Normativa per al Futbol Valenta

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha publicat la circular nº 17 que regula les competicions del Futbol Femení base durant la temporada 2022/23.

Aquestes són les competicions afectes per aquesta circular, amb la novetat de la Lliga Cadet/infantil, amb 2 grups cadets:

1.- LLIGA CADET/JUVENIL VALENTA

A més de les jugadores inscrites a la plantilla, podrà alinear-se jugadores amb llicència FI inscrites a les plantilles d' equips dependents o filials del seu club de la Categoria Lliga infantil Valenta, sempre que no s' incompleixi amb el que estableix l' article 269 de el Reglament General de la FFCV. L' incompliment d' aquesta norma serà considerat com a infracció per incompliment d' ordres, instruccions, acords o obligacions reglamentàries de la persona responsable de l' equip.

Tram

La competició deLliga Cadet/Juvenil Valentaestarà conformada persis (6) grups, dels quals hi hauran dos grups exclusivament d' equips compostos per jugadores en edat cadet, que podran estar compostos per un nombre diferent d' equips per grup en atenció a les inscripcions que finalment es materialitzin i seguint el principi de proximitat geogràfica, mentre sigui possible.

GRUPS CADET/JUVENIL

La competició delsGrups 1, 2, 3 i 4 de la Lliga Cadet/Juveniles disputarà en dues fases:

PRIMERA FASE CADET/JUVENIL

La primera Fasees disputarà per punts i pel sistema de lliga a una volta. Un cop finalitzada la mateixa, es procedirà a dividir els grups en funció de la seva classificació final per disputar la segona fase de la competició.

SEGONA FASE CADET/JUVENIL

Un cop finalitzada la primera fase cadascun dels grups es dividirà en dos subgrups denominats A i B, i es disputarà una competició per punts a doble volta entre els equips integrants de cada subgrup.

Els Subgrups A estaran compostos per aquells equips que hagin obtingut la classificació des de l' 1º fins a l' equip classificat en meitat de la taula classificatòria (tal com s' aclareix en els paràgrafs posteriors), a l'acabar la primera fase. Els Subgrups B estaran formats pels equips immediatament posteriors a l' últim dels classificats que componen el Subgrup A.

Si es tracta d'un grup compost per un nombre parell d'equips, es dividirà en dos Subgrups, A i B, compostos pel mateix nombre d' equips i atenent l' ordre de classificació obtinguda en la primera fase.

En el cas que en la primera fase existeixi un grup compost per un nombre senar d' equips, el Subgrup B tindrà un equip més que el Subgrup A de cara a la formació dels dos subgrups per competir a la Segona Fase.

Exemple: Si el grup inicial fos de 13 equips, el Subgrup A estaria compost des delprimer classificat fins al sisè classificat (inclòs) en primera fase, i el Subgrup B des del setè classificat (inclòs), fins a l'últim classificat. Aquest exemple s'aplicarà per a tothomaquellscasosdenúmerossenarsquepoguessinformarelsgrupsalaprimerafase.

Per a la disputa de aquesta segona fase, no s'arrosseguessin les dades (punts, gols, coeficient, etc.) de la classificació de la primera fase. no obstant això, les sancions pendents de compliment derivades de la disputa de la primera fase seran d' obligat compliment en aquesta segona Fase.

A la finalització d' aquesta segona fase, el Campió de cada Subgrup (A i B) es farà mereixedor d' un trofeu que li acreditarà tal condició

GRUPS EXCLUSIUS CADETS

elsgrups 5º i 6º estaran exclusivamentcompostos per equips de cadets, lesplantilles estaran compostes perjugadoresen edat Cadetsamb llicència FC, si bé podran inscriure's a la plantillafins a un màxim de 4 jugadores amb llicència FI.

A més de les jugadores inscrites a la plantilla, es podrà alinear jugadores amb llicència FI inscrites a les plantilles d'equips dependents o filials del seu club de la Categoria Lliga infantil Valenta, sempre que no s' incompleixi amb el que estableix l' article 269 de el Reglament General de la FFCV. L' incompliment d' aquesta norma serà considerat com a infracció per incompliment d' ordres, instruccions, acords o obligacions reglamentàries de la persona responsable de l' equip.

En elsgrups 5 i 6(Grups Cadets), la competició es disputarà mitjançant el sistema de lliga regular a doble volta entre els equips que componen cada grup.

A la finalització de la lliga regular el Campió de cada grup (5 i 6) un trofeu que li acreditarà tal condició.

Finalitzada la competició de lliga, està previstal'organització de la Copa Valenta FFCVque serà regulada mitjançant circular de competició.

  1. EQUIPS FILIALS I DEPENDENTS:

De conformitat amb el punt 3 de l'article 95 de el Reglament General de la FFCV, en aquesta Categoria expressament s'autoritza que en aquesta competició els clubs puguin tenir un o més equips dependents i/o filials participant en un mateix grup.

2.- LLIGA INFANTIL VALENTA

Les plantilles dels equips que disputin aquesta competició podran estar compostes per jugadores amb diversos tipus de llicències, en concretFI, FAL.

A més de les jugadores inscrites a la plantilla, podrà alinear-se jugadores ambllicència FALinscrites a les plantilles d'equips dependents o filials del seu club de la Categoria Lliga Caixa Popular Valenta F8, sempre que no s' incompleixi amb el que estableix l' article 269 de el Reglament General de la FFCV. L' incompliment d' aquesta norma serà considerat com a infracció per incompliment d' ordres, instruccions, acords o obligacions reglamentàries de la persona responsable de l' equip.

La competició de Lliga Infantil Valenta estarà conformada persis (6) grups, que podran estar compostos per un nombre diferent d' equips per grup en atenció a les inscripcions que finalment es materialitzin i seguint el principi de proximitat geogràfica, mentre sigui possible.

GRUPS LLIGA INFANTIL VALENTA

La competició es disputarà en dues fases:

PRIMERA FASE

Laprimera Fase es disputarà per punts i pel sistema de lliga a una volta. Un cop finalitzada la mateixa, es procedirà a dividir els grups en funció de la seva classificació final per disputar la segona fase de la competició.

SEGONA FASE:

un copfinalitzada la primera fase cadascun dels grups es dividirà en dos subgrups denominats A i B, i es disputarà una competició per punts a doble volta entre els equips integrants de cada subgrup.

Els Subgrups A estaran compostos per aquells equips que hagin obtingut la classificaciódes de l' 1º fins a l' equip classificat en meitat de la taula classificatòria(tal com s' aclareix en els paràgrafs posteriors), en finalitzar la primera fase.Els Subgrups B estaran formats pels equips immediatament posteriors a l' últim dels classificats que componen el Subgrup A.

Si es tracta d'un grup compost per un nombre parell d'equips, es dividirà en dos Subgrups, A i B, compostos pel mateix nombre d' equips i atenent l' ordre de classificació obtinguda en la primera fase.

En el cas que en la primera fase existeixi un grup compost per un nombre senar d' equips, el Subgrup B tindrà un equip més que el Subgrup A de cara a la formació dels dos subgrups per competir a la Segona Fase.

Exemple: Si el grup inicial fos de 13 equips, el Subgrup A estaria compost des delprimer classificat fins al sisè classificat (inclòs) en primera fase, i el Subgrup B des del setè classificat (inclòs), fins a l'últim classificat. Aquest exemple s'aplicarà per a tothomaquellscasosdenúmerossenarsquepoguessinformarelsgrupsalaprimerafase.

Per a la disputa deaquesta segona fase, no s'arrosseguessin les dades (punts, gols, coeficient, etc.) de la classificació de la primera fase. no obstant això, les sancions pendents de compliment derivades de la disputa de la primera fase seran d' obligat compliment en aquesta segona Fase.

A la finalització d' aquesta segona fase, el Campió de cada Subgrup (A i B) es farà mereixedor d' un trofeu que li acreditarà tal condició.

EQUIPS FILIALS I DEPENDENTS

De conformitat amb el punt 3 de l'article 95 de el Reglament General de la FFCV, en aquesta Categoria expressament s'autoritza que en aquesta competició els clubs puguin tenir un o més equips dependents i/o filials participant en un mateix grup.

3.- LLIGA CAIXA POPULAR VALENTA F8

Per a aquesta Temporada 2022/2023, en la categoria de Femení Base Futbol 8 podran intervenirNOMÉSles jugadores que per la seva edat i tipus de llicència els correspongui, és a dir, jugadores ambllicència FAL i FB, a més de poder ser inscrites a la plantlla un màxim de4 jugadores amb llicència FPB.

Aquesta competició estarà conformada per08:00 (8) grups, compostos per un nombre diferent d' equips per cada grup en atenció a les inscripcions que finalment es materialitzin.

GRUPS LLIGA CAIXA POPULAR VALENTA

La competició es disputarà en dues fases:

PRIMERA FASE

Laprimera Fase es disputarà per punts i pel sistema de lliga a una volta. Un cop finalitzada la mateixa, es procedirà a dividir els grups en funció de la seva classificació final per a la disputa de la segona fase de la competició.

SEGONA FASE

un copfinalitzada la primera fase cadascun dels grups es dividirà en dos subgrups denominats A i B, i es disputarà una competició per punts a doble volta entre els equips integrants de cada subgrup.

elsSubgrups A estaran compostos per aquellsequips que hagin obtingut la classificació des de l' 1º fins a l' equip classificat en meitat de la taula classificatòria (tal com s' aclareix en els paràgrafs posteriors), a l'acabar la primera fase.

elsSubgrups B estaran formats pels equips immediatament posteriors a l' últim dels classificats que componen el Subgrup A.

Si es tracta d'un grup compost per un nombre parell d'equips, es dividirà en dos Subgrups, A i B, compostos pel mateix nombre d' equips i atenent l' ordre de classificació obtinguda en la primera fase.

En el cas que en la primera fase existeixi un grup compost per un nombre senar d' equips, el Subgrup B tindrà un equip més que el Subgrup A de cara a la formació dels dos subgrups per competir a la Segona Fase.

Exemple: Si el grup inicial fos de 13 equips, el Subgrup A estaria compost des del primer classificat fins al sisè classificat (inclòs) en primera fase, i el Subgrup B des del setè classificat (inclòs), fins a l'últim classificat. Aquest exemple s' aplicarà per a tots aquells casos de números senars que poguessin formar els grups en la primera fase.

Per a la disputa d'aquesta segona fase, no s'arrosseguessin les dades (punts, gols, coeficient, etc.) de la classificació de la primera fase. no obstant això, les sancions pendents de compliment derivades de la disputa de la primera fase seran d' obligat compliment en aquesta segona Fase.

A la finalització d' aquesta segona fase, el Campió de cada Subgrup (A i B) es farà mereixedor d' un trofeu que li acreditarà tal condició.

  1. EQUIPS FILIALS I DEPENDENTS:

De Conformitat amb el punt 3 de l'article 95 de el Reglament General de la FFCV, en aquesta Categoria expressament s'autoritza que en aquesta competició els clubs puguin tenir un o més equips dependents i/o filials participant en un mateix grup.

DISPOSICIONS GENERALS PER A CATEGORIES D' ÀMBIT

EDATS I TIPUS DE LLICÈNCIES.

Les edats de les jugadores, tipus de llicència a subscriure i competicions en les quals poden participar, resulten de el quadre sinòptic següent:

LLICÈNCIACATEGORIAANYS NACTECOMPETICIONS PERMESES
FJjuvenil2004, 2005, 2026AFICIONADA I CADET/JUVENIL
FCcadet2007, 2008AFICIONADA I CADET/JUVENIL
FIinfantil2009, 2010CADET /JUVENIL (màxim 4) i INFANTIL
FALAleví2011, 2012LLIGA CAIXA POPULAR i INFANTIL
FBBenjamí2013, 2014LLIGA CAIXA POPULAR
FPBPrebenjamí2015/2016LLIGA CAIXA POPULAR (màxim 4)

NUMERO DE LLICÈNCIES

Els clubs podran obtenir fins a un màxim devint-i-dos llicènciesde jugadores per cadascun dels equips que militin en les diferents categories, computant en aquest nombre qualssevol classes d'aquelles.

Pel que fa a la composició dels equips durant el desenvolupament dels partits, cal atenir-se al que disposa elartícul o269 de el Reglament General de la FFCV.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES–inici del termini

El període de sol·licitud de llicències per a competicions TERRITORIALS organitzades per aquesta Federació, començar el dia1 de juliol de 2.022 i conclourà el proper20 d'abril de 2023a l'hora de tancament de les oficines federatives, a partir d'aquest dia no es pot presentar cap mena de llicència de futbolistes.

Alineació de FUTBOLISTES D'EQUIPS DEPENDENTS. –

En cap cas podran participar en la categoria Cadet/juvenil Valenta, aquelles jugadores amb llicència FJ o FC que estiguin inscrites a les plantilles d' equips dependents o filials del mateix club que participin en les competicions de Lliga A Punt, Primera o Segona Regional Valenta, de conformitat amb el que preveu reglamentàriament.

De la mateixa manera, no podran ser alineades en la categoria de Lliga Infantil Valenta aquelles jugadores amb llicència FI que estiguin inscrites a les plantilles d'equips dependents o filials del mateix club que prenguin part en la competició de Lliga Cadet/Juvenil Valenta.

Les jugadores amb llicènciaFI, FAL, FB i FPB que estiguin inscrites a les plantilles del seu club que prenguin part en les competicions d'Infantils, alevins, Benjamins o Pre benjamins de Futbol Mixt, independentment de la divisió en què participin, no podran ser alineades amb les plantilles d' equips dependents o filials del mateix club

PARTICIPACIÓ DE FUTBOLISTES ALS PARTITS

Pel que fa a la categoria Infantil Valenta i cadet/juvenil Valenta, podran ser convocades per participar en un partit oficialfins 18 jugadores, les quals hauran de ser comunicades a l' àrbitre abans de l' inici de la trobada per a la seva inclusióen l'acta arbitralLes substitucions seran il·limitades en ambdues categories.

Pel que fa a la categoria Benjamí / Aleví F-8 Valenta, podran ser convocades per participar en un partitfins 15 jugadores, les quals hauran de ser comunicades a l' àrbitre abans de l' inici de la trobada per a la seva inclusióa l' acta arbitral.Les substitucions seran il·limitades.

En cap cas podrà ser substituïda una jugadora expulsada, ni participar en el joc una que no estigués, prèviament, inscrita en l'acta.

En les competicions regulades en la present circular, serà obligatòria la participació en el partit de totes les jugadoresque figurin inscrites a l' acta arbitral.

L' INCOMPLIMENT D' AQUESTA NORMA SERÀ CONSIDERAT COM A INFRACCIÓ PER INCOMPLIMENT D' ORDRES, INSTRUCCIONS, ACORDS O OBLIGACIONS REGLAMENTÀRIES DE LA PERSONA RESPONSABLE DE L' EQUIP.

DURADA DELS PARTITS.-

Els partits en les categories de Futbol Base que es desenvolupin per la present Circular, tindran la durada que tot seguit es detalla:

La durada de les trobades de laLliga Infantil Valentaserà de vuitanta(70) minuts, dividits en dues parts de trenta-cinc (35) minuts, separades per un descans de quinze (15) minuts.

La durada de les trobades de laLliga Cadet/juvenilserà de vuitanta(80) minuts, dividits en dues parts de quaranta (40) minuts, separades per un descans de quinze (15) minuts.

La durada de les trobades de laLliga Caixa Popular F-8 Valenta serà deseixanta(60) minuts, dividits en dues parts de trenta (30) minuts, separades per un descans de cinc (5) minuts

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom