Sancions directes a persones físiques i no només als clubs per als que impedeixin el desenvolupament d'un partit o amenacin dirigents de la FFCV

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana vol posar noms i cognoms a tots aquells que impedeixin el desenvolupament d'un partit i que no sigui només el club el que comporti amb la sanció. Per això a l' Assemblea del 2 desembre es proposarà modificar el Codi Disciplinari de la següent manera (en negreta les novetats).

Per evitar faltes de respecte als dirigents federatius i als òrgans disciplinaris de la Federació, es proposa la modificació dels articles 92 i 99 del Codi Disciplinari, en els termes que, a continuació s' indiquen:
Art. 92.- Proposta d' addició d' un segon paràgraf a l' apartat 1 d'aquest article, amb el següent tenor literal:
"Article 92.- Altres infraccions molt greus. Sanció.
1.- Els clubs que incompleixin, de forma molt greu i reiterada, els seus deures propis de l' organització del partit d' algun dels seus equips i els que són necessaris per al seu normal desenvolupament, seran sancionats amb multa de fins a 600
euros; així com també seran sancionats amb clausura del recinte esportiu o pèrdua del partit i, si és el cas, deducció de tres punts de la classificació general, si l' incompliment donés lloc a la no celebració del partit o a la seva
suspensió.
Els dirigents, membres del cos tècnic i futbolistes d' un club, que de forma greu i reiterada, incorrin en les infraccions previstes i sancionades a l' article 99 d' aquest Codi Disciplinari, seran sancionats amb suspensió
o inhabilitació de 1 a 3 anys i multa accessòria de fins a 600 euros".

Art. 99.- Es proposa modificar l' article, en la seva integritat, per raons idèntiques a les assenyalades en l' article anterior, quedant el mateix amb el tenor literal
següent:
"Article 99.- L' incompliment de Resolucions d' òrgans disciplinaris i no disciplinaris. Ofenses, faltes de respecte i amenaces als mateixos i als dirigents federatius.
1.- L' incompliment de resolucions, ordres, instruccions, acords o obligacions dictades pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, el Comitè d'Apel·lació, el Comitè Jurisdiccional i de Conciliació, serà considerat com a infracció de caràcter greu i s' imposarà, a més de la sanció de multa de 90 euros, una o diverses de les següents sancions:
a.- Inhabilitació o suspensió per temps d' un mes a dos anys o d' almenys quatre partits.
b.- Cloenda del recinte esportiu de fins a tres partits o dos mesos.
c.- Reordenació de punts en la classificació final.
2.- Els dirigents, membres del cos tècnic i futbolistes d' un club, que ofenguin, faltin al respecte degut, vejen, amenacin o coaccionin els dirigents de la FFCV o els membres dels òrgans disciplinaris o no
disciplinaris de la Federació, seran sancionats amb suspensió o inhabilitació per termini de 1 mes a 1 any, amb multa accessòria de fins a 300 euros.
En idèntica sanció incorreran aquells que, previ adpercebiment efectuat per l' òrgan de justícia disciplinari o no disciplinari de la FFCV, de forma conscient i dolosa, dilatin reiteradament i persistentment els procediments instruïts en què siguin part interessada, sense causa justificada, obstaculitzant el normal funcionament dels procediments incoats pels òrgans de justícia disciplinària o no disciplinària.

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom