Castelló convoca las ayudas para los clubs de élite

Hasta el 16 de agosto pueden solicitarse las ayudas convocadas por el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Castellón dirigidas a clubs deportivos de élite nacional. El importe total es de 475.000 euros. Os adjutamos la parte de la convocatoria en la que se detallan los criterios a valorar.

7a.-VALORACIÓ DELS PROJECTES I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

A).-Barems I Criteris de valoració de les subvencions anuals a clubs esportius d’elit nacional de la Ciutat de Castelló de la Plana.

A.1.-Valoració de la modalitat esportiva en funció del seu nombre de llicències federatives en el conjunt nacional. Dada tancada nacional obtingut de l’últim Anuari d’Estadístiques Esportives publicat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, si pot ser de l’última temporada anterior conclusa (en aquest cas temporada 2020/2021 o 2021), o en defecte d’això la precedent, i de ser necessari de les dades recaptades de la federacions nacionals o autonòmiques. Fins a 200 punts, de manera proporcional.

A.3.-Valoració de l’àmbit geogràfic de la competició en la temporada 2021/2022 o 2022, segons amplitud, distància i allotjaments extra. Només es valoren les competicions oficials federatives. En esports d’equip les jornades nacionals de lliga regular, play off o creus posteriors i Copes d’àmbit nacional (Rei, Reina, Príncep, Princesa,…). En esports individuals les jornades pròpiament de lliga nacional de clubs i els campionats d’Espanya individuals de la categoria absoluta ( i edats superiors a la juvenil i/o júnior) excloent els de Màster o Veterans. Quan un club tingui dos equips nacionals que competeixin conjuntament en una seu, es podrà valorar com una sola competició i de manera proporcional al nombre d’esportistes que participin, igual que quan un equip estigui format per un nombre reduït de components.

 • Nacional                                          150 punts
 • 2 zones nacionals                        90 punts
 • Diverses zones nacionals         60 punts
 • Sol províncies limítrofes           7,5 punts
 • Extra si hi ha desplaçament a Canària, Balears, Ceuta o Melilla (per cadascun) 30 punts.

◦Nombre de desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana (per cadascun, excepte els anteriors)

7,5 punts.

◦Nombre de dies extra consecutius de competició (allotjament) d’una fase o campionat), jornades confirmades de la temporada (per cadascuna) i de l’anterior que no s’haguessin valorat (posteriors a la resolució) (per cadascun), 12 punts.

 • Rivals a una distància de més de 450 km (valoració de l’allotjament propi o del visitant) jornades confirmades de la temporada (per cadascuna) i de l’anterior que no s’haguessin valorat (posteriors a la resolució), exclosos Canàries, Balears, Ceuta i Melilla. (per cadascun) 22,5 punts.

A.4. Despesa executada de l’equip de categoria nacional en el període impositiu anterior de l’entitat (coincident amb la temporada esportiva 2020/2021 o 2021). Haurà d’acreditar-se amb un resum comptable detallat per conceptes de les despeses de l’equip, indicant per a les despeses conjuntes amb altres equips, la proporció corresponent, podent requerir-se complementàriament, si es considerés necessari els aclariments pertinents i si arribés el cas, les factures corresponents a aquest. S’exclourà la despesa de les activitats ja subvencionades o sufragades pel Patronat Municipal d’Esports. Fins a 500 punts, de manera proporcional.

A.5.- Projecte del club, exclòs l’equip nacional,

*referit al període impositiu anterior (2020/2021 o 2021):

– Despesa executada de la resta del club, el que resulti en el compte de pèrdues i guanys, Imposat de Societats (model 200), del període 2020/2021 o 2021, segons correspongui, llevat el de l’equip nacional. S’exclouran les activitats ja subvencionades o sufragades pel Patronat Municipal d’Esports i les organitzacions no realitzades a la ciutat. Fins a 100 punts, de manera proporcional.

*referit a la temporada esportiva actual 2021/2022 o 2022:

 • Total d’esportistes del club. Llicències competitives federatives o ANAR (iniciació al Rendiment) dels jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, de categories aleví (des d’11 anys, edat de 5è de primària), a sènior (exclosos menors i màster/veterans). Fins a 100 punts, de manera proporcional.
  • Equip sènior/absolut B propi (no nacional), format per esportistes diferents al primer equip (valorat en proporció al nombre d’esportistes diferents al primer equip respecte del

total), havent de presentar de forma diferenciada la relació d’esportistes de tots dos equips mitjançant certificat de llicències o actes de les competicions nacionals i autonòmiques.

 • Màxima categoria autonòmica, si hi ha limitació o més d’un nivell, fins a 100 punts.
  • Segon nivell autonòmic o nivell únic, fins a 50 punts.
  • Tercer nivell o posteriors nivells autonòmics, fins a 30 punts.
 • Promoció pública de l’ús del valencià (documents, web, cartelleria), fins a un màxim de 35 punts.
 • Web, fins a 20 punts.
 • Cartelleria, fullets, fins a 10 punts.
 • Altres documents, fins a 5 punts.
  • Promoció de campanyes de socis/abonats i accessos al partit del primer equip mitjançant pagament (taquilla), en funció del volum d’abonats i l’assistència de públic a les competicions oficials, fins a 100 punts.
 • Entrenadors del club, entrenant a Castelló, titulats i amb llicència federativa, amb contracte laboral o facturació com a autònoms, amb un màxim d’un per cada 12 esportistes (llicències d’aleví a sènior). Fins a un màxim de 75 punts.

valorat.

A.6.– Participació i classificació en competició europea oficial de l’equip absolut i tipus de campionat

 • Segons la seva classificació nacional
 • Com a 1r nacional        150 punts.
 • Com a 2n nacional       45 punts.
 • Com a 3r nacional        25 punts.
 • Com a 4t nacional        10 punts.
 • Sense limitació de classificació      0 punts.
 • Segons la seva classificació en la pròpia competició europea, màxim 150 punts per a un primer lloc i de manera progressiva fins a 6,25 per al 24è i 0 punts per al 25è.

Una vegada realitzada la baremació i per a obtenir els punts finals de cada equip valorat s’ajustarà a les següents valoracions i límits:

 • 2n equip en categoria nacional del mateix club, de diferent sexe, 95% de la valoració.
 • 2n equip en categoria nacional del mateix club, del mateix sexe, 50% de la valoració.
 • A fi de promocionar la participació esportiva de les dones, als equips femenins nacionals se’ls incrementarà un 5% la seva valoració.

A un club se li assignarà la suma dels punts dels equips de categoria nacional valorats, que correspondrà a una quantitat econòmica de manera proporcional al total de punts.

A l’hora de determinar la quantitat econòmica final de la subvenció corresponent s’estableixen que la mateixa no podrà superar la suma del 30% de la despesa de l’equip nacional i del 10% de la resta del club. Les quantitats sobrants d’aplicar-se en algun cas aquesta reducció es reassignaran de manera proporcional als seus punts als clubs no afectes per aquesta.

lexus

Dejar respuesta

Por favor escribir tu comentario:
Please enter your name here