La FFCV limita a tres les cadets que poden jugar en equips infantils

La Federació Valenciana de Futbol ha publicat la circular 22 sobre futbol femení base en la qual com a principal novetat és la limitació de tres jugadores cadets que poden alinear- (4 eren la temporada passada) en equips infantils. Es manté el sistema de competició així com el màxim de jugadores cadets (4) i alevins de segon any (4) en conjunts infantils.

Us passem un extracte de la circular.

Nº CIRCULAR 22 temporada 2021/2022
COMPETICIONS DE FUTBOL FEMENÍ BASE
La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, durant la temporada 2.021/2.022
organitzarà les següents competicions de l'Futbol Femení Base que a continuació es
detallen:
• Lliga infantil / cadet #Valenta,
• Lliga Benjamí / Aleví #Valenta.
Cada categoria estarà integrada pels clubs detallats en els calendaris remesos de les
diferents competicions.
LLIGA INFANTIL / CADET SUB-16 VALENTA:
Les plantilles dels equips que disputin aquesta competició podran estar compostes per
jugadores amb diversos tipus de llicències, en concret FI, FC; si bé es poden inscriure en
la plantilla fins a un màxim de 4 jugadores amb llicència FAL la data de naixement,
necessàriament, correspongui a l'any natural posterior al que estableix com a mínim per
aquesta Categoria (segon any).
Els grups d'infantils, 1 (1), Des de (2), i 3 (3) les plantilles dels equips estaran
compostos per jugadores infantils, si bé podran inscriure a la plantilla fins a un
màxim de 4 jugadores en edat cadet, així com un màxim de 4 llicències FAL la
data de naixement correspongui a l'any natural posterior al que estableix com a mínim
per aquesta Categoria (segon any).
Per a la disputa dels partits oficials a aquests tres
grups, únicament podrà inscriure en l'acta arbitral i alinear-fins a un màxim de tres
jugadores en edat cadet.
L'incompliment d'aquesta norma podrà ser constitutiva de la
infracció d'alineació indeguda.
La competició de Lliga Cadet / Infantil Valenta estarà conformada per set (7) grups,
compostos per un nombre diferent d'equips per cada grup en atenció a les
inscripcions que finalment es materialitzin.
La competició es disputarà en dues fases:
A. primera Fase.
La primera fase es disputarà per punts i pel sistema de lliga a una volta. un cop
finalitzada la mateixa, es procedirà a dividir els grups en funció de la seva classificació final per
disputar la segona fase de la competició.
B. Segon nivell:
Un cop finalitzada la primera fase cada un dels grups es dividirà en dos subgrups
denominats A i B, formant els Sub Grups 1A i 1B, 2A i 2B, 3A i 3B, 4A i 4B, 5A i 5B, 6A
el 6B, 7A i 7B i es disputarà una competició per punts a doble volta entre els equips
integrants de cada subgrup.
Els Subgrups A estaran compostos per aquells equips que hagin obtingut la
classificació des del 1r fins al classificat en la meitat, (estant aquest inclòs) a l'acabar la
primera fase. Els subgrups B estaran formats pels immediats classificats a l'últim
que compon el Sub grup A.
Si es tracta d'un grup compost per un nombre parell d'equips, es dividirà en dues
subgrups, A i B, compostos pel mateix nombre d'equips i atenent a l'ordre de
classificació obtinguda en la primera fase.
En el cas que en la primera fase hi hagi un grup compost per un nombre imparell de
equips, el Subgrup B tindrà un equip més que el Subgrup A de cara a la formació
dels dos subgrups per competir a la Segona Fase. és a dir, si el grup inicial fos
de 13 equips, el Subgrup A estaria compost des del primer classificat fins al sisè
classificat (inclòs) en primera fase, i el Subgrup B des del setè classificat (inclòs),
fins a l'últim classificat. Aquest exemple s'aplicarà per a tots aquells casos de nombres
imparells que poguessin formar els grups en la primera fase.
A la finalització de la segona fase, existirà Campió de cada subgrup A i Campió de
cada subgrup B.
C. Equips filials i dependents:
De conformitat amb el punt 3 de l'article 95 de el Reglament General de la FFCV, en aquesta
Categoria expressament s'autoritza al fet que en aquesta competició els clubs puguin tenir-ne un
o més equips dependents i / o filials participant en un mateix grup.


LLIGA FUTBOL BASE FEMENÍ valentia - FUTBOL 8.
Per a aquesta Temporada 2021/2022, en la categoria de Femení Base Futbol 8
podran intervenir NOMÉS les jugadores que per la seva edat i tipus de llicència els
correspongui, és a dir, jugadores amb llicència FAL i FB, a més de 2 jugadores amb
llicència FPB la data de naixement correspongui a l'any natural posterior al que estableix
com a mínim per a aquesta Categoria (segon any).
Aquesta competició estarà conformada per cinc (5) grups, compostos per un nombre
diferent d'equips per cada grup i la competició es disputarà en dues fases:
A. primera Fase.
La primera fase es disputarà per punts i pel sistema de lliga a una volta. un cop
finalitzada la mateixa, es procedirà a dividir els grups en funció de la seva classificació final per
la disputa de la segona fase de la competició.
B. Segon nivell:
Un cop finalitzada la primera fase cada un dels grups es dividirà en A i B, formant
els Sub Grups 1A i 1B, 2A i 2B, 3A i 3B, 4A, 4B, i es disputarà una competició per punts
a doble volta.
En el cas de el grup 5 (Alacant), un cop finalitzada la primera fase es dividirà en 3
subgrups d'acord amb la classificació obtinguda (A, B Y C). En el supòsit de ser imparells
sempre tindria un equip més el Subgrup C, respecte de l'B i de la mateixa manera el B
respecte de l'A.
els Subgrups (des del grup 1 a el grup 4) A estaran compostos per aquells equips
que hagin obtingut la classificació des del 1r fins al classificat en la meitat, (estant aquest
inclòs) a l'acabar la primera fase. Els subgrups B estaran formats pels immediats
classificats a l'últim que compon el subgrup A.
Si es tracta d'un grup compost per un nombre parell d'equips, es dividirà en dues
Subgrups A i B compostos pel mateix nombre d'equips i atenent a l'ordre de
classificació obtinguda en la primera fase.
En el cas que en la primera fase hi hagi un grup compost per un nombre imparell de
equips, el Subgrup B tindrà un equip més que el Subgrup A de cara a la formació
dels dos subgrups per competir a la Segona Fase. és a dir, si el grup inicial fos
de 13 equips, el Subgrup A estaria compost des del primer classificat fins al sisè
classificat (inclòs) en primera fase i el Subgrup B des del setè classificat (inclòs),
fins a l'últim classificat. Aquest exemple s'aplicarà per a tots aquells casos de nombres
imparells que poguessin formar els grups en la primera fase.
A la finalització de la segona fase, existirà Campió de cada subgrup A i Campió de
cada subgrup B
C. Equips filials i dependents:
De Conformitat amb el punt 3 de l'article 95 de el Reglament General de la FFCV, a
aquesta Categoria expressament s'autoritza al fet que en aquesta competició els clubs puguin tenir
un o més equips dependents i / o filials participant en un mateix grup.
DISPOSICIONS GENERALS PER CATEGORIES D'ÀMBIT TERRITORIAL
1.-Conformació de grups. – La FFCV conformarà les diferents competicions
oficials mitjançant la formació de grups en les diferents categories, a través de criteris de
proximitat geogràfica, mentre sigui possible.
2.- CLASSIFICACIÓ FINAL. – En totes les competicions de Lliga, tant nacionals com
territorial, la classificació final s'establirà d'acord amb els punts obtinguts per cadascun
dels clubs participants, a raó de tres punts per partit guanyat, un per empatat i
cap per perdut.
3.- EDATS I TIPUS DE LLICÈNCIES. Les edats de les jugadores, tipus de llicència a
subscriure i competicions en què poden participar, resulten de el quadre sinòptic següent:
LLICÈNCIA CATEGORIA ANYS NAIXEMENT COMPETICIONS PERMESES
FA Aficionat 2002 o Anteriors Autonòmica, 1ª i 2ª Regional
FJ Juvenil 2003/2004/2005 Autonòmica, 1ª i 2ª Regional
FC Cadet 2006/2007 Autonòmica, 1ª, 2ª Regional i CadeteFI Infantil 2008/2009 Autonòmica, 1ª, 2ª Regional i Cadet Infantil –
FAL Aleví 2010/2011 Futbol Base F8 Infantil
FB Benjamí 2012/2013 Futbol Base F8
FPB Prebenjamina 2014/2015 Futbol Base F8 limitat a 2 jugadores
4.- NUMERO DE LLICÈNCIES. - Els clubs podran obtenir fins a un màxim de vint-
llicències de jugadores per cada un dels equips que militen en les diferents categories,
computant en aquest nombre qualssevol classes d'aquelles.
Pel que fa a la composició dels equips durant el desenvolupament dels partits, s'estarà
al que disposa l'article 269 de el Reglament General de la FFCV.
5.- SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES - inici de l'termini. – El període de sol·licitud de llicències per
competicions territorials organitzades per aquesta Federació, començar el dia 1 de juliol de
2.021 i conclourà el proper 21 d'abril de 2022 a l'hora de tancament de les oficines federatives, a
partir d'aquest dia no es pot presentar cap mena de llicència de futbolistes.
Un cop començada la competició es podran sol·licitar llicències fins dijous de cada
setmana, a l'hora de tancament de les oficines federatives.
Pel que fa a la tramitació de les llicències, és d'obligat compliment el
actualitzar la fotografia dels federats cada vegada que canviïn de tipus de llicència o cada dos
anys com a mínim.
Es posa en coneixement dels nostres afiliats que podran consultar el seu Llicència
Federativa Digital a través de l'App de la FFCV, per a això hauran de logearse inserint la seva
número de DNI amb la lletra en format (XXXXXXXXA) com a usuari i, la seva data de naixement en
format (DDMMAAAA) com a contrasenya. Per realitzar el login us haureu de dirigir a la part
superior esquerra de l'App FFCV i punxant en les barres que hi ha se't obrirà el botó que
posa login per inserir les dades.
6.- ACTES DELS PARTITS. – les actes, annexos i altra documentació relacionada
amb els partits, s'entregaran o remetran pels àrbitres, a través del sistema informàtic
"Fènix", a la Federació i als equips contendents, dins el termini de 24 hores, a comptar
des de la disputa de el partit i sempre abans de les 18 hores del següent dia hàbil.
7.- INCOMPAREIXENÇA INJUSTIFICADA. – La incompareixença d'un equip, sense causa
justificada, a la disputa d'un partit oficial, serà considerada com a infracció disciplinària, que
serà sancionada pels òrgans disciplinaris competents de conformitat amb el que preveu l'
article 83 i concordants de el Codi Disciplinari de la F.F.C.V.
8.- RETIRADA O EXCLUSIÓ D'UN EQUIP DE LA COMPETICIÓ. – La retirada o
exclusió d'un equip de la competició determinarà la imposició a l'equip infractor de les
sancions previstes en l'article 86 de el Codi Disciplinari de la F.F.C.V.
9.- UNIFORMITAT. - Els o les futbolistes vestiran el primer dels dos uniformes
oficials del seu club, el color, en cap cas, ha de coincidir amb el que utilitzi l'àrbitre. Al
dors de les seves samarretes, figurarà, de manera visible, destacada i amb suficient contrast, el
nombre d'alineació que a cada un correspongui. La dimensió dels números serà de
vint centímetres de llarg per quatre d'ample.
Si els uniformes dels equips fossin iguals o tan semblants que induïssin a confusió,
i així ho requereix l'àrbitre o àrbitra, canviarà el seu el que jugui en camp contrari; si el
la festa es va celebrar en un terreny neutral, ho farà el conjunt d'afiliació més moderna.
L'equip que exerceixi com a local té l'obligació de disputar el partit amb el seu primer
uniforme. L'equip visitant té l'obligació de conèixer els colors del primer equipatge
de l'equip titular de camp on ha de competir, per la qual cosa haurà de comparèixer a la
disputa d'el partit amb un equipatge que no indueixi a l'àrbitre o àrbitra a confusió; en cas
contrari, un cop esgotades totes les opcions per a la normal celebració de el partit, el
àrbitre o àrbitre pot suspendre el partit, sent imputable seva suspensió a l'equip visitant
amb les conseqüències disciplinàries que resultin de el Codi Disciplinari de la F.F.C.V.
10.- Alineació de FUTBOLISTES D'EQUIPS DEPENDENTS. – En cap cas
podrà participar en la categoria U16 de Cadet i Infantil Femení, aquelles jugadores amb
llicència FI o FC que estiguin inscrites en les plantilles dependents o filials de el mateix club que
participin en les competicions de Lliga Autonòmica, Primera i / o Segona Regional Valenta, de
conformitat amb el que preveu reglamentàriament.
11.- PARTICIPACIÓ DE FUTBOLISTES ALS PARTITS. –
Pel que fa a la categoria Infantil / Cadet Valenta, podran ser convocades per
participar en un partit fins 18 jugadores, les quals s'han de comunicar a l'àrbitre abans
de l'inici de la trobada per fer constar a les 18 jugadores en l'acta de el partit. les
substitucions seran il·limitades.
Pel que fa a la categoria Benjamí / Aleví F-8 Valenta, podran ser convocades
per participar en un partit fins 15 jugadores, les quals s'han de comunicar a l'àrbitre
abans de l'inici de la trobada per fer constar a les 15 jugadores en l'acta de el partit. les
substitucions seran il·limitades.
En cap cas podrà ser substituïda una jugadora expulsada, ni participar al joc una
que no estigués, prèviament, inscrita en l'acta.
En les competicions regulades en la present circular, serà obligatòria la
participació en el partit de totes les jugadores que figurin inscrites en l'acta arbitral. La
no participació en un partit d'una jugadora que figuri inscrita en l'acta arbitral, podrà ser
considerat com a infracció d'alineació indeguda.
12.- MINUTES ARBITRALS. – L'incompliment de l'obligació de satisfer els
honoraris arbitrals, portarà amb si la imposició de les sancions que es preveu en els articles
89, 101 i 139 de el Codi Disciplinari de la F.F.C.V., que podrien suposar fins i tot l'exclusió de
la competició de l'equip que es tracti.
13.- SANCIONS. – Les sancions que estableix el Codi Disciplinari de la FFCV es
s'imposaran en virtut d'expedient instruït a l'efecte, d'acord amb els procediments
regulats en aquest Codi i en tot cas amb audiència dels interessats i amb ulterior
dret a recurs.
La sanció d'un partit de suspensió per acumulació d'amonestacions es
complirà exclusivament durant la temporada en què es va produir la infracció, quedant
l'infractor lliure de compliment d'aquesta sanció per a la següent temporada. (article
60.2 de el Codi Disciplinari de la FFCV)
L'acumulació de cinc amonestacions dins de la mateixa competició i temporada,
prèvia l'oportuna resolució de l'òrgan disciplinari, determinarà la suspensió per un partit;
idèntic correctiu correspondrà en els casos d'expulsió com a conseqüència de doble
amonestació en una mateixa trobada.
Les sancions imposades a través del corresponent procediment disciplinari, i
relatives a infraccions a les regles de joc o de la competició, seran immediatament
executives des de la notificació de la resolució adoptada per l'òrgan disciplinari, sense
que les reclamacions o recursos interposats contra les mateixes paralitzin o suspenguin la seva
execució.
Les notificacions dels Comitès de Competició i Disciplina d'aquesta Federació es
de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció pels
interessats, dirigides als seus domicilis o al d'el club a què estiguin afectes, així com de la data, la
identitat i el contingut de l'acte notificat. Els clubs estan obligats a facilitar a l'
Federació la pràctica de les notificacions que s'hagin de efectuárseles mitjançant la seva afiliació a l'
sistema informàtic "Fènix".
Sense perjudici de l'anterior, es presumeix correctament practicada la notificació a tots
els efectes, excepte prova en contra, amb la remissió de la resolució adoptada a través del
sistema informàtic "Fènix", quan es tracti de l'propi club, seus dirigents, tècnics o jugadors,
o als diferents comitès tècnics en els altres casos, sempre tenint en compte la urgència
que el bon fi de la competició requereix.
Amb independència de la notificació personal, en els termes expressats en els
apartats anteriors, els òrgans de justícia federativa acordaran la comunicació pública de les
resolucions sancionadores, mitjançant la seva publicació en la pàgina web de la Federació,
respectant el dret a l'honor i la intimitat de les persones, d'acord amb la legalitat vigent.
14.- SUSPENSIONS. – Les sancions de suspensió s'han de complir de conformitat
amb el que preveu per a elles en els articles 58 a 60, ambdós inclosos, de el Codi Disciplinari de la
F.F.C.V.
La suspensió per temps determinat implicarà la prohibició d'alinear-, accedir a l'
terreny de joc, a la banqueta ia la zona de vestidors i en cas dels TECNICOS a més de les
prohibicions esmentades, la de situar-se en els voltants de la banqueta i la de donar
instruccions de qualsevol índole i per qualsevol mitjà als que participin en la trobada.
De la mateixa manera, aquells que resultin expulsats de el terreny de joc o de la banqueta
de suplents hauran de dirigir-se directament al seu vestuari sense possibilitat de presenciar l'
partit des de la grada o en els voltants de la pista de joc. L'incompliment d'aquesta
norma serà posat en coneixement dels Comitès de Competició als efectes disciplinaris
corresponents.
15.- OBLIGACIONS I DEURES DELS EQUIPS EN EL TRANSCURS DELS
PARTITS. Els clubs estan obligats a procurar que els partits que es celebrin en els seus camps
es desenvolupin amb tota normalitat i en l'ambient de correcció que han de presidir les
manifestacions esportives, tenint cura que es guardin, en tot moment, les consideracions
degudes a les autoritats federatives, àrbitres i jutges de línia, directius, futbolistes,
entrenadors, auxiliars i empleats, i responent, a més, que estiguin degudament
garantits els serveis propis de la pista de joc, i que concorri força pública
suficient o al menys hagi estat sol·licitada la presència d'aquesta. Quan la força pública no estigui
aquí estic, els clubs locals disposaran un servei d'ordre, compost per directius de la
pròpia entitat, per tal de garantir la independència de l'actuació de l'àrbitre, el respecte degut
a l'exercici de la seva funció i la seva necessària protecció.
Els visitants tenen deures recíprocs d'esportivitat i correcció cap a les persones
enumerades i, molt especialment, amb el públic.
Els incidents que es puguin produir, per l'incompliment d'aquestes normes, pot
donar lloc a la clausura temporal d'el terreny de joc.
16.- OBLIGACIÓ RESPONSABLES D'EQUIP
ENTRENADORS. –
• Es recorda l'obligatorietat per part dels equips de comptar amb entrenador / a
titulat amb llicència federativa en vigor, específica per a això, a favor del seu club.
DELEGATS DE CAMP I / O D'EQUIP. -
• Es recorda l'obligatorietat per part dels equips de comptar amb delegat amb
llicència federativa en vigor, específica per a això, a favor del seu club, els quals hauran
d'estar presents en la disputa de les trobades oficials.
• Les persones que exerceixin les funcions de delegat de camp i / o d'equip,
hauran d'estar proveïts de la corresponent llicència federativa (fitxa “D”), això
acrediti com a tal en els partits.
• Així mateix, les persones que romanguin a les banquetes hauran d'estar
degudament identificades davant l'àrbitre mitjançant llicència federativa. qualsevol
incident protagonitzat per persones no identificades, motivarà que la
responsabilitat recaigui subsidiàriament sobre el Delegat, l'entrenador o sobre
el mateix club, imposant a aquests la sanció que pugui correspondre, en virtut
del que disposa el Codi Disciplinari de la FFCV.
• El delegat d'equip té l'obligació d'identificar-se davant l'àrbitre o àrbitra,
abans de l'inici de l'partit, i presentar digitalment a través de l'App RFEFDelegados les llicències enumerades dels o les futbolistes, persones
entrenadores, tècniques i auxiliars del seu equip que participaran al partit i
podran seure a la banqueta.
En cas que un equip es presenti a la disputa d'una trobada oficial sense la
presència de, a l'almenys un, dels responsables d'equip nomenats en la present
disposició, o si un cop començat el partit, es quedés sense un responsable d'equip
a causa de la comissió de fets antiesportius o abandonament de les seves funcions, l'àrbitre
podrà decretar la SUSPENSIÓ DE LA TROBADA i es sancionarà el culpable amb la pèrdua
de la mateixa per la comissió de la infracció d'incompareixença prevista a l'article 83,
següents i concordants de el Codi Disciplinari de la FFCV.
17.- DURADA DELS PARTITS.-
Els partits en les categories de Futbol Base que es desenvolupin per la present Circular,
tindran la durada que tot seguit es detalla:
La durada de les trobades de la Lliga Infantil / Cadet Valenta serà de vuitanta (80)
minuts, dividits en dues parts de quaranta (40) minuts, separades per un descans de quinze
(10) minuts.
La durada de les trobades de la Lliga Benjamí / Aleví F-8 Valenta serà de seixanta
(60) minuts, dividits en dues parts de trenta (30) minuts, separades per un descans de
5 (5) minuts
18.- Règim disciplinari. – A excepció dels clubs de Categoria Nacional (primera,
Segon, Segona "B"- segona RFEF, Tercera Divisió RFEF i Lligues de Divisió d'Honor i
Nacional de Juvenils), les normes de la competicionals queden contemplades en els Reglaments
i Circulars de la R.F.E.F., totes les altres categories d'àmbit territorial es desenvoluparan segons
que disposa el Reglament General de la F.F.C.V. i en el seu Codi Disciplinari, a més del que
disposa la Circulars de Competició que els siguin d'aplicació.
19.- HORARI DELS PARTITS. – L'hora de començament dels partits, així com les
variacions d'horaris, dates i camps fixats per a la celebració de partits, es regula de
conformitat amb el que preveu l'article 260 de el Reglament General de la F.F.C.V.
Els clubs fixaran l'horari a través del sistema fènix. Dins dels rangs horaris
permès, amb CINC DIES d'antelació a la jornada que es tracti.
El procediment a seguir per a la variació d'horari, data i camp fixat per a la
celebració d'un partit, consta que regula l'article 261 de el Reglament General de la
F.F.C.V.
Per al bon desenvolupament de la competició és imprescindible que el procediment a
seguir pels clubs per a la variació d'horari, data i camp fixat per a la celebració d'un
partit es compleixi de forma escrupolosa, havent de tenir present que, el seu incompliment de
forma dolosa o culposa podrà donar lloc a l'aplicació de les sancions previstes en els articles
92 i 96 de el Codi Disciplinari de la F.F.C.V.
20.- REVISIONS MÈDIQUES. – Hi ha l'obligació per part de jugadors i tècnics de
realitzar, cada dues temporades, la revisió mèdica preceptiva per diligenciar les llicències dels
mateixos. Referent a això, els clubs hauran de tenir cura molt especialment que els seus futbolistes i
preparadors es presentin per a això en les dates que els siguin assignades, per evitar
incórrer en les mesures que es puguin adoptar sobre aquells que, sense cap justificació, deixin
d'acudir a el reconeixement en el dia que li hagi estat assignat pels serveis mèdics de la
Mutualitat, entorpint la marxa de la feina dels facultatius i de el tràmit d'inscripció
de llicències.
21ª.- RECLAMACIONS DE LLICÈNCIES. – S'ha de requerir l'àrbitre, perquè faci
constar a l'acta el fet exacte que motiva la reclamació, a terme de la primera part o a
la conclusió el partit. Si no és possible, es cursarà escrit d'al·legacions a l'Comitè de
competició, a través de correu electrònic, o pel sistema informàtic "Fènix", connexió a terra
la reclamació, dins els següents terminis:

 • En les trobades disputades en cap de setmana, no més tard de les 14:00 hores de l'
  segon dia hàbil a partir de la data de el partit que es tracti.
 • Quan es tracti de partits disputats entre setmana, el meritat termini es reduirà
  fins a les 14:00 hores del següent dia hàbil.
  Expirat aquests terminis quedaran desestimades les reclamacions presentades per
  extemporànies i es convalidarà el resultat que consta en la trobada.
  22.- VEHICLES ARBITRALS. – Els delegats de Camp o, si s'escau els delegats de l'
  equip local, estan obligats a la guarda i custòdia dels vehicles arbitrals. Pel bon
  compliment d'aquesta obligació, tant per als àrbitres com per als clubs, és
  imprescindible que tinguin present que preveuen els articles 299, punt 1, apartat l, i 304,
  punt 2, apartat c, tots dos de el Reglament General de la F.F.C.V.
  Després de l'inici de la present temporada i per evitar incidents ocorreguts en anys
  anteriors en els vehicles dels àrbitres, és la nostra intenció comunicar, tant als clubs
  com als àrbitres, les mesures que hauran de ser observades en els partits.
  Serà obligació dels àrbitres l'informar els delegats dels clubs locals de el lloc
  d'ubicació dels seus vehicles, a l'objecte de la seva protecció o, per contra, desplaçar-lo a millor
  lloc, dins o fora de l'recinte esportiu, recomanant l'estacionament en lloc
  convenientment protegit o vigilat per personal de l'propi club. A tal efecte l'àrbitre
  tindrà l'obligació d'emetre un rebut, en dos exemplars, de la recepció i dels altres efectes de
  valor dels quals es farà càrrec el Delegat de Camp, o, si s'escau, de l'delegat local, qui
  podran fer constar en l'esmentat rebut les observacions que tinguin per convenient sobre els
  béns deixats en dipòsit.
  En cas de no observar-se les anteriors mesures previsores per part dels delegats de
  camp, després de ser advertits de la ubicació dels vehicles arbitrals per part dels seus titulars, i
  de produir-se incidents que provoquin desperfectes en aquests vehicles, es responsabilitzarà a
  els clubs locals (llevat identificació dels autors que demostrin la seva vinculació a l'equip
  visitant), ordenant, el Comitè corresponent, les indemnitzacions als seus propietaris pels
  danys que pateixin els referits vehicles.
  Si qui no complís les seves obligacions a l'efecte fora l'àrbitre, no es responsabilitzarà a
  els clubs dels danys en els vehicles ni dels objectes de valor que no haguessin estat deixats
  en dipòsit reglamentari.
  23.- DELEGATS FEDERATIUS. – Els Comitès de Competició i Disciplina, designaran
  d'ofici o a sol·licitud dels clubs interessats, delegats federatius per a aquells partits que
  consideri convenient la seva presència. En el segon dels supòsits s'ha de sol·licitar per
  escrit a aquesta Federació, a el menys amb cinc dies d'antelació a la data prevista per al
  partit, i les despeses que s'originin seran per compte de club sol·licitant, havent de fer-los
  efectius dins dels set dies següents a la celebració de el partit.
  24.- TROFEUS. – Sempre i quan la situació sanitària ho permeti, es lliurarà un
  Trofeu, a la finalització de la present temporada, a cada equip campió de les diferents
  categories i divisions que componen les competicions de Futbol Femení Base d'aquesta FFCV.
  Disposicions addicionals
  PRIMERA.- LA REFERÈNCIA A EL GÈNERE EN LES NORMES REGULADORES I BASES DE
  COMPETICIÓ. Tota referència a el gènere masculí en les presents normes reguladores i
  Bases de Competició pel que fa a àrbitres, jugadors o altres intervinents equivaldrà,
  per simplificar la lectura, tant a homes com a dones.
  DILLUNS. – L'OBLIGAT COMPLIMENT DE LA CIRCULAR NÚM 42 DE LA RFEF
  TEMPORADA 16/17 En relació amb els menors d'edat. Per tal de donar obligat
  compliment a la normativa actual existent sobre la Llei de protecció jurídica de el menor, i amb
  la intenció d'informar a tots els que els pugui afectar, es recorda l'obligat compliment
  de la Circular núm 42 de la RFEF Temporada 16/17, en la qual es comuniquen els requisits per al
  accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb
  menors.
  DISPOSICIONS EXTRAORDINÀRIES PER COVID-19.
  La FFCV ha establert unes regles que preveuen com actuar en casos d'Covid, tant per
  la continuació o finalització de les competicions oficials com per com actuar en casos d'
  positius tant en entrenaments com en els partits oficials.
  Aquesta normativa estableix els següents paràmetres que s'integren en aquesta circular
  com a fonament i desenvolupament de la mateixa:
  PRIMERA.- salvaguarda genèrica.
  El que disposen les presents Bases o Normes de competició es pot veure modificat
  durant el transcurs de la temporada per causa de força major, sent competència de la
  Junta Directiva de la FFCV la determinació de la paralització i / o de la tornada a la competició en
  atenció a les causes de força major que sobrevinguin i la seva prolongació en el temps, excepte en
  aquells aspectes que la competència fos de l'Jutge de Competició.
  Als efectes previstos en aquestes Bases de competició es considera que queden
  acreditades les causes de força major quan en un territori determinat hi hagi una
  normativa o una ordre governativa, i si és el cas, degudament avalada per la justícia
  qualificat, que impedeixi el desenvolupament de les activitats esportives de competició federada, sí
  sigui entrenaments de qualsevol nivell o la disputa de partits en aquest territori o bé que es
  hagi decretat l'Estat d'Alarma que inclogui aquestes limitacions.
  DILLUNS.- Declaració Responsable dels participants en les trobades
  Els clubs els equips participin en competicions oficials d'àmbit territorial,
  hauran de subscriure una declaració responsable, de tots i cadascuna de les persones amb llicència
  federativa de club, on s'asseguri i garanteixi el compliment de tots i cada un dels
  requisits normatius fixats per les autoritats competents, en relació a l'acompliment de
  les obligacions derivades de la pandèmia de l'COVID19. S'adjunta model de Declaració
  Responsable a signar per totes les persones amb llicència federativa de club.
  La declaració responsable haurà de ser signada per totes les persones amb
  llicència federativa en vigor, abans de l'inici de la competició, havent de renovar-
  obligatòriament la mateixa cada 15 dies. El club està obligat a guardar la referida
  documentació durant tota la temporada perquè la mateixa es trobi a disposició
  dels Comitès Federatius i de les autoritats competents en cas de ser requerida la
  mateixa.
  TERCERA.- Resultats finals de la competició si no finalitza per a tots.
  En cas de suspensió o paralització de les competicions per força major s'aplicaran
  les següents regles per a la determinació dels ascensos, descensos i guanyadors de les
  competicions.
  A.- Per competicions amb una sola fase (lliga regular a doble volta)
  Si per causa de força major no poguessin disputar-totes les jornades previstes d'una
  competició abans de l' 30 de juny de 2021, les conseqüències seran les següents:
  1) Si no s'haguessin pogut disputar per part de tots els equips participants a l'almenys el 50%
  de les jornades previstes en el calendari oficial, abans de l' 30 de juny, la competició es
  considerarà finalitzada sense ascensos ni descensos i, si és el cas, sense guanyador de l'títol.
  2) Si en el moment de suspendre o a l'arribar a 30 de juny s'haguessin disputat per part de
  tots els equips participants un nombre de jornades igual o superior a l' 50% de les previstes
  en el calendari, la competició finalitzarà i es considerarà vàlida la classificació corresponent
  a l'última jornada disputada per tots els equips, aplicant les regles previstes en les Bases
  de la competició i en el Reglament General sobre ascensos i descensos i, si és el cas, les
  relatives a l'guanyador de l'títol, segons l'estipulat en les bases de competició i les regles
  previstes en el Reglament General.
  B.- Per a les competicions amb dues fases (lliga regular i play-off)
  Si per causa de força major no poguessin disputar-totes les jornades previstes d'una
  competició que inclogui fase de promoció d'ascens abans de l' 30 de juny de 2021, les
  conseqüències seran les següents:
  1) Si no s'haguessin pogut disputar per part de tots els equips participants a l'almenys el 50%
  de les jornades previstes per a la fase regular en el calendari, la competició es considerarà
  finalitzada sense play off d'ascens ni descensos i, si és el cas, sense guanyador de l'títol.
  2) Si en el moment de suspendre o a l'arribar a 30 de juny s'haguessin disputat per part de
  tots els equips participants un nombre de jornades superior a l' 50% de les jornades previstes
  per a la fase regular en el calendari, la fase regular finalitzarà i es considerarà vàlida la
  classificació corresponent a l'última jornada disputada per tots els equips, aplicant
  les regles previstes en les Bases de la competició i en el Reglament General sobre ascensos i
  descensos i, si és el cas, les relatives a l'guanyador de l'títol, segons l'estipulat en les bases de
  competició i les regles que preveu el Reglament General per a les competicions amb una sola
  fase regular i sense disputa de la fase de play off, ascendint en aquest cas el nombre d'equips
  que correspongui per ordre de classificació o, si és el cas, els que millor coeficient hagin
  obtingut.
  C.- Per a les competicions amb diverses fases (subgrups, grups i fases classificació):
  En aquelles competicions o divisions en què hagués diverses fases (subgrups, grups
  i eliminatòries) si per qualsevol circumstància de força major no pogués finalitzar la totalitat de
  la competició, és a dir, la disputa de tots els partits previstos des de l'inici, abans de l' 30 de
  juny, se sotmetrà a la Junta Directiva la resolució específica de la situació sempre tenint
  en compte que per a que puguin existir ascensos i descensos s'ha d'haver completat com
  mínim el 50% dels partits que correspongués disputar per aconseguir l'objectiu o
  resultat competitiu fixat per a la següent temporada (ascens, descens) i en cas de
  igualtat de situacions es resoldrà per coeficient computat en la totalitat dels partits
  disputats sumant totes les fases disputades fins al moment en què no es va poder seguir
  disputant.
  D.- Per a les competicions amb format eliminatòries.
  Si per qualsevol circumstància de força major, abans de l' 30 de juny, no poguessin
  desenvolupar-se una o diverses de les eliminatòries de la competició, la mateixa es donarà per finalitzada
  sense campions, ni altres resultats, llevat que quedés per disputar exclusivament la final, a
  el cas, la Junta Directiva podrà decidir disputar-la durant la següent temporada.
  En tot cas, si per qualsevol circumstància de força major no es poguessin disputar
  alguns partits de l'eliminatòria i sí altres, es donarà continuïtat amb els equips vencedors
  que sí que l'haguessin disputat i amb aquells equips que no havent-les pogut disputar el
  motiu no guardés relació amb els integrants d'aquest mateix equip o amb el territori on
  disputen les trobades. "
  QUARTA.- Normes específiques si no tots els equips poden acabar igual o poden
  disputar tots els partits.
  1.- Si un equip o diversos, per causes de força major, no pogués / n disputar un o diversos
  partits en la competició regular durant la temporada i els mateixos no poguessin ser
  disputats abans de finalitzar la mateixa, la classificació final es realitzarà mitjançant el sistema de
  coeficients, és a dir, la relació entre els punts obtinguts i el nombre de partits disputats,
  sempre que el nombre de partits no disputats per aquest equip concret no sigui superior a l'
  20% de la majoria dels equips en la mateixa competició.
  2.- Si la diferència de partits per a aquest equip concret és superior a l' 20% el criteri de l'
  coeficient es tindrà en compte únicament i exclusivament als efectes de dilucidar quins són els
  clubs que descendeixen de categoria i sempre que l'equip concret estigués en una d'aquestes
  posicions de descens pels punts obtinguts fins a aquest moment.
  3.-Si per raons de força major un equip no pogués realitzar els entrenaments i disputar
  els partits en el seu terreny de joc durant el desenvolupament de la competició, els equips no
  podran desplaçar puntual o continuada a altres territoris quan en el territori on
  entrenin o disputin partits habitualment estigui subjecta a una norma o ordre governativa
  degudament aprovada per la justícia que impedeixi entrenar a qualsevol nivell o disputar
  trobada esportius.
  Aquestes normes específiques prevaldran sobre qualsevol altra que pogués ser
  contradictòria amb les normes de competició i conformaran el criteri interpretatiu de
  qualsevol altra.
lexus

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom