El “nou Futbol 8” amb el Nivell Iniciació

RafaSport

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha publicat lacircular nº 13 que regules les competicions de futbol-8

Excloem en aquest article la Preferent Aleví, ja inclòs en aquest enllaç.

En les categories dealevins, Benjamins i Prebenjamins de 1r. i 2º Any de les Províncies de València i Alacant, la Federació ha establert uns grups segons nivells esportius, denominats"Alt", "Mitjà” e "Iniciació”, per a cadascuna d' aquestes categories i edats, que estaran compostos per equips, els jugadors dels quals disposin de les llicències que per a cada categoria correspongui.

Els criteris per determinar la inscripció en els diferents nivells esportius resulten de la carta circular de data 12 d'agost de 2022 que s' estableix com s' han d' inscriure els equips.

Aleví 2º AnyAltMitjàIniciació
Aleví 1r. AnyAltMitjàIniciació
Benjamí 2º AnyAltMitjàIniciació
Benjamí 1r. AnyAltMitjàIniciació
Prebenjamí 2º AnyAltMitjàIniciació
Prebenjamí 1r. AnyAltMitjàIniciació

A.- NIVELLS "ALT” i "MITJÀ” D' ALEVINS, BENJAMINS I PREBENJAMINS DE 2º ANY

Les esmentades competicions estan compostes de diversos grups, estant aquests conformats per un nombre diferent d' equips, segons la seva categoria i nivell esportiu, quepodran estar integrats per jugadors de Segon Any, podent-se inscriure en cada equip jugadors de primer any, de la categoria de què es tracti, sense cap límit, fins a completar el nombre màxim de 22 llicències permès.

La competició a les lligues de Nivell "Alt” i Nivell "Mitjà” es disputarà pel sistema de lliga a dues voltes i per punts, a raó de3 punts partit guanyat, 1 punt partit empatat i zero punts partit perdut, amb un total d'entre vint-i-dos (22) i trenta (30) jornades, segons competició, categoria i/o grup, els calendaris del qual es podran consultar a través del sistema Fènix.

En aquestes competicions podrà participar més d' un equip per club, bé ho sigui en la seva condició de dependent o filial d' un club patrocinador, si bé ho faran, fins on sigui possible, en grups diferents, i sempre complint amb els requisits establerts a la carta circular de F8 que es va publicar el passat 12 d'agost de 2022.

C.- NIVELLS "ALT” i "MITJÀ” D' ALEVINS, BENJAMINS I PREBENJAMINS DE 1r. ANY

Les esmentades competicions estan compostes per diversos grups, estant aquests conformats per un nombre diferent d' equips, segons la seva categoria i nivell esportiu que, necessàriament, hauran d' estar integrats per jugadors de Primer Any, segons sigui la seva categoria, podent-se inscriure en cada equip dos jugadors com a màxim de segon anyde la categoria de què es tracti.

Aquests DOS jugadors de segon any que siguin inscrits a les plantilles de primer any, no podran ser alineats amb les plantilles de segon any del seu club, de la mateixa categoria que es tracti, durant la disputa dels seus partits oficials.

La competició es disputarà per punts i pel sistema de lliga a dues voltes, amb un total d'entre vint-i-dos (22) i trenta (30) jornades, segons competició i/o grup, els calendaris del qual es podran consultar a través del sistema Fènix.

En aquesta competició podrà participar més d'un equip per club, bé ho sigui en la seva condició de dependent o filial d' un club patrocinador, si bé ho faran, fins on sigui possible, en grups diferents, i sempre complint amb els requisits establerts a la carta circular de F8 que es va publicar el passat 12 d'agost de 2022.

B.- NIVELL "INICIACIÓ” D' ALEVINS, BENJAMINS I PREBENJAMINS DE 2º ANY

Les esmentades competicions estan compostes de diversos grups, estant aquests conformats per un nombre diferent d' equips, segons la seva categoria i nivell esportiu, quepodran estar integrats per jugadors de Segon Any, podent-se inscriure en cada equip jugadors de primer any, de la categoria de què es tracti, sense cap límit, fins a completar el nombre màxim de 22 llicències permès.


La competició a les lligues de Nivell "Iniciació” es disputarà pel sistema de lliga a dues voltes i per punts, amb un total d'entre vint-i-dos (22) i trenta (30) jornades, segons competició, categoria i/o grup, els calendaris del qual es podran consultar a través del sistema Fènix.

La puntuació serà a raó de3 punts partit guanyat, 2 punts partit empatat i 1 punt partit perdut.


FORMAT DE PARTIT:

El format de partit en aquesta Competició serà de 4 temps que es repartiran de la següent manera segons la categoria que es tracti:

CATEGÒRIAPARTSTEMPSNº DESCANSTemps
ALEV 2º ANY415 mín/part32 mín.
ALEV 1º ANY415 min/part32 mín.
BENJ 2º ANY412 min/part32 mín.
BENJ 1º ANY412 min/part32 mín.
PREB 2º ANY412 min/part32 mín.
PREB 1º ANY412 min/part32 mín.

CLASSIFICACIÓ FINAL – SISTEMA DE PUNTUACIÓ. –

Atesa les especials característiques de la lliga d' iniciació que ens ocupa s' estableix el següent sistema de puntuació:

  • a) Cada temps tindrà un resultat independent.
  • b) L' equip quematerialitzi més gols que l' adversari durant un temps serà declaratvencedor del mateix i sumarà un gol en el global del partit, mentre que l'equip que marqui menys gols que l'adversari no sumés gols en el global del partit. (1-0)
  • c) encas d'empat a gols després de la disputa d'un tempsambdós equips sumaran un gol en el global del partit. (1-1)
  • d) La suma global del resultat dels quatre temps serà el resultat final de la trobada, amb aquesta fórmula només es podran donar resultats des del 4-0 fins al 4-4.
  • e) La classificació final s' establirà d' acord amb els punts obtinguts per cada equip, a raó detres (3) punts per partit guanyat, Des de (2) punts per partit empatat i un (1) punt per partit perdut.

En aquestes competicionshi podrà participar més d'un equip per club, bé ho sigui en la seva condició de dependent o filial d' un club patrocinador, si bé ho faran, fins on sigui possible, en grups diferents, i sempre complint amb els requisits establerts a la carta circular de F8 que es va publicar el passat 12 d'agost de 2022, on es limitava la inscripció d'equips en els nivells d'Iniciació” de les diferents categories.

D.- NIVELL "INICIACIÓ” D' ALEVINS, BENJAMINS I PREBENJAMINS DE 1r. ANY

Les esmentades competicions estan compostes per diversos grups, estant aquests conformats per un nombre diferent d' equips, segons la seva categoria i nivell esportiu que, necessàriament, hauran d' estar integrats per jugadors de Primer Any, segons sigui la seva categoria, podent-se inscriure en cada equip dos jugadors com a màxim de segon any de la categoria de què es tracti.

AquestsDOS jugadors de segon any que siguin inscrits a les plantilles de primer any, no podran ser alineats amb les plantilles de segon any del seu club, de la mateixa categoria que es tracti, durant la disputa dels seus partits oficials.

La competició a les lligues de Nivell "Iniciació” es disputarà pel sistema de lliga a dues voltes i per punts, a raó de 3 punts partit guanyat, 2 punts partit empatat i 1 punt partit perdut, amb un total d'entre vint-i-dos (22) i trenta (30) jornades, segons competició, categoria i/o grup, els calendaris del qual es poden consultar a través del sistema Fènix.

FORMAT DE PARTIT:

El format de partit en aquesta Competició serà de 4 temps que es repartiran de la següent manera segons la categoria que es tracti:

CATEGÒRIAPARTSTEMPSNº DESCANSTemps
ALEV 2º ANY415 mín/part32 mín.
ALEV 1º ANY415 min/part32 mín.
BENJ 2º ANY412 min/part32 mín.
BENJ 1º ANY412 min/part32 mín.
PREB 2º ANY412 min/part32 mín.
PREB 1º ANY412 min/part32 mín.

CLASSIFICACIÓ FINAL – SISTEMA DE PUNTUACIÓ. –

Atesa les especials característiques de la lliga d' iniciació que ens ocupa s' estableix el següent sistema de puntuació:

  • a) Cada temps tindrà un resultat independent.
  • b) L' equip quematerialitzi més gols que l' adversari durant un temps serà declaratvencedor del mateix i sumarà un gol en el global del partit, mentre que l'equip que marqui menys gols que l'adversari no sumés gols en el global del partit. (1-0)
  • c) encas d'empat a gols després de la disputa d'un tempsambdós equips sumaran un gol en el global del partit. (1-1)
  • d) La suma global del resultat dels quatre temps serà el resultat final de la trobada, amb aquesta fórmula només es podran donar resultats des del 4-0 fins al 4-4.
  • e) La classificació final s' establirà d' acord amb els punts obtinguts per cada equip, a raó detres (3) punts per partit guanyat, Des de (2) punts per partit empatat i un (1) punt per partit perdut.


En aquestes competicions podrà participar més d' un equip per club, bé ho sigui en la seva condició de dependent o filial d' un club patrocinador, si bé ho faran, fins on sigui possible, en grups diferents, i sempre complint amb els requisits establerts a la carta circular de F8 que es va publicar el passat 12 d'agost de 2022, on es limitava la inscripció d'equips en els nivells d'Iniciació” de les diferents categories.

DISPOSICIONS GENERALS

FUTBOL MIXT. –

Continua vigent la disposició aprovada per l' Assemblea General de la FFCV, la qualpermet el futbol mixt (nois-noies) en les categories d'Infantils, alevins, Benjamins i prebenjamins.

NUMERO DE LLICÈNCIES. –

Els clubs podran obtenir finsmàxim de vint-i-dos llicències de jugadorsper cada un dels equips que militen en les diferents categories, computant en aquest nombre qualssevol classes d'aquelles.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES

El període de sol·licitud de llicències de jugadors per a competicions territorials organitzades per aquesta Federació, va començar eldia 1 de juliol de 2.022 i conclourà el proper 20 d'abril de 2023 a l'hora de tancament de les oficines federatives, a partir d'aquest dia no es pot presentar cap mena de llicència de futbolistes.

ALINEACIÓ DE FUTBOLISTES DE EQUIPS DEPENDENTS. –

Pel que fa a l' alineació de jugadors d' equips dependents en les competicions de categories d' Aleví, Benjamí i Prebenjamí, cal atenir-se al que disposa el Reglament general de la FFCV, a més de les excepcions que a continuació es detallen:

a) Els jugadors primer any que estiguin inscrits a les plantilles d' equips que participin en les competicions de primer any, podran ser convocats i alineats, en un nombre màxim de dos (2) jugadors, amb els equips del seu mateix club i categoria que participinen competicions de segon any.

b) Els fins a DOS jugadors de segon any que poden ser inscrits a les plantilles de primer any, no podran ser alineats amb les plantilles de segon any. del seu club, de la mateixa categoria que es tracti, durant la disputa dels seus partits oficials.

c) Queda terminantment prohibida la participació de jugadors en edat querubí en la categoria de Prebenjamí.

PARTICIPACIÓ DE JUGADORS EN ELS PARTITS.

Es podrà inscriure fins aun màxim de 15 jugadors en l'acta arbitral.

Les substitucions seran il·limitades.

En les competicions defutbol 8 de Nivell "Iniciació” d' Alevins, Benjamins i prebenjamins, serà obligatori que hi participin TOTS ELS JUGADORSque figurin inscrits a l' acta arbitralalmenys dos temps completsdels quatre establerts per al partit.

En la resta de les competicions de futbol-8, alevins, Benjamins i prebenjamins, serà obligatòria la participació en el partit de tots els jugadorsque figurin inscrits a l' acta arbitral.

DURADA DELS PARTITS.-

Els partits a les categories de Futbol 8 que es desenvolupin per la present Circular, a excepció de les competicions de Nivell "Iniciació” durada i format del qual està expressat a l' apartat II, subapartats B i D de la present circular, tindran la durada que tot seguit es detalla:

ALEVIN: 60 minuts, repartit en dos temps de 30 minuts, amb un descans com a màxim de 5 minuts.

BENJAMÍ: 50 minuts, repartit en dos temps de 25 minuts, amb un descans com a màxim de 5 minuts.

lexus

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom