Preguntes i respostes sobre les relacions contractuals de jugadors en edat Infantil, Cadet i Juvenil

Jorge Fuentes Gutiérrez, advocat a l'àrea de Dret Esportiu del Despatx Domingo Monforte Advocats i Associats, ha participat en el programa de Castelló Base TV a Tevequatre Televisió responent a una sèrie de qüestions sobre les deures i obligacions de jugadors i clubs en l' etapa infantil, P- Heu notat un increment de jugadors davant la no inscripció del CD Segorbe des de Cadet a categories inferiors. Aquestes són les preguntes i respostes de l'entrevista que pots veure íntegra.

P-Quan ens referim a un jugador que té fitxa amb un equip en categoria infantil, cadet o juvenil, ¿quina obligació tenen ambdues parts de respectar o no la pertinença al club? és a dir, ¿pot un club negar-se a tramitar la baixa d'un jugador amb llicència en una de les tres categories per anar-se'n a un altre club sempre que es compleixin les premisses de la FFCV –nombre de partits disputats a la mateixa categoria del nou club.?

Martin's Grill

R- En aquest cas, l'obligació rau en el que s'anomena drets de retenció dels clubs sobre els futbolistes no professionals, que s' aplica sobre el sistema de llicències federatives pels quals els jugadors es vinculen a un determinat club mentre no compleixen els requisits o no se' ls ofereix un contracte de caràcter professional, per participar en les competicions oficials que puguin disputar en funció de la llicència que tinguin.

En virtut d' aquests esmentats drets de retenció, un club pot negar-se en diversos supòsits a concedir la baixa a un jugador no professional subjecte a les llicències que em composes. L'abast d'aquests drets de retenció varia depenent de la comunitat autònoma en la qual ens trobem.

A la Comunitat Valenciana, ens regim segons el que disposa el Reglament General de la Federació Valenciana de Futbol, atès que el Reglament General de la RFEF s' aplica amb caràcter supletori en virtut del disposat 7.1.l).

Prèviament delimitarem que és una llicència tipus J i una llicència tipus C:

b) "J” i "FJ": Juvenil i Juvenil Femení; persones que compleixin disset anys a partir del 1 de gener de la temporada de què es tracti, durant un total de 100.000 3 temporades.

 c) "C” i "FC": Cadet i Cadet Femení; persones que compleixin quinze anys a partir del 1 de gener de la temporada en curs, fins al 31 desembre de l' any natural en què compleixin els setze.

Per als jugadors amb tipus de llicència infantil, no hi ha dret de cap retenció, per la qual cosa poden quedar lliures de compromís en finalitzar cada temporada, segons l' article 145.

Per als jugadors amb tipus de llicència cadet, extingiran el seu compromís amb el club amb el qual figurin adscrits en finalitzar cada temporada, excepte l' última de la seva llicència, que seguiran adscrits a la disciplina del seu club, prorrogant-se la llicència, un cop complerts els 16 anys dins de la temporada futbolística, si aquest té equip de categoria juvenil, llevat dels supòsits següents:

 a.- Que li sigui concedida la baixa pel club.

 b.- Que hi hagi acord subscrit entre el club i el o la futbolista, pel qual es pacti que ell o la futbolista quedi lliure de compromís en finalitzar l'última temporada de la seva llicència.

 c.- Que ell o la futbolista renunciï a continuar amb el club en la categoria juvenil dins dels quinze dies immediatament anteriors al 30 de juny; en aquest cas el club notificar aquest dret a, per escrit, als o les futbolistes que compleixin l' edat de 16 anys en la temporada, amb anterioritat al 1 de juny.

Per als jugadors amb tipus de llicència juvenil, hi han de romandre fins a l' extinció de la llicència que ho serà en finalitzar la temporada en què compleixin 19 anys, baixa concedida per aquell o acord subscrit per ambdues parts reduint la seva durada a una o dues temporades (article 143).

En el cas que un club instés l' exercici d' un dret de retenció davant l' oferta a un jugador d' un contracte de caràcter professional, sempre que estigui en edat reglamentària de subscriure' l, podria deslligar-se del dret de retenció en virtut del que disposa la resolució del 20 de setembre de 2018 amb número d' expedient 12-2018  (on s' esmenta les anteriors de 27 d'agost de 2010 o la més recent de 26 d'agost de 2016)  del Comitè Jurisdiccional de la RFEF, que permet a un jugador aficionat resoldre la seva llicència no professional per una no professional:

Finalitat: procurar que el futbolista no vegi truncada la seva progressió personal, tant des d' una visió formativa, com pel que fa al futur professional del jugador la perspectiva de millora del qual no es discuteix. Per tant, no es pot limitar ni impedir el dret del jugador a progressar i millorar laboralment i professionalment accedint a un contracte de jugador professional

P-¿Quan un jugador pot signar el seu primer contracte professional? ¿A partir de quina edat?

Un jugador pot signar el seu primer contracte professional a partir dels 16 anys, pel següent.

En primer lloc, tot i que el reial decret 1006/1985 no es pronunciï sobre l' edat en la qual els jugadors poden signar el seu primer contracte professional, s' aplica el que disposa l' Estatut dels treballadors, en virtut de l'article 21 del Reial decret:

"En allò no regulat pel present Reial decret seran d' aplicació l' Estatut dels treballadors i les altres normes laborals de general aplicació, quan no siguin incompatibles amb la naturalesa especial de la relació laboral dels esportistes professionals".

Per tant, s' aplica el que disposa l' article 6.1 de l' Estatut dels treballadors, prohibeix la possibilitat de subscriure un contracte professional a tots els menors de 24 anys. 16 anys.

Posteriorment, a l'edat de 16 anys, pot signar un contracte de treball, sempre que hi hagi autorització dels seus pares o tutors.

A aquest contracte professional, en ser esportista, se li aplicarà el que disposa el Reial decret 1006/1985, on estableix diverses consideracions especials amb motiu del caràcter especial de les curses dels futbolistes, com per exemple la prohibició de signar contractes de caràcter indefinit.

Amb anterioritat als 16 anys, és impossible que un futbolista pugui signar un contracte de caràcter professional.

P-Un jugador amb llicència juvenil, per posar un exemple, acaba la temporada el 30 de juny i vol anar-se'n a un altre club. ¿Pot fer-ho? ¿Pot anar-se'n durant la temporada en marxa o ha d'esperar que conclogui?

Això depèn de la Comunitat Autònoma en la qual ens trobem i de les disposicions al respecte del Reglament general que li resulti d' aplicació. Pel que respecta al Reglament General de la Federació Valenciana de Futbol, s' aplica el que disposa l' article 143, que diu el següent:

Els i les futbolistes amb llicència J, FJ, JS i JSF es comprometen, amb el club que els inscriu, a romandre-hi fins a l' extinció de la llicència que ho serà en finalitzar la temporada en què compleixin 19 anys, baixa concedida per aquell o acord subscrit per ambdues parts reduint la seva durada a una o dues temporades.

Per tant, tret que se li concedeixi la baixa per part del club, el jugador amb llicència juvenil en principi no podria anar-se'n a un altre club

No obstant això, les decisions del Comitè Jurisdiccional que hem esmentat anteriorment habilitarien el jugador per deslligar-se del dret de retenció que pretendria al·legar el club, en el cas que l' entitat li oferís un contracte de caràcter professional.

P-¿A partir de quina edat un jugador menor d' edat pot establir un acord amb un club sobre la seva pertinença al mateix? Per exemple, un infantil subscriu un acord amb un club que li sustenta la formació, estada en una residència, fitxa, etc.. ¿Aquest acord pot ser per diverses temporades? ¿Pot trencar-lo el jugador? ¿I el club?

En aquests supòsits els acords als quals s' arriben són contractes atípics de caràcter no professional i de naturalesa civil, regit pel principi d' autonomia de les parts, pel qual tots dos queden per obligacions recíproques, per la qual cosa el jugador, amb el consentiment dels seus tutors legals, que subscriuen amb el contracte,  a canvi de participar en els entrenaments i les competicions en què participi l' equip de què es tracti, es comprometen a sufragar una sèrie de despeses en base a una sèrie de abonaments

 S' ha de remarcar que hi ha una excepció de l' estatut dels treballadors que ha habilitat jugadors menors de 16 anys a disputar partits, no així per signar contractes de caràcter professional, en virtut del que disposa el seu article 6.4, que diu el següent:

La intervenció dels menors de setze anys en espectacles públics només s' autoritzarà en casos excepcionals per l' autoritat laboral, sempre que no suposi perill per a la seva salut física ni per a la seva formació professional i humana; permís haurà de constar per escrit i per a actes determinats.

Aquest acord es pot durar diverses temporades, sempre que sigui d' acord amb el tipus de llicència que posseeixi, tot això segons el principi d' autonomia de les parts.

Així pot trencar-lo tant el jugador com el club, en aquests contractes se solen establir una sèrie de clàusules que tipifiquen situacions en les quals es pugui produir aquesta ruptura, com per exemple falta de disciplina del jugador o falta de pagament dels suplerts per part del club o falta de lliurament del material acordat.

Així mateix, un futbolista o un club podrien resoldre el seu contracte en virtut de l'article 1124 del Codi Civil que preveu que la facultat de resoldre les obligacions s' entén implícita en les recíproques, per al cas que un dels obligats no complís el que li incumbeix.

El perjudicat podrà escollir entre exigir el compliment o la resolució de l' obligació, amb el rescabalament de danys i abonament d' interessos en ambdós casos. També podrà demanar la resolució, fins i tot després d' haver optat pel compliment, quan aquest resultés impossible, amb indemnització per danys i perjudicis si cap en base al que disposa l' article 1106 del Codi Civil.

P-¿Pot explicar-nos bé com funcionen els drets de formació quan hi ha un traspàs d'un jugador ja professional d'un club a un altre? ¿A partir de quina edat es generen aquests drets? ¿Els ingressos econòmics es generen directament o els ha de reclamar el club en el qual va estar? ¿On i com?

Aquest és un tema molt interessant, els drets de formació es regulen en el Reglament sobre l' Estatut i la Transferència de Jugadors de la FIFA, en el seu article 20 i annex 4, on consta com es calcula la indemnització per formació.

 La indemnització per formació es pagarà al club o als clubs formadors d'un jugador:

1) quan el jugador s' inscrigui per primera vegada com a professional i

2) per cada transferència del jugador professional fins a la fi de l' any natural en què compleix 23 anys.

L' obligació de pagar una indemnització per formació sorgeix, encara que la transferència s' efectuï durant o al terme del contracte.

Així mateix, pel que fa a la indemnització per formació que s' esdevé dels traspassos de jugadors professionals, s' estableix que, primera vegada que un jugador s' inscriu com a professional, la indemnització per formació pagadora es calcula amb els costos de formació de la categoria del nou club multiplicats pel nombre d' anys de formació; en principi, a partir de l' any natural del 12.º aniversari del jugador a l'any natural del seu 21.er aniversari. En el cas de transferències subsegüents, la indemnització per formació es calcula amb els costos de formació de la categoria del nou club multiplicats pel nombre d'anys de formació amb el club anterior.

Aquests costos depenen de la confederació i de la categoria dels clubs en els quals ha pertangut el jugador des dels 12 anys, variant la quantia de la indemnització de forma significativa depenent dels factors exposats anteriorment i s' encarreguen de gestionar-ho les Federacions dels clubs en els quals s' aplica la transferència i la FIFA.

Els ingressos econòmics es generen directament, i han de ser abonats pel club que inscrigui el jugador com a professional o quan sigui transferit d' un club a un altre fins a l' any natural en què compleixi 16 anys.

Pàg- ¿Quins condicionants extraesportius poden influir en el canvi d'un club quan es té menys de 16 anys? Per exemple, ¿un canvi de residència dels pares?

Entenc que aquesta pregunta es refereix als supòsits en què es permet la transferència internacional de menors, ja que a Espanya no hi ha limitacions, a més dels ja esmentats drets de retenció, per impedir el canvi d' un menor d' un club a un altre

La resposta a aquesta pregunta és a l'article 19 del Reglament sobre l' Estatut i la Transferència de Jugadors, ja que hi ha certes excepcions per les quals es permet la transferència internacional d' un menor de 100.000 18 anys on hi ha condicionants extraesportius poden influir en el canvi d' un club quan es té menys de 16 anys, són els següents:

Si els pares del jugador canvien el seu domicili al país on el nou club té la seva seu per raons no relacionades amb el futbol.

El jugador viu a la seva llar a una distància menor de 50 km de la frontera nacional, i el club de l'associació veïna està també a una distància menor de 50 km de la mateixa frontera al país veí

El jugador compta amb un permís de residència, almenys temporal, al país de destinació i/o ha estat reconegut com a persona vulnerable que necessita de la protecció del Govern d'aquest país després d'haver fugit del seu país d'origen (o del seu país de residència anterior), sense els seus pares, per raons de caràcter humanitari

El jugador és un estudiant i es muda sense els seus pares temporalment a un altre país per motius acadèmics per participar en un programa d'intercanvi.

P-¿Què s' entén per un contracte professional als 16 anys? ¿Preval sobre qualsevol altre tipus de contracte? Un jugador que no ha complert 16 anys, ¿pot negar-se a signar un contracte professional amb el seu club actual, on s' ha format, perquè té una altra proposta d'un altre club?

Un contracte professional als 16 anys és un contracte regulat en el que disposa el Reial decret 1006/1985, amb totes les peculiaritats que es reflecteixen en aquest text legal, però amb notes característiques de laboralitat pròpies d' un contracte de treball que pot subscriure' s entre empresa i treballador.

Òbviament, en tenir caràcter oficial gaudeix de prevalença respecte als contractes als quals anteriorment he fet esment, perquè és el document que regeix la relació contractual, ja que el jugador en signar un contracte professional passa a ostentar la llicència tipus P, i és a tots els efectes, certificat vinculant de la relació laboral entre ambdues parts.

En primer lloc, un futbolista de menys de 16 anys no pot signar un contracte de caràcter professional, i en el cas que tingui 16 anys, es regeix pels principis de Dret Laboral, perquè se' ls aplica el que disposa tant en el Reial decret 1006/1985 com en l' Estatut dels treballadors, consistents en l' autonomia privada i llibertat contractual, sempre que et trobis dins dels supòsits on hem esmentat que un jugador pot trencar el seu vincle contractual per signar per un altre club.

P-En aquests casos, el club d'origen què pot al·legar i davant de qui per defensar els seus interessos quan un club tercer, en complir 16 anys, signa un contracte professional amb un jugador que ha estat format diverses temporades per l'altre club?

Aquesta qüestió ja ha estat resolta en les qüestions anteriors, per la qual cosa ens remetem a l'afirmat amb anterioritat.

P-Totes aquestes situacions, són conseqüència que les pedreres s'han convertit en inversions a futur per part dels clubs ja no només per tenir jugadors formats en el mateix per al primer equip sinó per a possibles transaccions?

Precisament, els drets de retenció establerts tant en el reglament general de la RFEF com en els reglaments autonòmics d'aplicació venen a protegir aquest treball que els clubs realitzen sobre els futbolistes de caràcter aficionat.

Sobretot, procuren evitar el que és el robatori de talent per part d'altres entitats, per tal de protegir el treball d' ensenyament, formació i el temps i diners dedicats al progrés futbolístic del jugador.

Per entendre-ho, un jugador infantil, cadet o juvenil per a un club és una inversió de futur, que es pot veure en sac foradat d'un moment a un altre si un altre club decideix, mitjançant l' oferiment de diverses promeses de caràcter econòmic o de drets d' imatge del jugador.

per això, els clubs, en moltes ocasions, veu també aquestes transferències com la pèrdua de patrimoni per al club, doncs estan perdent actius que poden constituir un gran èxit esportiu en el futur o fins i tot una gran quantia econòmica per al club.

Pàg- ¿Coneix algun model a Europa on les regles de joc en les relacions contractuals amb menors d'edat estiguin més clares que a Espanya?

No trobem més clars, sinó més estrictes, com és la disposada per als jugadors aficionats a França, a la Carta de Futbol Professional Francesa, on es planteja un sistema de contractes esglaiats, com la possibilitat de subscriure amb 15 anys un contracte d' aprenentatge, en concordança a l' edat del jugador per realitzar la seva transició al professionalisme.

La Carta conté obligacions molt estrictes tant per als clubs com per als jugadors, amb l' objectiu d' implementar una plena formació per a aquests últims mitjançant un sistema de contractes successius fins a assolir el contracte professional, vegeu per exemple l'obligació del jugador format en un club de subscriure el primer contracte professional amb aquest club.

 En cas que el jugador es negués a signar aquests contractes amb el seu club formador estarà impedit per jugar per un altre club francès durant 3 anys.

A Alemanya, la regulació exigeix com a Espanya.  que els contractes de menors de 20 anys 18 anys) han de ser signats i aprovats pels seus pares. Atès que els contractes de treball tenen en general una importància substancial, es requereix la signatura d' ambdós pares.