Hasta el 31 de enero plazo para optar a los premios del deporte de Vila-real

lexus

Coneixes a algun esportista, equip, entrenador/a o club esportiu de Vila-real destacat en 2017?

T’agradaria proposar-nos candidats per a la Gala de l’Esport de 2018?

Adjuntem les bases de la Gala de l’Esport 2018

Presentació candidatures del 2 al 31 de gener mitjançant instància general al registre de l’Ajuntament de Vila-real adjuntant currículum de l’any 2017

Agraïm la teua col·laboració

 

GALA DE L’ESPORTVILA-REAL 2018
1. Objecte
La Gala de l’Esport té la finalitat de guardonar i reconéixer els mèrits esportius de
ciutadans i ciutadanes de Vila-real i la tasca esportiva d’entitats locals.
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a reconéixer la tasca
d’aquells esportistes, equips o clubs o entitats esportives que, amb el seu esforç,
constància, èxits i marques esportives, tinguen els mèrits suficients durant 2017.
2. Categories de premis
 Per a esportistes, equips, gestors, directius i/o entrenadors en actiu durant l’any
anterior a la realització de la gala:
1. Millor esportista femenina
2. Millor esportista masculí
3. Millor equip femení
4. Millor equip masculí
5. Millor esportista esport adaptat femenina
6. Millor esportista esport adaptat masculí
7. Millor gestor o directiu
8. Millor entrenador/a
 Per a esportistes, entrenadors, gestors o directius per a premiar la seua
trajectòria esportiva:
9. Trajectòria esportiva
10. Trajectòria entrenador o gestor o directiu
 Per a clubs o entitats esportives que estiguen legalment constituïts que hagen
realitzat tasques de promoció o participat en competicions esportives oficials i
hagen obtingut classificacions o marques d’especial rellevància.
11. Millor club o entitat esportiva
 Per a empreses o entitats col·laboradores que estiguen legalment constituïdes i
que hagen destacat en activitats de promoció, foment i/o ajuda de les diferents
especialitats esportivesa la ciutat de Vila-real.
12. Empresa promotora en l’ àmbit de l’esport
3. Candidatures
Qualsevol persona física o jurídica de Vila-real pot presentar la candidatura a les
categories del punt 2. Sempre s’haurà d’aportar el currículum de l’any 2017 i la
documentació que justifique els mèrits aportats.
Cada proponent únicament podrà nominar un candidat pera cada una de les
categories de premis establertes en l’article dos.
No seran admeses aquelles candidatures en les quals coincideix el proponent i el
candidat proposat.
No es podrà optar a dues categories.
La data de presentació de candidatures serà del 2 al 31 de gener de 2018 mitjançant
instància general, caldrà adjuntar el currículum del candidat, en el Registre General
d’aquest Ajuntament.
La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestesbases.
4. Premis
Els reconeixements als guardonats consistiran en el lliurament del trofeu acreditatiu
corresponent.
Tots els premis s’atorguen amb caràcter exclusivament honorífic i no generen dret a
cap meritació ni cap efecte econòmic.
5. Avaluació de candidatures
L’avaluació es durà a terme pels membres del Consell Local de l’Esport. Una vegada
finalitzat el termini de presentació de candidatures, les sol·licituds seran remeses a
cada un dels membres del Consell Local de l’Esport per al seu coneixement, estudi i
valoració.
El Consell es reunirà una vegada presentades totes les propostes de candidats i
escollirà els premiats per votació directa (1 vot per membre i premi).
El resultat de la votació serà inapel·lable i s’elevaran les propostes dels candidats
guardonats a l’alcalde de l’Ajuntament de Vila-real per a la seua concessió mitjançant
una resolució, que serà notificada a cada un d’ells. A més, el Consell està autoritzat a
resoldre tots els dubtes o les controvèrsies que puguen sorgir.
Es podran declarar deserts algun dels premis, per no reunir, al parer del Consell, les
candidatures presentades, mèrits suficients per a obtenir el reconeixement. Així mateix
podran declarar compartits els reconeixements en aquelles modalitats que es
consideren oportunes, en ambdós supòsits es requerirà la majoria absoluta.
6. Celebració de la Gala de l’Esport
La Gala de l’Esport,consistent en la recepció dels guardonats i lliurament dels premis,
tindrà lloc el proper dijous 22 de febrer de 2018 a les 20.30 h a l’Auditori Municipal
Músic Rafael Beltrán Moner.

lexus

No hay comentarios