Betxí convoca ajudes per a esportistes i clubs locals

El Butlletí Oficial de la Província de Castelló ha publicat aquest dijous 14 de setembre la convocatòria d' ajuts per part del Ajuntament de Betxí, en règim de concurrència competitiva. Es tracta de subvencions a entitats privades per a la realització de projectes culturals, esportius i socials durant l' exercici 2023. El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar de l' endemà de la publicació de l' extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, prèvia comunicació efectuada a l' efecte per la BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions).


La concessió de subvencions derivada d' aquestes bases s' imputarà a les partides pressupostàries de l' exercici 2023 amb les següents quanties màximes.
ENTITATS SOCIALS: 4.500,00 €
ENTITATS CULTURALS: 7.038,15 €
ENTITATS ESPORTIVES: 5.406,00 €
COMERÇ LOCAL: 1500,00 €


Els beneficiaris de les subvencions seran entitats culturals, esportives i socials, inscrites en el Registre Municipal d'Associacions de Betxí, que realitzin activitats culturals, esportives i socials al municipi de Betxí durant l'exercici 2023.
També podran sol·licitar la subvenció aquells esportistes locals que participen en competicions oficials com a mínim a nivell provincial i que estiguen empadronats a Betxí abans del 1 de gener de 2023. No podran tindre la condició de beneficiari aquells esportistes que pertanyen a un club o associació esportiva que siguen beneficiaris dels ajuts que concedeix l'Ajuntament de Betxí

STOP AL FOC


La quantitat de les subvencions que s' atorguen de manera individualitzada no podrà superar el cost de l' activitat a desenvolupar i, en cap cas, 15.000 € per a activitats esportives, 12.000 € per a activitats culturals i 3.000 € per a altres subvencions.


La sol·licitud dels interessats haurà de presentar-se en el termini de 15 dies naturals a comptar de l' endemà de la publicació de l' extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Esportistes locals
S' atorgarà subvenció únicament a aquells esportistes locals que, després de la seva avaluació tècnica, obtinguin una puntuació mínima de 40 punts sobre un total de 100.000 100. Els criteris objectius que han de ser tinguts en compte per a la valoració de les sol·licituds i la seva ponderació són els següents:

 • Nivell de competició (provincial, autonòmic, nacional, internacional): fins 60 punts
  · Provincial: 30 punts
  · Autonòmic: 50 punts
  · Nacional: 55 punts
  · Internacional: 60 punts
 • Assoliments aconseguits durant l' any anterior i l' any a què es refereix la convocatòria: fins 30 punts
 • Nombre de desplaçaments i distàncies d' aquestes per participar en competicions oficials:
  fins 20 punts.


Són despeses subvencionables: Les despeses de publicitat i difusió de l' activitat subvencionada (edició de fullets, revistes, pàgines web, cartelleria, etc.), material audiovisual, caixet, despeses de desplaçament, allotjament i dietes imprescindibles de les persones que participen directament en l' execució del projecte (ponents, artistes o algun altre tipus d' agent cultural), i altres qualsevol directament relacionats amb l' execució del projecte subvencionat.

Despeses de personal: subvencionables les despeses relatives a les nòmines del personal sempre que responguin a la naturalesa de l' activitat subvencionada.

Les despeses de lloguer de local fins a un màxim del 10% de l' import de la subvenció concedida.

Despeses federatives o com a conseqüència de l' activitat esportiva.

Així mateix, subvencionables les despeses realitzades per les entitats beneficiàries, encara que no s' hagin aconseguit, totalment o parcialment, les actuacions objecte de la subvenció, a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma decretada en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
cadet salesians a.


DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom