Castelló destina 10.000 euros para pagar a los árbitros

Convocadas ayudas para el pago de árbitros a clubs de Castelló ciudad.

ARBITRATGES DE LA LLIGA LOCAL DE FUTBOL BASE
Termini de subvencions 2019/2020 obert

Termini Presentació: 30 de juny de 2020

Adjuntamos parte de la convocatoria:

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER PART DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE CASTELLÓ DE LA PLANA, PER A PATROCINIS D’ARBITRATGES DE LA LLIGA LOCAL DE FUTBOL BASE, TEMPORADA 2019/20 D’ASSOCIACIONS I CLUBS ESPORTIUS DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA (EXERCICI 2020).
1ª.OBJECTE I FINALITAT
Aquesta convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions per part del Patronat Municipal d’Esports, en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els articles 2 i 10 de l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, aprovada en sessió plenària de 5 de febrer de 2009 i publicada en el BOP nº 61, de data 19 de maig de 2009, tenint com a finalitat sufragar el cost dels arbitratges de la lliga de futbol basi per la participació dels clubs i associacions esportives de la ciutat de Castelló respecte a “Arbitratges lliga futbol base” que es desenvolupin durant l’exercici 2020.
L’objecte d’aquesta convocatòria és coadjuvar al finançament dels arbitratges per la
participació, d’associacions i clubs esportius de la ciutat de Castelló en la lliga local de futbol basi en la temporada 2019/20 de les categories aleví, infantil i cadet, organitzada per la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana.
La percepció d’aquestes subvencions és compatible amb la d’altres subvencions procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, sempre que l’import de les mateixes, inclosa la que és objecte de la present convocatòria, no superi el cost de l’activitat subvencionada.
2ª.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI I QUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ.
Per al finançament de la present convocatòria s’estableix la quantitat màxima de DEU MIL
EUROS (10.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-700-341-4800108 del
Pressupost prorrogat de 2019 per a l’exercici 2020.
Es pagarà un màxim per partit i club de 5,83 euros en la categoria aleví, 7,36 euros en la
categoria infantil i 8,11 euros en la categoria cadet. Els citats preus/partit, estaran subjectes al crèdit pressupostari, en el cas d’haver de recalcular els partits.
No es tindran en compte els arbitratges dels equips retirats durant la temporada.
Als efectes anteriors, només s’abonaran els arbitratges del partit que jugui el club o associació sol·licitant, com a equip local, en la ciutat de Castelló, és a dir, un de cada dos partits que es disputin en la lliga.
3ª.- ENTITATS BENEFICIÀRIES I OBLIGACIONS.
Tindran la consideració de beneficiaris, les entitats esportives legalment constituïdes i inscrites en el Registre de Clubs, Federacions i altres entitats esportives de la Comunitat Valenciana, amb seu social a la ciutat de Castelló de la Plana, amb equips propis que participen en la Lliga de Futbol base que i que realitzen la seua activitat esportiva habitual en instal·lacions esportives de la ciutat.
Les entitats subvencionades hauran de complir les obligacions genèriques establertes en la
clàusula 6 de l’Ordenança General de Subvencions (d’ara endavant,OGS).
4ª.- ÒRGANS COMPETENTS PER A la INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT.
La instrucció del procediment d’aquesta convocatòria de subvencions correspon al Tècnic en Organització i Adreça d’Activitats Esportives, Cap de la Secció d’Activitats Esportives d’aquest
Cód. Validación: 5MN242G44S7AP4XJXLNMTRYET | Verificación: https://sede-deportes.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 6  organisme autònom, el qual podrà delegar la instrucció en el/la cap/a de el Negociat de
Subvencions, que, com a òrgan gestor d’aquesta convocatòria, realitzarà d’ofici quantes
actuacions estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals hagi de formular-se la proposta de resolució de les establertes en l’article 24 de la LGS.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a l’estudi de les sol·licituds
presentades i a l’examen de la documentació de les mateixes, per l’òrgan instructor, que
emetrà informe en el qual consti que de la informació que obra en la seva poder es desprèn
que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a la subvenció.
Després de l’emissió dels informes tècnics que es consideri oportuns, es reunirà l’òrgan
col·legiat, al fet que es refereix l’article 22 de la Llei 38/2003 i l’apartat f) de l’article 10 de
l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions, valorarà l’adaptació dels
projectes als criteris i barems establerts en aquesta convocatòria, i a través del Tècnic en
Organització i Adreça d’Activitats Esportives o funcionari/a en qui delegui proposarà al Consell
Rector la resolució de la convocatòria, concedint en tot o en part o denegant les sol·licituds
formulades.
L’òrgan col·legiat estarà integrada pels següents membres:
.-El Tècnic en Organització i Adreça d’Activitats Esportives o funcionari/a en qui delegui.
.-Dos membres del Consell Rector, en representació de les entitats esportives.
– Un membre del Consell Rector, en representació de l’Esport Escolar.
.-El/la Cap/a de el Negociat de Subvencions.
Exercirà les funcions de Secretària la Secretària Delegada del Patronat Municipal d’Esports.
5ª.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
El termini per a la presentació de sol·licituds i justificació de la subvenció serà el dia 31 de juny de 2020, inclusivament. Si l’últim dia de presentació fos inhàbil, el termini finalitzarà el següent dia hàbil).

lexus

No hay comentarios

Dejar respuesta