Castelló manté els 91.000 euros a subvencionar esdeveniments esportius i avança els terminis de presentació

El Consell Rector del Patronat d'Esports de Castelló té previst aprovar aquest dimarts 28 de juny els ajuts destinats a sufragar l' organització d' esdeveniments esportius. La quantia serà la mateixa que en 2021 però s'avança el termini de sol·licitud fins al 15 de setembre.

Us saiem conèixer el text de la convocatòria:

AL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT
El Gerent del Patronat Municipal d' Esports, que subscriu, proposa l' adopció del següent
A C U E R D O
La convocatòria de subvencions destinades al foment d' aquelles activitats realitzades PER PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES, PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE CASTELLÓEJERCICIO 2022, s'emmarca en les bases reguladores contingudes en l'Ordenança General reguladora de la concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, publicada al Butlletí Oficial de la Província, núm.. 61, de 19 de maig de 2009.
En el marc del que disposa l'article 10.1 de l'esmentada Ordenança General, per al present any s' ha elaborat la convocatòria que ha de regir la concessió de subvencions destinades a coadjuvar al finançament d' aquelles activitats realitzades per persones físiques o jurídiques, en especial les entitats esportives legalment constituïdes, per a l'organització d'activitats o esdeveniments esportius realitzats a la ciutat de Castelló de la Plana, exercici 2021.
L' import de la subvenció podrà ser com a màxim l' equivalent en la seva quantia, cost econòmic total del projecte objecte de la subvenció.
Tindran la consideració de beneficiaris, les persones físiques o jurídiques, especialment, les entitats esportives legalment constituïdes i inscrites en el Registre de Clubs, Federacions i altres entitats esportives de la Comunitat Valenciana, amb residència a la ciutat de Castelló de la Plana.
Obra en l' expedient informe favorable a l' aprovació de la convocatòria del Tècnic en Organització i Direcció d' Activitats Esportives, de data 23 de juny de 2022, que conté la proposta tècnica per a la present convocatòria, criteris
de valoració, les obligacions genèriques i específiques dels/les beneficiaris/es i la forma d'abonament de les subvencions, que tindrà lloc en un pagament únic després de la justificació presentada per l'entitat o l'esportista beneficiari/ària.
Pel que fa al termini de presentació de les sol·licituds serà fins al dia 15 de setembre de 2022, inclusivament. Si el darrer dia de presentació fos inhàbil, el termini finalitzarà el següent dia hàbil,
Consta a l' expedient document de retenció de crèdit disponible número, 2022-2-2018.0, del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports de 2022,, destinat a fer front a les despeses derivades de la present convocatòria de subvencions amb càrrec a laplicació pressupostària 2022-700-341-4800107, per un import de 91.000 euros.
La convocatoria que ha de regir la concesión de subvenciones destinadas a organización de actividades o eventos deportivos realizados en la ciudad de Castelló – Exercici 2021, s' ajusta al que disposa l' article 10.2 de l'esmentada Ordenança General.
Per tot això, a la vista dels informes del Tècnic en Organització i Direcció d' activitats esportives, de la Secretaria Delegada, així com de l' informe favorable de fiscalització prèvia limitada de la Intervenció d' aquest Patronat i de conformitat amb l' article 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de l'article 7 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, l'Ordenança General reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Castelló, Bases d' execució del pressupost del Patronat Municipal d' Esports d' exercici 2021 i en virtut de l' article 21.k) dels Estatuts del Patronat Municipal d'Esports de la ciutat de Castelló de la Plana (publicados en el BOP nº 111 de 16 de setembre de 2006), d' atribucions del Consell Rector com a òrgan competent, a proposta del Gerent de l' esmentat patronat, s' acorda:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per part del Patronat Municipal d' Esports, a les persones físiques o jurídiques, en especial les entitats esportives legalment constituïdes, per a l'organització d'activitats o esdeveniments esportius realitzats a la ciutat de Castelló de la Plana, exercici 2022.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a l' aplicació pressupostària 2022-700-341-4800101 del pressupost de 2022, per un import màxim de 91.000,00 euros.
TERCER.- Efectuar la convocatòria pública a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, d'acord amb allò previst a l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic, mitjançant la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis ia la web d'aquest organisme autònom.

lexus

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom