Hasta el 15 de octubre puede solicitarse la ayuda en Castelló por eventos deportivos celebrados y no celebrados

El Patronato de Deportes ha publicado en la web del Ayuntamiento de Castelló la orden de subvenciones para eventos deportivos celebrados o no en la ciudad de Castelló este año.

 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER PART DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE CASTELLÓ DE LA PLANA, DESTINADES A L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS O ESDEVENIMENTS ESPORTIUS REALITZATS A LA CIUTAT DE CASTELLÓ, EXERCICI 2020.
1a – OBJECTE I FINALITAT
Aquesta convocatòria té com a objecte regular la concessió de subvencions per part del Patronat Municipal d’Esports, en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els articles 2 i 10 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, aprovada en sessió plenària de 5 de febrer de 2009 i publicada en el BOP núm. 61, de data 19 de maig de 2009, tenint com a finalitat fomentar aquelles iniciatives que es desenvolupen a la ciutat de Castelló
respecte a “Organització d’activitats o esdeveniments esportius”, exercici 2020.
L’objecte d’aquesta convocatòria és coadjuvar al finançament d’aquells projectes esportius referits a la realització d’una activitat concreta i determinada, tals com l’organització a la ciutat de Castelló de campionats internacionals, nacionals, autonòmics, provincials o locals de qualsevol modalitat esportiva.
De manera excepcional i amb motiu de la pandèmia ocasionada pel COVID 19, aquells organitzadors dels esdeveniments programats que hagen hagut de ser anul·lats de manera total o parcial també podran participar en aquesta convocatòria, tenint present que en aquests casos no és aplicable el que es disposa en la clàusula 10a de les presents bases, i que juntament amb la sol·licitud de subvenció hauran de presentar la documentació referida en la clàusula 12a, respecte a les despeses realitzades i no
recuperables en els quals hagen incorregut i que no puguen repercutir-se en l’activitat d’exercicis futurs, a l’efecte de la corresponent baremació, sense perjudici de la completa justificació després de la concessió en els termes previstos en la referida clàusula.
La percepció d’aquestes subvencions és compatible amb la d’altres subvencions procedents de qualsevol
Administració o ens públic o privat, sempre que l’import d’aquestes, inclosa la que és objecte de la present convocatòria, no supere el cost de l’activitat subvencionada.
L’import de la subvenció podrà ser com a màxim l’equivalent en la seua quantia al cost econòmic total del projecte objecte de la subvenció.
2a – CRÈDIT PRESSUPOSTARI I QUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ
Per al finançament d’aquesta convocatòria s’estableix la quantitat màxima de CENT ONZE MIL EUROS
(111.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 2020-700-341-4800101 del Pressupost de 2020.

3a – ENTITATS BENEFICIÀRIES I OBLIGACIONS
Tindran la consideració de beneficiàries les entitats esportives legalment constituïdes i inscrites en el Registre de clubs, federacions i altres entitats esportives de la Comunitat Valenciana, amb residència a la ciutat de Castelló de la Plana.
Les entitats subvencionades hauran de complir les obligacions genèriques establertes en la clàusula 6a de l’Ordenança general de subvencions (d’ara endavant OGS).
Així mateix, estaran obligades a:
 Admetre la presència de la inspecció del Patronat Municipal d’Esports, a través de qualsevol dels seus representants, nomenat a aquest efecte.
 Fer constar en tota informació, documentació pròpia de l’activitat, lloc de celebració de l’activitat, cartells anunciadors d’aquesta, així com en els anuncis en mitjans de comunicació escrit, oral o visual i xarxes socials que aquesta està subvencionada o patrocinada per aquest organisme autònom,
havent-se de documentar tals extrems en el moment de la justificació.
 En aquelles activitats en les quals hi haja participació femenina, haurà d’aparéixer en la publicitat (cartelleria, fullets, …) una imatge d’aquesta participació femenina, en tota aquella publicitat realitzada a partir de la publicació de les presents bases.
Les entitats que són, de forma habitual, beneficiàries de subvencions han de proveir-se al seu càrrec de pancartes del Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Castelló, segons els logos i imatge aprovats per aquest (que es poden descarregar en la web), que es posen de forma visible, i proporcionada a la col·laboració municipal rebuda (subvenció econòmica i segons el cas, ùs i seguretat de via pública, neteja, instal·lació esportiva municipal,….), en els punts preferents on es realitze l’esdeveniment (eixida, meta, circuit, zona d’inscripcions i resultats, ….). El Patronat facilita Arcs d’eixida i meta (obligatori en tots els esdeveniments en què s’utilitze aquest element, que deuen
arreplegar-se i tornar-ho en el punt de magatzematge municipal), i poden, excepcionalment, facilitar cinta de balizaje i pancarta contínua quan es requerisca.
4a – ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
La instrucció del procediment d’aquesta convocatòria de subvencions correspon al Tècnic en Organització i Direcció d’Activitats Esportives, cap de la Secció d’Activitats Esportives d’aquest organisme autònom, el qual pot delegar la instrucció en el/la cap del Negociat de Subvencions, que, com a òrgan gestor d’aquesta convocatòria, realitza d’ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta de resolució de les establertes en l’article 24 de l’LGS.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedeix a l’estudi de les sol·licituds presentades i a l’examen de la seua documentació, per l’òrgan instructor, que emet informe en el qual conste que de la informació que hi ha en el seu poder es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els requisits
necessaris per accedir a la subvenció.
Després de l’emissió dels informes tècnics que es consideren oportuns, es reuneix l’òrgan col·legiat, al qual es refereix l’article 22 de la Llei 38/2003 i l’apartat f) de l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, que valora l’adaptació dels projectes als criteris i barems establerts en aquesta convocatòria, i a través del tècnic en Organització i Direcció d’Activitats Esportives
o funcionari/ària en qui delegue proposa al Consell Rector la resolució de la convocatòria, concedint en
tot o en part o denegant les sol·licituds formulades.
L’òrgan col·legiat esta integrat pels membres següents:
– El tècnic en Organització i Direcció d’Activitats Esportives o funcionari/ària en qui delegue.
– Dos membres del Consell Rector, en representació de les entitats esportives.
– Un membre del Consell Rector, en representació de l’Esport Escolar.
– El/la cap del Negociat de Subvencions.
Exerceix les funcions de secretària la secretària delegada del Patronat Municipal d’Esports.
5a – TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini per a la presentació de sol·licituds i justificació de la subvenció és fins al dia 15 d’octubre de
2020, inclusivament. Si l’últim dia de presentació fóra inhàbil, el termini finalitzaria el següent dia hàbil.
Aquesta convocatòria serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, en el tauler
d’anuncis i en el web d’aquest organisme autònom (https://esports.castello.es/).
Quant al lloc de presentació, les associacions i entitats presenten les seues sol·licituds en el Registre
General del Patronat Municipal d’Esports de Castelló (C/ Columbretes, 22. 12003 Castelló).
Quan la sol·licitud es remet per correu certificat, ha de presentar-se en la corresponent oficina de
correus, en sobre obert perquè puga ser estampat el segell de la data en l’imprès de sol·licitud. En
aquest cas, així com si la sol·licitud es presenta a través d’una altra Administració Pública, es remet un
fax en la mateixa data de presentació, al Patronat Municipal d’Esports, al número 964239900 amb el
resguard de presentació, en el qual es llig clarament la data de presentació, la denominació de l’entitat,
el títol del projecte i la convocatòria per la qual es presenta.
En el cas que estiga habilitada per al Patronat Municipal d’Esports de Castelló de la Plana, es podrà
presentar telemàticament a través de la seu electrònica (http://seuelectronica.castello.es/).
No s’admetrà la presentació de sol·licituds a través de correu electrònic.
Cód. Validación: 6YF4W3QPCDSJXRJRHWX4S4YDD | Verificación: https://sede-deportes.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 12

4/12
Les sol·licituds es dirigeixen al Consell Rector de Patronat Municipal d’Esports.
6a – DOCUMENTACIÓ EXIGIDA
Les associacions i entitats que concórreguen a aquesta convocatòria de subvencions han d’aportar la
documentació següent:
– Instància en la qual se sol·licita la concessió de subvenció municipal, de conformitat amb el model que
conté l’Annex I.
– Relatius a l’associació:
1) Original, còpia autenticada o fotocòpia compulsada per la corporació municipal dels estatuts de
l’entitat, en els següents casos:
En el cas que concórreguen per primera vegada a la convocatòria de subvencions del Patronat Municipal
d’Esports.
En el cas que s’haja produït alguna modificació dels estatuts de l’entitat des de l’última vegada que va
sol·licitar subvenció en aquesta matèria.
2) Documentació que acredite la representació del sol·licitant i el seu DNI.
3) Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat sol·licitant.
4) Certificacions i declaracions responsables del president/a de l’entitat, en què manifesta no trobar-se
incurs en cap de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, i de les quantitats
sol·licitades a altres institucions públiques o privades d’acord amb les indicacions de l’Annex II.
5) Certificació expressiva dels càrrecs directius de l’associació.
6) Certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, en els supòsits
que no s’autoritze la seua consulta.
No és preceptiva la presentació de la documentació anteriorment relacionada que estiga en poder del
Patronat Municipal d’Esports.
– Relatius a l’activitat, referents al període de l’1 de novembre de 2019 al 31 d’octubre de 2020:
7) Projecte de l’activitat, amb expressió de les dates, durada, lloc, rellevància de l’activitat esportiva a
desenvolupar, persones participants i la seua procedència, material a utilitzar, desplaçaments, estades i
aquelles que es considere rellevant per la persona sol·licitant.
8) Cartelleria, fullets i/o altra publicitat emesa de l’edició a realitzar així com dossier d’imatge de l’edició
anterior que els elements impresos i la publicitat estàtica corresponent, si escau
9) Pressupost de despeses i ingressos de l’activitat detallat per concepte i perceptor, presentat a doble columna comparativa amb la despesa executada en l’edició anterior, si escau.

10) Imprès de full de tercers amb les dades de l’entitat bancària a la qual s’ha de transferir l’import de la
subvenció, utilitzant com a model el normalitzat al qual es té accés en el Portal de la Ciutadania.
> tràmits > hisenda> full de tercers
(https://portal.castello.es/portalciudadano/tramites/wizard.do?formaction=downloaddocument&guidd
oc=2d4fc3a81250116c043-7ff3).
Tota la documentació que es presente ha de ser original o còpia compulsada, no es tenen en compte les simples fotocòpies.
L’admissió a tràmit d’una sol·licitud de subvenció, per a qualsevol de les activitats del seu objecte, no
genera cap compromís de concessió d’aquesta.
La presentació d’aquesta sol·licitud comporta l’autorització o no del sol·licitant perquè l’Ajuntament de Castelló de la Plana, obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social prevista en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en aquest cas, les entitats no han d’aportar les corresponents certificacions. No obstant això, si es denega aquest consentiment, han d’aportar-se els corresponents
certificats emesos per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social, d’estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
Si la sol·licitud no està acompanyada de la documentació acreditativa del compliment dels requisits de l’entitat necessaris per a concórrer a aquesta subvenció, es requereix per escrit al sol·licitant perquè esmene els defectes observats en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, i queda advertit que, si així no ho fera, se li té per desistit de la seua petició, segons el que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
D’altra banda, seran inadmeses les sol·licituds registrades fora del termini de presentació, aquelles sol·licituds el projecte de les quals no s’ajuste a la convocatòria i aquelles que no vagen acompanyades del projecte a subvencionar.
7a – VALORACIÓ DELS PROJECTES A SUBVENCIONAR
Per a la concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es tindran en consideració els
criteris següents:
1r Programa d’activitats a desenvolupar.
2n Tipus d’activitat a realitzar i la seua durada.
3r Que el projecte siga desenvolupat per personal tècnicament qualificat.
4t L’interès social o esportiu del projecte.
5é El nombre de participants.

6é Que es promocione de manera específica la participació de la dona en les activitats
programades, i els criteris d’igualtat de gènere en els reglaments de les activitats (trofeus,
premis, aparició d’esportistes femenines en cartelleria, fullets…).
7é L’eficàcia manifestada quant a la promoció i desenvolupament esportiu en anys anteriors
per l’entitat sol·licitant.
8é Import del projecte esportiu i possibilitats de finançament per altres entitats.
9é Altres activitats ja subvencionades a la mateixa entitat en l’exercici actual i quanties
atorgades en exercicis anteriors per activitats similars.
10é Que l’activitat subvencionada es realitze en instal·lacions esportives municipals o en espais
públics municipals.
11é Qualsevol una altra circumstància que col·labore a l’execució i desenvolupament de la
promoció i pràctica esportiva.
12é No tindre en compte com a subvencionable (valoració i justificació) les nòmines o
remuneracions a personal propi del club de forma habitual (esportistes, tècnics,
administratius).
13é Per a evitar caure en duplicitat de subvenció, no es correspon l’admissió de subvenció
d’organització o desplaçament de fases finals, play off o fases d’ascens d’aquells equips que ja
estaven en categoria nacional (sí que seria possible la d’aquells que ascendiren de categoria
autonòmica a nacional).
8a – RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS
L’òrgan competent per a la resolució de la convocatòria serà el Consell Rector del Patronat Municipal
d’Esports.
La resolució s’ajustarà al que disposa l’article 25 de l’LGS. Així mateix, és aplicable el que disposen els
articles 10.2.h) i q) i 10.5 de l’OGS que fan referència a la resolució i notificació.
Finalment, la publicació de la concessió o no de les subvencions dependrà del que disposa l’article 8 de
l’OGS.
9a – FORMA D’ABONAMENT DE LES SUBVENCIONS
Després de la concessió de la subvenció es realitzarà un pagament anticipat del 50% de la quantitat
concedida. Una vegada aprovada la justificació presentada per l’entitat beneficiària del 100% de la
subvenció concedida, es tramitarà el deslliurament del 50% restant.
A conseqüència de la situació excepcional ocasionada per la pandèmia i la difícil situació econòmica que
poden estar travessant els possibles beneficiaris per falta de liquiditat, s’estableix l’abonament anticipat
del 50% de la quantitat concedida en concepte de subvenció.
Cód. Validación: 6YF4W3QPCDSJXRJRHWX4S4YDD | Verificación: https://sede-deportes.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona |

D’acord amb l’article 15.2 paràgraf segon de l’O.G.S. en el cas de realitzar el pagament de forma anticipada es podrà requerir a l’entitat beneficiària la constitució d’una garantia en la forma i quantia prevista en el règim establit en la Secció 7a del Capítol III del Títol Preliminar del Reial decret 887/2006.
Segons el que es preveu en l’article 42.2.b) i d) del Reial decret 887/2006, quedaran exonerats de la presentació de garantia els beneficiaris de subvencions concedides per import inferior a 3.000,00 euros
(apartat b), així com les entitats sense ànim de lucre (apartat d).
Per a aquells beneficiaris que no estiguen exempts pels motius exposats en el paràgraf anterior, les garanties que resulten exigibles es constituiran en la Tresoreria del Patronat Municipal d’Esports de Castelló mitjançant aval prestat per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o mitjançant assegurances de caució entregats per entitats asseguradores i es cancel·laran per acord de l’òrgan
concedent una vegada comprovada la justificació de la bestreta.
Les garanties respondran de les quanties d’aquests pagaments i dels interessos de demora, i es constituiran per l’import de la subvenció concedida incrementat en un 5%, havent de cobrir l’import del pagament anticipat més l’import dels interessos de demora que pogueren derivar-se, en la forma i amb
els requisits establits per la normativa vigent.
La constitució d’aquesta garantia haurà de ser acreditada pel beneficiari en el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al fet que s’haguera rebut el requeriment de l’òrgan instructor.
L’entitat beneficiària de la subvenció a la qual li siga requerida la constitució de garantia, podrà presentar en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent al fet que s’haguera rebut el
requeriment de l’òrgan instructor, renúncia expressa al pagament anticipat de la subvenció, optant al fet que l’abonament de la subvenció se li efectue en únic pagament, prèvia presentació de la justificació en forma, i una vegada fiscalitzada per la Intervenció Delegada i aprovat el pagament per l’òrgan competent.
10a – MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
En el marc del que disposa l’article 12 de l’OGS i en el cas que el projecte sofrira alguna modificació substancial en el seu desenvolupament respecte al que es va presentar inicialment, serà preceptiva l’autorització expressa del Patronat Municipal d’Esports per a dur a terme aquests canvis, amb la sol·licitud prèvia motivada de l’entitat beneficiària, informe tècnic favorable del Servei Gestor i aprovació per l’òrgan que va atorgar la subvenció.
S’entén per modificació substancial aquella que afecte objectius, resultats, població beneficiària o variació de les partides pressupostàries en més del 10% del pressupost inicialment aprovat. Tot això sense perjudici que es puguen acceptar altres circumstàncies pel Servei Gestor, suficientment motivades per aquesta entitat.
L’entitat subvencionada haurà de presentar un nou formulari d’identificació, així com la descripció dels termes en què s’efectua la modificació i una nova memòria econòmica adaptada als canvis
pressupostaris.
Es podrà sol·licitar l’ampliació dels terminis d’execució o justificació dels projectes amb anterioritat a la
data de finalització dels terminis establerts per a això.
11a – RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
L’execució del projecte finançat no està condicionada a la percepció de la subvenció concedida.
En cas d’impossibilitat de dur a terme la seua execució, l’entitat té dret a renunciar a la totalitat o a part
de la subvenció concedida de conformitat amb el que disposa l’article 94 de la Llei 39/ 2015, d’1
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta renúncia
haurà de presentar-se durant el termini d’execució del projecte ja que en cas de presentar-se amb
posterioritat a aquest, es produirà un incompliment en l’execució de l’activitat subvencionada, la qual
cosa donarà lloc a la incoació de l’expedient de reintegrament o a la declaració de la pèrdua al dret al
cobrament d’aquesta, i els beneficiaris quedaran subjectes al règim de responsabilitats que estableix la
normativa vigent.
12a – JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
Els perceptors de subvencions estaran obligats a justificar la totalitat de la despesa de l’activitat; en cas
que la despesa justificada haja sigut inferior al projectat haurà de raonar-se la reducció. Els conceptes de
la despesa no podran ser diferents als que figuren en la sol·licitud de subvenció.
La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en
la concessió de la subvenció es documentaran a través del compte justificatiu, que constitueix un acte
obligatori del beneficiari, dels justificants de la despesa o de qualsevol altre document amb validesa
jurídica que permeta acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció.
La justificació total de la despesa podrà presentar-se com a màxim fins al 30 de novembre de 2020
inclusivament, i els perceptors quedaran subjectes al règim de responsabilitats que estableix la
normativa vigent.
En relació amb les subvencions concedides a entitats que hagen hagut de suspendre o anul·lar
totalment o parcialment les activitats programades a conseqüència de la situació de crisi sanitària
produïda per la pandèmia ocasionada pel COVID 19, hauran d’adaptar la documentació requerida a
l’excepcionalitat que es recull en la present convocatòria, havent de justificar de manera específica les
despeses realitzades per a la preparació de l’esdeveniment.
De conformitat amb el que estableix l’article 70.3 de l’RGLGS, transcorreguts els terminis establerts de
justificació sense haver-se presentat aquesta davant l’òrgan administratiu competent, aquest requerirà
al beneficiari perquè en el termini improrrogable de 15 dies siga presentada. En el cas que el beneficiari¡ no presente la justificació en el termini indicat, comportarà la tramitació del corresponent procediment
per a la declaració de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida i altres responsabilitats
establertes en l’LGS.
La presentació de la justificació en el termini addicional abans referit no eximirà el beneficiari de les
sancions que corresponguen d’acord amb l’LGS.
L’acreditació de la justificació de la realització de la subvenció es realitzarà mitjançant la presentació en
el Registre del Patronat Municipal d’Esports de la documentació que integra el compte justificatiu a què
al·ludeix l’article 17.3 de l’OGS, amb les especificacions següents i segons els annexos d’aquesta
convocatòria:
a) Instància per la qual es presenta la documentació justificativa, d’acord amb l’Annex IV.
b) Memòria de l’activitat que haurà de contenir:
 Nom de l’entitat
 Denominació de l’activitat
 Dates de celebració
 Nombre de participants
 Relació de tècnics a càrrec de l’activitat
 Informe de l’activitat en el seu aspecte tècnic
 Valoració dels resultats obtinguts quant a la promoció esportiva
 Import total de la despesa contreta
c) Declaració del perceptor que ha sigut complida la finalitat per la qual es va atorgar la subvenció
segons el pressupost i projecte presentat, així com declaració d’activitats realitzades, amb
descripció d’aquelles que han sigut finançades amb la subvenció i els seus costos, i aquelles altres
que hagen sigut finançades amb fons propis o d’altres subvencions, d’acord a l’Annex V.
d) Dossier amb la documentació gràfica de l’activitat, resultats esportius, retalls de premsa relatius
a l’activitat, còpia de la publicitat realitzada per aquesta, cartells anunciadors, fotografies dels
actes més transcendentals de l’activitat, dels elements publicitaris instal·lats i qualssevol altres
documents que estime convenient presentar l’interessat.
e) Relació numerada seqüencial de les despeses realitzades d’acord a l’Annex III. Es podrà presentar
en suport informàtic. En aquest annex haurà de figurar declaració jurada sota la seua
Cód. Validación: 6YF4W3QPCDSJXRJRHWX4S4YDD | Verificación: https://sede-deportes.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 12

10/12
responsabilitat que la documentació presentada en la relació seqüencial i per l’import imputat a
la subvenció no serà presentada per a justificar cap altra subvenció.
Hauran de presentar-se originals de les factures i altra documentació justificativa de les despeses
efectuades i, a més, hauran d’estar totes les factures degudament relacionades en el document que
s’adjunta com a Annex.
Una vegada examinada la relació numerada seqüencial de les despeses realitzades presentades pel
beneficiari, aquesta haurà de ser conformada pel responsable de l’òrgan gestor i per la Presidència del
Patronat Municipal d’Esports.
La justificació de les despeses es realitzarà d’acord amb el que disposa l’article 17 de l’OGS.
El pagament als proveïdors es realitzarà preferentment mitjançant transferència bancària o, si escau,
taló nominatiu, per a justificar les despeses realitzades, i el pagament en metàl·lic quedarà com a
residual per a aquelles despeses de petita quantia. El pagament de les despeses s’acreditarà a través
dels mitjans següents:
 Pagament per transferència bancària: es justificarà mitjançant resguard de l’entitat
bancària de l’ordre de transferència realitzada o de l’extracte del compte corrent en el
qual figure el càrrec de la transferència realitzada. Aquesta documentació podrà
substituir-se per un certificat (o un altre títol similar) emès per l’entitat bancària que
continga: el/la titular i el número de compte en el qual es carrega la transferència,
l’ordenant de la transferència, la persona beneficiària, el concepte pel qual es realitza la
transferència i l’import i data de l’operació.
 Pagament per domiciliació bancària: es justificarà mitjançant notificació bancària del
deute o extracte del compte corrent on figure el càrrec de la domiciliació.
Aquesta documentació podrà substituir-se per un certificat (o un altre títol similar) emès
per l’entitat bancària que continga: el/la titular i el número del compte en el qual es
carrega el dèbit, l’ordenant del deute, la persona beneficiària, el concepte pel qual es
realitza el deute i l’import i data de l’operació.
 Pagament per taló nominatiu: es justificarà mitjançant còpia del taló nominatiu emès a
nom del proveïdor que emet la factura o document equivalent, juntament amb
l’extracte del compte corrent on figure el càrrec del taló o certificat de l’entitat bancària
en la qual conste el número del taló, el seu import, identificació de qui el cobra i data del
cobrament.
 Pagament amb targeta: es justificarà mitjançant la factura de compra en el qual figure
el pagament amb targeta, resguard d’aquest i extracte del compte a nom de la persona
beneficiària on figure el càrrec.
L’extracte del compte podrà substituir-se per un certificat (o un altre títol similar) emès
per l’entitat bancària, en el qual com a mínim conste el/la titular i el número del compte
en el qual es carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, la data i l’import
pagat.
 Pagament en metàl·lic: aquesta forma de pagament només s’acceptarà per a aquelles
factures per import igual o inferior a 100,00 euros (IVA inclòs). Es justificarà mitjançant
factura en la qual conste el rebut de la quantitat a través del text “pagat”, “rebut”,
“cobrat” o “venda al comptat”, sense que s’accepte l’expressió “comptabilitzat”, així
com la signatura del seu perceptor/a (persona física) identificada de forma clara amb el
nom i cognoms i representació amb la qual actua, número de DNI i data del pagament.
En relació amb les despeses de personal, aquestes hauran de justificar-se a través de les nòmines,
degudament firmades pel seu perceptor/a i amb el comprovant bancari de l’abonament.
Quan s’aporten com a justificants nòmines, caldrà indicar el percentatge imputat sobre l’import net
d’aquestes. Així mateix, caldrà aportar les justificacions del pagament de les cotitzacions a la Seguretat
Social (relació nominal de treballadors RNT, rebut de liquidació de cotizació RLC ), així com la justificació
de les retencions i ingressos en la delegació de l’Agència Estatal Tributària de les quantitats relatives a
l’import sobre la renda de les persones físiques i altres tributs, amb independència de la imputació o no
d’aquestes quantitats.
L’admissió a tràmit d’una sol·licitud de subvenció, per a qualsevol de les activitats del seu objecte, no
generarà cap compromís de concessió d’aquesta.
13a – DESPESES SUBVENCIONABLES
Són despeses subvencionables les descrites en l’article 14 de l’OGS i que resulten estrictament
necessàries segons el que disposa l’article 31 de la Llei general de subvencions després de la seua
modificació per la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos de l’Estat per a l’any 2011. En tot
cas, aquestes despeses hauran de respondre a l’execució d’activitat inclosa en el projecte subvencionat.
Així mateix, no es considerarà subvencionable les nòmines o remuneracions a personal propi del club de
forma habitual (esportistes, tècnics, administratius..).
14a – INCOMPLIMENT D’OBLIGACIONS
Els incompliments de les obligacions en les quals puguen incórrer les entitats subvencionades
reconegudes en l’LGS i en aquesta convocatòria, constituiran infraccions administratives i seran
sancionables de conformitat amb el que disposen l’esmentada llei, el seu Reglament i l’article 20 de
l’OGS.
Així mateix, quant als criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb
motiu de la concessió de subvencions, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 13 de l’esmentada OGS.

15a – LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquesta convocatòria s’emmarca en els preceptes de l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Castelló de la Plana (OGS), aprovada inicialment per acord plenari de
data 5 de febrer de 2009 i elevada a definitiva mitjançant Decret de l’Alcaldia de 22 d’abril de 2009,
publicada en el BOP núm. 61 de 19 de maig de 2009.
Així mateix, resultarà d’aplicació supletòria la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(LGS); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (RGLGS); la Llei 39/2015, d`1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Regim Jurídic
del Sector Públi, el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual
es regula l’obligació de facturació, així com totes les altres normes de caràcter general o procedimental
que resulten d’aplicació.
16a – ANNEXOS
Formen part d’aquesta convocatòria els annexos següents:
 ANNEX I: Instància de sol·licitud de subvenció.
 ANNEX I.1: Instància específica.
 ANNEX II: Declaracions i certificació.
 ANNEX III: Relació numerada seqüencial de les despeses realitzades.
 ANNEX IV: Instància de presentació de la justificació de subvenció.
 ANNEX V: Declaració.
El Gerent del Patronat Municipal d’Esports
(document signat electrònicament al marge)

lexus

No hay comentarios

Dejar respuesta