Bones notícies: El canvi de gespa de Gran Via a Castelló, adjudicat a la baixa

Ripotenis

Bones notícies. Segons ha sabut Castelló Base, l'Ajuntament de Castelló ha adjudicat a l'única empresa que s'ha presentat al concurs de la substitució de la gespa artificial al camp Gran Via de Castelló treballs per un total de 100.000 356.033 euros. Des del canvi de gespa al camp del Javier Marquina al Gra de Castelló, la legislatura anterior, amb Enric Porcar, com a regidor d'Esports, no s' havia procedit a una actuació d' aquestes característiques.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Data i hora de celebració
16 de novembre de 2022 a les 11:00h
Lloc de realització
Ajuntament Castelló de la Plana
Assistents
PRESIDENT
Sra.. Pilar Escuder Mollón,Regidora Delegada de Contractació
SECRETARI
Sra.. Pilar Simó Serra,Cap de la Secció de Patrimoni i Contractació
VOCALS
Sra.. Mercedes Torán Monferrer,Titular de l' Assessoria Jurídica, que assisteix de forma telemàtica.
Sra.. Jose Manuel Medall Esteve,Interventor General Municipal, que assisteix de forma telemàtica.
Es troba present a l' acte, Sr. Ángel Beltran Roig, Arquitecte Municipal
Ordre del dia
1.- Valoració criteris basats en judicis de valor: 48501/2022 – Obres de substitució de la gespa artificial del
camp de futbol del complex esportiu Gran Via de Castelló de la Plana.
2.- Obertura criteris avaluables automàticament: 48501/2022 – Obres de substitució de la gespa artificial del
camp de futbol del complex esportiu Gran Via de Castelló de la Plana.
3.- Valoració criteris avaluables automàticament: 48501/2022 – Obres de substitució de la gespa artificial del
camp de futbol del complex esportiu Gran Via de Castelló de la Plana.
4.- Proposta adjudicació: 48501/2022 – Obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol del
complex esportiu Gran Via de Castelló de la Plana.
S' Exposa
1.- Valoració criteris basats en judicis de valor: 48501/2022
S' examina l' informe del tècnic municipal de data 11 de novembre de 2022, en el qual es valora la
proposició tècnica presentada per Fieldturf Poligras, SA conforme als criteris del PCAP com segueix:

 • Proposta tècnica: programació de l' obra. Puntuació: 20
 • Proposta tècnica: estudi i coneixement de l' obra a executar. Puntuació: 11
 • Proposta de millores. Puntuació: 12
  2.- Obertura criteris avaluables automàticament: 48501/2022
  A continuació es procedeix a l'obertura del sobre presentat per Fieldturf Poligras, SA que conté la
  documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica (sobre C), incloent:
 • Proposta econòmica: ofereix una baixa del 10,25 % sobre el pressupost del contracte, IVA exclòs.
 • Proposta de criteris socials: es compromet a contractar 1 treballador amb dificultats d' accés al mercat
  laboral amb un total de 100.000 30 jornades completes.
 • Proposta de criteris de qualitat:
  a) Certificat de qualitat: presenta certificats de la gespa artificial a instal·lar com a producte testat en
  laboratori que compleix els criteris de FIFA QUIALITY PRO norma UNE 15330-1.

  b) Ampliació del termini de garantia: es compromet a ampliar el termini de garantia de l' obra en 2 anys, amb
  respecte al mínim d' un any exigit en els plecs de contractació.

  3.- Valoració criteris avaluables automàticament: 48501/2022
  Trobant-se present a l'acte el Tècnic Municipal, per la Mesa es comprova que l' oferta presentada per
  el licitador no es troba incursa en valors anormals o desproporcionats conforme a l' indicat en la clàusula
  Còd. Validació: AHKLFPGJN9KXQP7JFCDJ3PNZH | Verificació: https://sede.castello.es/
  Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | pàgina 1 de 2
  10ª del PCAP regulador de la contractació i es valora la proposició basada en els criteris avaluables de forma
  automàtica d' acord al PCAP com segueix:
 • Proposta de criteris socials. Puntuació: 5
 • Proposta de criteris de qualitat. Puntuació: 10
 • Proposta econòmica: 356.033,05 € IVA exclòs. Puntuació: 30

4.- Proposta adjudicació: 48501/2022
A la vista del que s' ha exposat, la Mesa proposa l'adjudicació del contracte a favor de Fieldturf Poligras, SA amb la
següent puntuació total:
Total criteris basats en judicis de valor: 43
Total criteris avaluables automàticament: 45
Total puntuació: 88
Donant-se per conclòs aquest acte, s' estén la present acta, els membres de la Mesa.

Us passem un extracte del plec publicat per l'Ajuntament de Castelló:

 • Valor estimat del contracte 396.694,21 EUR.
 • Import 479.999,99 EUR.
 • Importat (sense impostos) 396.694,21 EUR.
 • Termini d' Execució
  • 42 dia(s)

1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.
1.3.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INTERVENCIÓ.
Solució adoptada:
La solució adoptada consisteix en la substitució de la gespa artificial existent. La utilització
de gespa artificial permet un ús intensiu de la instal·lació a diferència de la gespa natural
la ràtio d' utilització màxima de la qual està al voltant de les 10 hores setmanals; la nova gespa
projectat té unes característiques tècniques i mecàniques que el fan més apte per a la
pràctica esportiva que el paviment deteriorat existent.
La gespa artificial a col·locar està especialment dissenyada per a la pràctica de futbol gràcies a
la seva combinació de dues fibres de polietilè d' alta densitat. Col·locació mitjançant encolat
de juntes de rotllos. Fibra amb tractament anti UVA reis.
Aquesta gespa artificial es col·locarà mitjançant encolat de juntes de rotllos sobre una base
asfaltada que substituirà parcialment la base de tot-estalvis existent.
Per a l' evacuació de les aigües de drenatge del terreny de joc, s' utilitzarà el sistema
consistent en canaletes situades en els laterals de major dimensió, per al
se substituiran les canaletes existents per noves, tenint la precaució d' acabar la
solera amb el pendent necessari per garantir la correcta evacuació de les aigües.
Per a les porteries i canons de reg existents caldrà adaptar l' ancoratge a la
nova base asfàltica.
Els treballs a realitzar consistiran en:
• Eliminar el cautxú i la sorra existent en el camp actual mitjançant mitjans
mecànics, separant ambdós components per a la seva reutilització en el propi camp
després de la instal·lació de la nova gespa. Aquesta separació dels components permetrà
reutilització amb la dosificació adequada.
• Desmuntar la gespa artificial existent en rotllos per a la seva posterior reubicació en
diferents zones del complex esportiu.
• Construcció d' una base asfàltica en l' àmbit de l' actuació.
• Col·locació de la nova gespa artificial.
• Nou marcatge fix d' un camp de futbol-11 i dos camps de futbol-7 segons la
normativa FIFA i NIDE 2005.
• Instal·lació de les porteries existents.
Geometria i superfície:
L' àmbit d' intervenció presenta una superfície total de 5.376 m².

lexus

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom