Limitacions i incompatibilitats en els canvis de clubs i fins i tot equips del mateix club

Festes Magdalena

El període de sol·licitud de llicències de jugadors per a competicions TERRITORIALS organitzades per la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, començar el dia 1 de juliol de 2.022 i conclourà el proper 20 d'abril de 2023 a l'hora de tancament de les oficines federatives, a partir d'aquest dia no es pot presentar cap mena de llicència de futbolistes.

Segons l' article 281 del citat Reglament, els futbolistes poden formalitzar un contracte amb club diferent al d'origen sempre que estigués resolt o cancel·lat.

Aquest dret serà aixísense cap limitació quan el club d' origen i el nou estiguin adscrits a divisió diferent o fins i totsent la mateixa, a grups diferents.

Tram

Des de la passada temporada després de la modificació del reglament, quan es tracti de clubs de la mateixa divisió i en el seu cas grups quedaran exclosos aquells futbolistes que haguessinintervingut al club d'origen durant vuit o més partits oficials de qualsevol classe (abans eren cinc), sigui quin fos el temps que van actuar.

és a dir, per posar un exemple, un jugador que ha intervinguten vuit trobades en Autonòmica Infantil havent-se jugat 10 jornades, amb una mitjana de 10 minuts per partit, no podia canviar d'equip a la mateixa categoria.

Es manté l'exclusió d'aquest límit quan es tracti de futbolistes l'equip a què van estar adscrits hagués estat exclòs de la competició o se n'hagués retirat..

És una opció sense cap dubte de no anticipar-se a un canvi per, per exemple, un mal inici de temporada o de facilitar la sortida a aquell que transcorreguts més partits de moment no compta amb la confiança del tècnic i decideix canviar d'equip però mantenint el nivell competitiu en seguir jugant a la mateixa lliga.

«Article 281.-Alineació de futbolistes en club diferent al d' origen.»

«3.- Si els equips dels dos clubs estiguessin adscrits a la mateixa divisió i, si és el cas, grup, quedaran exclosos de la possibilitat que consagra el present article aquells futbolistes que haguessin intervingut en el d' origendurant vuit o més partits oficials de qualsevol classe, sigui quin sigui el temps en què van actuar.
No serà d' aplicació l' exclusió prevista en el paràgraf anterior quan es tracti de futbolistes l' equip al qual van estar adscrits hagués quedat exclòs de la competició o se n' hagués retirat.»

Canvis d' equips dins del mateix club

Després de la modificació del Reglament en la temporada passada 21/22, un jugador deun equip A que s' inscrigui en un equip B del mateix clubno podrà tornar a inscriure's, ni a alinear-se amb l' equip A.

Així s' entén segons la nova redacció delarticle 100 del Reglament en elpunt 6.

estigui en joc, durant la primera volta es podran inscriure jugadors d'un equip d'un club a un altre equip del mateix club, amb l' única restricció que no es podrà inscriure, ni tornar a alinear-se amb l'equip en el qual inicialment va estar inscrit.

un copfinalitzada la primera volta, segons es regula en el punt 5, únicamentpodran «baixar» un màxim de 4 jugadors d' un equip A o principal a un equip B d' igual o inferior categoria.

article 100. Normes relatives a la inscripció i alineació de futbolistes. Llicències.

Pel que fa a l'alineació de futbolistes, per als clubs que tinguin equips dependents, segons els defineix l' article 98.1 de la present Secció 1ª, d' aquest Capítol, regiran per les normes següents::

1.-Els o les futbolistes més grans de vint-i-tres anys, pel que fa a la seva alineació, estaran subjectes a les prescripcions que estableix l' article 104 del present reglament.
Les edats a què es refereix aquest article s' entenen referides al dia 1. 1 de gener de la temporada de què es tracti, el que es concretarà cada temporada mitjançant circular.

2.- Els i les futbolistes menors de vint-i-tres anys adscrits a equips dependents d'un club, segons es defineix a l' article 98.1 precedent, podran intervenir en categoria o divisió superior i retornar a la d' origen, en el transcurs de la temporada, sense cap mena de limitacions, llevat de les que en els apartats següents s' indiquen:

a) Els o les futbolistes amb llicències PB, FPb, PS i PSF; B, FB, BS i BSF; AL, FAl, SA i SAF; jo, FI, IS e ISF; podran alinear-se en la categoria immediatament superior, amb la llicència que originàriament li va ser expedida, sempre que hagin nascut en l' any natural posterior a l' establert com a mínim per a cadascuna de les categories.

b) Els o les futbolistescadets, amb quinze anys complerts, poden jugar en competicions de juvenils o una altra categoria superior, amb la llicència que els va ser expedida originàriament.

c) lesllicències C, FC, CS i CSF, i inferiors, faculta per actuar en tots els equips del club que els tingui inscrits, sempre que ho siguin de divisió superior.

3.- Tractant-se de competicions diferents als Campionats de Lliga, el nombre de futbolistes que s'alineïn en un equip superior, procedents d' equips dependents, no podrà excedir de tres, però respectant en tot cas el que disposa l' article 269 del present Reglament.

4.- En competicions per sistema d' eliminatòries en els quals puguin intervenir els equips pertanyents a divisions diferents, només hi podrà participar el primer del club principal, queden exclosos els equips dependents, llevat que les bases de competició modifiquin aquesta norma.

5.- Un cop finalitzada la primera volta d' una mateixa temporada, els o les futbolistes amb llicència J, FJ, JS i JSF i inferiors, que haguessin estat originàriament inscrits a l' equip principal o dependents d' un club i haguessin causat baixa en el mateix, no podran donar-se d' alta en equips del mateix clubd' igual o inferior categoria o divisió a aquell equip en el qual primerament va ser inscrit, en nombre superior a quatre futbolistes per equip.

6.- Els i les futbolistes la llicència dels quals es cancel·li, en el transcurs de la mateixa temporada, no podran obtenir llicència ni alinear-se en el mateix equip del club al qual ja van estar vinculats.

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom