutat de Castelló de la Plana, termini de dos mesos comptats des de l' endemà de la notificació de
  resolució de conformitat amb el que disposa l' article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
  Contenciós-administrativa. Sens perjudici que se' n pugui exercitar qualsevol altre que s' estimi oportú.”
  Borrriana, 6 d'octubre de 2022.
  L' Alcaldessa presidenta: María José Safont Melchor.
  ADMINISTRACIÓ LOCAL / ADMINISTRACIÓ LOCAL
  BOP 121 – 8 d'octubre de 2022
lexus

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom