Guia Cadet i Infantil Preferent

El proper cap de setmana 2/3 d'octubre començarà la competició ala Lliga Preferent tant en la categoria cadet, com a infantil.

A continuació, us indiquem els aspectes més importants a tenir en compte en aquestes competició, jugadors convocats i canvis permesos; nombre de llicències per equip; sol·licitud de llicències; sistemes de competició, ascensos i descensos;

Jugadors convocats i canvis

Es podrà convocar fins 16 jugadors ies permetrà la substitució de FINS A CINC JUGADORSentre cinc eventuals suplents.

Per evitar a l'màxim les interrupcions, cadascun dels equipsdisposarà de tres oportunitats per realitzar les cinc substitucions durant la disputa de el partit, es pot portar a terme substitucions durant el descans sense que aquestes comptin dins de les tres oportunitats esmentades.

Si els dos equips realitzen una substitució a el mateix temps, es restarà una oportunitat de substitució a cada un d'ells.

A la REALITZACIÓ DE SUBSTITUCIONS DE JUGADORS EXCEDINT EL NOMBRE DE INTERRUPCIONS "FINESTRES" PERMESES, SERÀ CONSIDERAT COM INFRACCIÓ ALINEACIÓ INDEGUDA.

per alsplayoffs d'Ascens, en el cas de disputar-se una pròrroga, tots dos equips arribaran a aquesta amb el nombre de suplents i oportunitats de substitució que no hagin emprat.

A més, es podrà realitzar una substitució addicional en una interrupció més de el joc durant la pròrroga. La substitució addicional podrà aprofitar-se, també, tant abans de l'inici com durant el període de descans de la pròrroga.

Nombre de llicències

Els clubs podran obtenirfins a un màxim de vint-i llicències de jugadors per cada un dels equips que militen en les diferents categories, computant en aquest nombre qualssevol classes d'aquelles.

Pel que fa a la composició dels equips durant el desenvolupament dels partits, es
al que disposa l'article 269 de el Reglament General de la FFCV.

Durada dels partits

Els partits en les categories de Futbol Base tindran la durada que seguidament s'assenyala:

CADET: 80 minuts, repartit en dos temps de 40 minuts, amb un descans com
màxim de 10 mín.

INFANTIL: 70 minuts, repartit en dos temps de 35 minuts, amb un descans com a màxim de 10 mín.

Sol·licitud de llicències

El període de sol·licitud de llicències de jugadors per a competicions territorials organitzades per aquesta Federació, començar el dia 1 de juliol de 2.021 i conclourà el proper 21 d'abril de 2022a l'hora de tancament de les oficines federatives, a partir d'aquest dia no es pot presentar cap mena de llicència de futbolistes.

Sistema de competició preferent cadet i infantil

La competició es jugarà en dues fases: Una primera fase ofase regular; a la finalització d'aquesta, es disputaràuna segona fase o Play Off per ascendir a la Lliga Autònoma Cadet.

La primera fase es disputarà pel sistema de lliga a doble volta, estarà composta per5 (5) Grups de catorze (14) equips cadascun d'ells, amb un total de vint- (26) jornades.

La segona fase, consistirà en el Play Off d’ascens a la Lliga Autònoma Cadet, es disputarà per eliminatòries, entre els equips que reuneixin els requisits reglamentaris per aconseguir l'ascens.

Ascensos a Lliga Autonòmica

Ascendiran a Lliga Autonòmica 03:00 (3) equips, a (1) equip ascendirà de
manera directa i dos (2) equips a través de la disputa de l'Play Off d'ascens.

• ASCENS DIRECTE:

Ascendirà de manera directa a Lliga Autonòmica l'equip millor classificat d'entre els que tinguin la primera posició dels cinc (5) grups establerts, sempre que reuneixin els requisits reglamentaris per ascendir. (En total, un (1) equip).

No es podrà considerar a un segon com a millor primer a l'efecte d'establir
els ascensos directes.

• PLAY OFF DE ASCENSO:

Participaran en el Play Off d'ascens 04:00 (4) equips, sent aquestsl'equip millor classificat de cada un dels grups restants, que hauran de reunir sempre els requisits reglamentaris i normatius exigits per poder ascendir. Necessàriament hauran de participar en la fase de promoció d'ascens 01:00 (1) equip de cada un dels grups en els quals no s'hagi produït l'ascens directe.

Un cop exclosos els equips que reglamentàriament no poguessin ascendir, entre d'altres, els equips filials i dependents si hagués lloc a això; el Play Off d'ascens a Lliga Autonòmica es disputarà mitjançant una única eliminatòria a doble partit, amb el següent desenvolupament:

els quatre equips classificats, s'enfrontaran entre si, per sorteig pur d'ordre de joc i enfrontament.

els dos (2) els equips guanyadors passaran a la Lliga Autònoma Cadet.

Descensos a Primera Categoria Regional

Baixaran a Primera Regional, els equips classificats en els llocs:
11º, 12º, 13º i 14º de tots i cada un dels cinc (5) grups
 establerts, en totalvint (20) equips.

Classificació final en cas empat a punts

A la Lliga Preferent Cadet / Infantilen cas d'empat a punts es resoldrà d'acord a l'Article 285 de el Reglament general de la FFCV per a la temporada 2021/22 de la següent manera:

1.- Si en una competició per punts es produeix empat entre dos equips, aquest es resoldrà per:

a) La diferència més gran de gols a favor, sumats els a favor i en contra, segons el resultat dels dos partits jugats entre ells;

b) Si així no es dilucidés, es decidirà també perla diferència més gran de gols a favor, però tenint en compte tots els obtinguts i rebuts en el transcurs de la competició;

c) De ser idèntica la diferència de gols, resultarà campióel que hagués marcat més gols a la competició.

2.- Si l'empat es produís entre més de dos equips, es resoldrà:

a) Per la puntuació que li correspongui d'acord amb els resultats obtinguts entre
ells, com si els altres no hi haguessin participat.

b) Per la diferència més gran de gols a favor i en contra, considerant únicament,
els partits jugats entre si pels equips empatats.

c) Per la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, tenint en compte totes les trobades de l'campionat i, sent aquella idèntica, a favor de l'equip que hagués marcat més gols.

3.- Les normes anteriors s'aplicaran per aquest ordre i amb caràcter excloent, de tal manera que, si a l'aplicar una d'elles es resolgués l'empat d'algun dels equips implicats, aquest quedarà exclòs, aplicant-se als que resten les que corresponguin, segons el seu nombre sigui de dos o més.

4.- Si hi éscompetició s'hagués celebrat a una voltai l'empat a punts, a la
classificació final, es produís entre dos o més equips, es resoldrà:

a.- Per la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, tenint en compte totes les trobades de l'campionat.
b.- Pel major nombre de gols marcats, tenint en compte tots els aconseguits en la competició.
c.- Pel resultat dels partits jugats entre ells.

5.- En el cas que la situació d'empat no es resolgui mitjançant l'aplicació de tot el que disposa el present article, es jugarà un partit de desempat en la data, hora i camp neutral que el Comitè de Competició i Disciplina competent designi.

Grups Preferent Cadet

Preferent Cadet Grup 1

Grups Preferent Infantil

Preferent Infantil Grup 1 temporada 21/22

article 269 de el Reglament General de la FFCV.

article 269.- Obligacions dels equips amb la competició.

1.- Els clubs estan obligats a participar amb el seu primer equip en les diverses competicions oficials en què participin, d'acord amb el calendari aprovat per l'Assemblea General, llevat normes especials específiques.

2.- S'entén com a primer equip el que estigui integrat, a el menys, per set futbolistes per a l'activitat principal de futbol, per cinc futbolistes per futbol huit i per tres futbolistes per a futbol sala, que formin part de la plantilla de la categoria, divisió i grup en què militen.

El fet que, per qualsevol causa, inclosa l'expulsió de l'o de la futbolista o la substitució per lesió, l'equip quedés integrat per menys de set futbolistes per a l'activitat principal de futbol, per cinc futbolistes per futbol huit i per tres futbolistes per a futbol sala, dels quals es refereix el paràgraf anterior, serà considerat com a infracció d'alineació indeguda per l'òrgan disciplinari, sempre que aquest fet sigui conseqüència de dol o negligència

lexus

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom