Publicat el nou Endavant Esports del Villarreal CF que no inclou per primera vegada als clubs de Castelló ciutat i rebaixa la quantia de 700.000 a 300.000 euros

El Villarreal CF ha donat a conéixer el nou Endavant Esports que per primera vegada no inclou als clubs de Castelló ciutat després de la polèmica suscitada per l'ex-regidor d'Esports de l'Ajuntament de la capital arran de la prohibició de no expedir passes del club groguet en les oficines d'un club de l'Endavant (Amics del Bàsquet) al Pavelló Ciutat de Castelló. L'exclusió de clubs de Castelló ciutat i esdeveniments organitzats també per entitats de la capital redueix en pressupost d'altres anys de 700.000 euros a 300.000 euros. La foto correspon a una de les reuions mantingudes per l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, amb els clubs esportius després de la decisió del Villarreal CF.

Queda de la següent manera:

STOP AL FOC

Presentació:
Endavant Esports és un programa de suport a l'esport de la província de Castelló que promouen la
Fundació Villarreal Club de Futbol de la Comunitat Valenciana i el Villarreal CF.
objecte:
Mitjançant aquestes bases, es regula el procediment de concessió dels ajuts tant a esportistes
individuals com a clubs i esdeveniments esportius durant la temporada esportiva 2023-24.
Òrgans de gestió adjudicació:
L'òrgan competent per a l'adjudicació de les ajudes és la Fundació Villarreal Club de Futbol de la
gomar12.
Ajuts:
Pressupost total de 300.000€

categories:
clubs:

 • Clubs elit. Fins 15% del pressupost.
 • Clubs base. Fins 5% de pressupost.
  Esportistes:
 • Esportistes elit. Fins a 15.000€
 • Esportistes promesa. Fins a 5.000€
  Esdeveniments esportius:
 • Fins a 15.000€
  Criteris de selecció dels clubs per a la concessió ajuts:
 • Tenir el domicili social a la província de Castelló, amb la excepció de la ciutat de Castelló.
 • Disputar els partits i competicions, com a local, a la província de Castelló.
 • Figurar inscrits en el Registre d' Associacions Esportives de la Comunitat
  Valenciana.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i seguretat social.
 • Complir amb els requisits establerts a l' article 13 de la llei 38/2003.
 • Participar en la temporada 2023-24 en campionats o modalitats esportives federades.
 • Disposar d' un mínim de 80 llicències esportives.
 • Comptar amb un pressupost anual mínim de 25.000€.
 • Clubs elit: seran així qualificats aquells en els quals, almenys un equip, competeix entre les dues màximes categories nacionals de la seva disciplina esportiva.
 • Clubs base: aquells en què els seus equips militen en categories no professionals.
  Criteris de selecció dels esportistes per a la concessió ajuts:
 • Posseir nacionalitat espanyola.
 • Haver nascut a la província de Castelló o estar empadronat actualment en algun municipi
  de la província des de fa, a el menys, 5 anys.
 • Estar en actiu i posseir llicència federativa en vigor.
 • Mantenir el compromís de continuar amb l' entrenament i l' activitat esportiva d' alt nivell
  durant la temporada 2023-24.
 • No estar sancionat amb caràcter ferm en via administrativa per infracció en matèria de dopatge.
  Tampoc en via disciplinària o administrativa per infracció greu o molt greu, matèria de
  disciplina esportiva.
 • Estar al corrent de les seves obligacions amb l' Agència Tributària.
 • Esportistes elit: haver ocupat una plaça dins del 20% inicial de la classificació general en
  competicions nacionals o dins del 40% inicial de la classificació general en competicions
  internacionals.
  Esdeveniments esportius i tornejos:
 • Estar organitzat i promogut per clubs, associacions o empreses de la província de Castelló.
 • Esdeveniment desenvolupat a la província de Castelló, a excepció de Castelló ciutat.
 • Estar al corrent de les seves obligacions amb l' Agència Tributària.
 • Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
 • Comptar 500 o més participants.
 • Promoure l' esport base o amateur.
 • Complir amb les normatives mediambientals vigents.
 • Promoure l' estalvi energètic i d' aigua.
 • Facilitar la separació de residus generats durant l' esdeveniment.
  Formes, lloc i terminis de presentació:
 • Per optar a l' ajut, l' interessat o representant legal, haurà d' emplenar el formulari
  habilitat al web: https://fundacionvillarrealcf.org/endavantesports/ aportant la següent
  informació:
  clubs
  o Nom del club.
  o Correu de contacte.
  o Telèfon de contacte.
  o CIF.
  o Disciplina esportiva.
  o Inscrita del club.
  o Còpia simple de la inscripció en el Registre d' Associacions Esportives.
  o Certificats d' equips inscrits a la federació.
  o Certificat de llicències federatives.
  o Mèrits esportius assolits en l' última temporada.
  o Balanç d' ingressos i despeses de la darrera temporada.
  o Pressupost de la temporada 2023-24.
  o Certificat del compte bancari.
  o Certificat d' estar al corrent de les seves obligacions amb l' Agència Tributària.
  o Certificat d' estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
  Esportistes
  o Nom complet de l' esportista.
  o Correu de contacte.
  o Telèfon de contacte.
  o DNI.
  o Disciplina esportiva.
  o Còpia simple de la llicència federativa.
  o Certificat dels mèrits esportius obtinguts la temporada anterior.
  o Certificat del compte bancari.
  o Certificat d' estar al corrent de les seves obligacions amb l' Agència Tributària.
  o Llibre de família o certificat d' empadronament.
  o Balanç d' ingressos i despeses de la temporada 22-23.
  o Previsió de competicions de la temporada 23-24.
  Esdeveniments esportius i tornejos:
  o Nom de l' esdeveniment o torneig.
  o Nom del club, associació o empresa.
  o Correu de contacte.
  o Telèfon de contacte.
  o CIF.
  o Disciplina esportiva.
  o Lloc de l'esdeveniment.
  o Nombre de participants.
  o Data de l'esdeveniment.
  o Nombre d' assistents.
  o Característiques de l' esdeveniment.
  o Pressupost per a l' edició 23-24.
  o Certificat del compte bancari.
  o Certificat d' estar al corrent de les seves obligacions amb l' Agència Tributària.
  o Certificat d' estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
  o Dossier de publicitat i comunicació.
  El termini per inscriure's començarà dijous 1 de juny i es tancarà el divendres 30 de juny.
  Resolució i assignació d' ajuts:
 • L' òrgan competent, per a la resolució dels ajuts, serà una Comissió Tècnica Avaluadora formada per les persones que la Fundació requereixi, que resoldrà en única instància, les sol·licituds rebudes. Aquesta Comissió, comprovarà el compliment dels requisits exigits i fixarà l' import dels ajuts, resoldrà la concessió o denegació dels mateixos, sent la seva decisió inapel·lable. Els beneficiaris, seran notificats de forma individualitzada, abans de l' 15 d’agost.
 • La comissió, es reserva la facultat de descartar les sol·licituds, que, tot i haver aconseguit els resultats esportius exigits, ho hagin fet en competicions considerades d' escassa rellevància.
 • Un cop notificats els esportistes seleccionats, beneficiaris hauran de subscriure un acord de compromís, així com el document d'autorització per a l'ús per part de la Fundació Villarreal Club de Futbol de la Comunitat Valenciana, dels Drets d' Imatge i LOPD, des d' aquest instant, tindran el dret a percebre els ajuts que els haguessin estat assignats.

  Altra informació d' interès:
  Un cop notificada l' acceptació dins del programa Endavant Esports 2023-24, les parts hauran de subscriure en el transcurs d' un mes des de la seva notificació un acord per establir les reciproques obligacions establertes per a la percepció dels ajuts. En el supòsit que, l' acord no fos subscrit dins el termini establert l' ajut serà revocat no tenint el sol.licitant dret a percebre-la
  ja que la seva sol·licitud es tindrà per desistida.
  Forma de pagament: l' abonament dels ajuts, es farà efectiu en dos terminis iguals, és el primer el 10 d'octubre de 2023 i el segon el 10 de març de 2024. Els abonaments, es realitzaran, mitjançant transferència en el compte bancari designat per l' esportista o club.
  Compatibilitat dels ajuts. Els ajuts regulats en aquestes bases, són compatibles amb qualsevol altre ajut que, destinada al mateix objecte, pogués atorgar qualsevol entitat pública o privada. Sense perjudici de l'anterior, la seva concessió no podrà suposar en cap cas sobrefinançament de l' activitat esportiva subvencionada de tal manera que si els Clubs beneficiaris obtinguessin un benefici a
  conseqüència dels ajuts lliurats quedaran obligats al seu reintegrament un cop conclosa la temporada
  esportiva.
  Incompliment i interrupció dels ajuts. L' esportista o el Club seleccionat, hauran de reemborsar el
  l' import de l' ajut concedit a la Fundació en les situacions següents::
 • Per incompliment de les presents bases i/o acord subscrit.
 • Per la manca de veracitat o inexactitud dels documents i/o manifestacions realitzades en el
  procés de concessió dels ajuts
 • En cas de ser sancionat, disciplinàriament o administrativament en matèria esportiva. Així com si protagonitzés algun comportament extraesportiu del qual es puga derivar una imatge negativa per a la Fundació Villarreal Club de Futbol de la Comunitat Valenciana o el Villarreal..
 • L' ajut, no podrà ser anul·lada ni suspesa unilateralment per la Fundació Villarreal Club de Futbol de la Comunitat Valenciana en cas de malaltia o lesió de l'esportista, sempre que aquestes situacions no s' hagin causat per la seva pròpia mala conducta, negligència o falta greu en les seves responsabilitats com a esportista.
 • Protecció de dades personals (reglament general de Protecció de Dades, UE 2016/679)
 • Dades identificatives: fundació villarreal club de futbol de la comunitat valenciana., constituïda
  mitjançant escriptura pública de 21 de gener de 2008, davant el notari d'Almassora, d. Luis
  Fernández de Santana, domiciliada a Vila-real, camí miralcamp s/n, inscrita al registre de
  Fundacions de la Generalitat Valenciana, amb C.I.F. G-12.783.478. telèfon: 964500250. Correu
  electrònic: endavant@fundacionvillarrealcf.org
 • Ús de les dades: l' administració i promoció dels ajuts concedits la qual cosa inclourà de l' ús
  de la imatge dels esportistes del Club o bé dels esportistes individuals (vídeos, fotografies,
  publicacions, anuncis, web, xarxes socials i mitjans de comunicació. Els participants en la
  present convocatòria autoritzen a la Fundació perquè cedeixi les seues dades personals al Villarreal
  CF, SAD perquè utilitzi el seu nom i imatge per promocionar la seva participació en el programa
  Endavant.
 • Terminis de conservació: les dades es conservaran en virtut de la legislació aplicable.
 • Legitimació per a l' ús de les dades: base legal per al tractament de les seves dades és: a) l'execució del present contracte privat en el sol·licitant dels ajuts i la Fundació del Villarreal CF SAD; b) compliment de lleis (Reial decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals); c) autorització per la seva part per al tractament de les seves dades (interessat o representant legal).
 • Destinatari de les dades: compliment de la normativa aplicable en el sector, les seves dades personals podrien ser cedides a altres administracions públiques o cossos de seguretat en l' acompliment de les seves funcions. De la mateixa manera i en virtut del compliment de la normativa aplicable en dret laboral, les seves dades personals podran ser cedides a organismes corresponents, per al seu cas, complir amb les obligacions públiques necessàries (Seguretat Social, Servei Públic d' Ocupació Estatal, Institut Nacional d' Estadística…).
 • Exercici de drets: pot exercir els seus drets a través del següent mitjà: email a fundacion@fundacionvillarrealcf.org, aportant documentació que acrediti la identitat del (còpia de l' anvers del Document Nacional d' Identitat, o equivalent). En qualsevol cas, pot sol·licitar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web.

Aquestes van ser les ajudes 22-23

 • Per a la temporada 2022/2023, el projecte del club groc i la Fundació del Villarreal CF va comptar amb31 clubs, 18 esportistes patrocinats i tres competicions.
 • La iniciativa, queva començar en 2004 amb el suport al medallista olímpic Pablo Herrera, compta en l' actualitat amb un abast de prop de 100.0007.000 esportistes provincials de totes les edats i categories, que es beneficien d'aquest projecte de mecenatge esportiu.
 • L'esperit d'Endavant Esports és contribuir alimpuls i el creixement de l'esport a la província de Castelló, com a part del compromís social que adquireix el club amb el seu entorn, tractant de retornar-li a la societat i a la província el suport que rep. El projecte consisteix en un suport econòmic i esportiu, ja que el club, a més de dotar de prestacions econòmiques els integrants del projecte, també posa a disposició els seus serveis mèdics, l'ús de les instal·lacions i tots els mitjans que estan al seu abast per fomentar el desenvolupament dels esportistes vinculats al programa.
 • les 31 entitats esportives patrocinades pel Villarreal CF són les següents: CA Platges Castelló (atletisme), TAU Castelló (bàsquet), CFS Bisontes Castelló (futbol sala), Servigroup Peñíscola FS (futbol sala), CV L' Illa Grau (voleibol), CV Mediterrani (voleibol), CV Grau Castelló (voleibol), CD Handbol Castelló (handbol), Club Bàsquet Benicarló (bàsquet), Club Natació Castalia Castelló (natació), Hoquei Club Castelló (hoquei), Club Handbol Nules (handbol), Club Waterpolo Castellón (waterpolo), Club Vila-Sport FS (futbol sala), Club Patí Castalia (patinatge), Club Atletisme Vila-real (atletisme), Club Deportivo Granjo (taekwondo), Club Esportiu Bàsquet Vila-real (bàsquet), Club Bàsquet Vinaròs (bàsquet), Club Patí Ciutat de Vila-real (patinaje en línea), Club Patí Almassora (patinatge), Vila-real Bàsquet Club (bàsquet), Vila-real Club Rugby Penyagolosa (rugbi), Club Tritons de Vila-real (natación adaptada), Club Triatló Tritrail de Castelló de la Plana (triatló), Club Natació Vila-real (natació), Club Natación Nados Castellón (natació), Club Ciclista Sepelaco (ciclisme), Club Handbol Unió Esportiva Betxí (handbol), Amics Handbol Onda (handbol) y Club Natación Azahar Sincro (natación artística).
 • els 18 esportistes individuals que forman parte del proyecto de Endavant Esports son los siguientes: Roberto Bautista (tenista), Pablo Herrera (vóley playa), Sebastián Mora (ciclisme), Pablo Torrijos (atletisme), Lidón Muñoz (natació), Jairo Noriega (boxeo), Puchol II (pilota valenciana), Vicente Claramonte (piragüisme), Claudia Conte (atletisme), Nacho Serra (tennis), Diego López (pilota valenciana), Aida Beteta (ciclisme), Carmen Jiménez (pilota valenciana), Nacho Campos (natació), Óscar Cabedo (ciclisme), Óscar Pelegrí (ciclisme), Daniela Grañana (ciclisme) i Pablo Ania (paddle surf).
 • Així mateix, competicions com el Trofeu Villarreal CF de Pilota Valenciana i Penyagolosa Trails (Trail) i 74 GP (ciclisme) formen part d'Endavant Esports.

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom