Este lunes 12 de abril entran en vigor nuevas medidas que afectan a la práctica deportiva

Os pasamos la SÍNTESI ULTIMES MESURES. Extraído del Fòrum de L’Esport del PSPV-PSOE que entran en vigor desde este lunes 12 de abril hasta el domingo 25 de este mes. 

A nivel de fútbol formativo, no hay novedad. Se mantiene la competición federada, la presencia de un acompañante adulto por menor en la grada y la prohibición de público en los partidos de fútbol regional.

(Resolucions del 11 i 25 de març, 9 d’abril de 2021 i Decrets: 8/2021, de 11 de març i 12/2021 de 8 d’abril. En vigor des de les 00.00 hores del dia 12 d’abril de 2021 fins a la 23.59 hores del dia 25 d’abril de 2021)

 Mesures aplicables a l’activitat física, l’esport, les instal·lacions esportives i els esdeveniments esportius.

1.     Activitat física  i esport al aire lliure i en instal.lacions esportives obertes o tancades

            ES POT

o   Aquelles modalitats individuals o per parelles

o   Sense contacte

o   Practicada per lliure, Núm. de personas: 6 personas màxim (novetat)

o   Dirigida per un professional fins a 10 persones

o   NO es obligatori us de la màscara, sempre que siga possible mantindré distancia de seguretat.

o   La màscara sols serà obligatòria en espais i zones amb gran  d’afluencia de persones

o   Màscara obligatòria en instal.lacions tancades

 • excepte per a aquelles persones esportistes que participen en competicions autoritzades (Correcció d’errors)

o   Es permet l’accés a les platges per a passejar o fer activitat física i esportiva a l’aire lliure.

            NO ES POT

o   No es permeten grups de més de 6 persones

2.      Activitat física i esportiva de la població en edat escolar de les etapes educatives d’Infantil i Primària fora de la jornada escolar.

ES POT

2.1. Activitats esportives de grup i entrenaments esportius. (fa referència a activitats no competitives, d’entrenament, recreatives o d’aprenentatge esportiu).

o   activitats esportives grupals i en entrenaments esportius, amb un màxim de 10 persones esportistes

o   en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d’activitat o d’entrenament

o   dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic

o   sense públic. Els acompanyants no podran romandre ni en les instal·lacions ni als voltants (no provocar aglomeracions).

o   en instal·lacions tancades serà obligatori l’ús de màscara

 • excepte per a aquelles persones esportistes que participen en competicions autoritades (Correcció d’errors)

o   L’activitat física i la pràctica esportiva que es realitze en activitats lectives, extraescolars o complementaries durant la jornada escolar, se sotmetrà a les disposicions dels Protocols vigents (Protocol de la Conselleria ECE de 22 de febrer de 2021) (*2)

 

NO ES POT

2.1. Activitats esportives de grup i entrenaments esportius.

o   No es permeten grups de més de 10 persones

3.     Entrenaments de l’esport federat, dels Campionats d’Esport Universitari, i dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de l’educació secundària.

ES POT

o   Poden reiniciar els entrenaments esportistes federades (s’enten totes les edats Res. 25 de març), els inscrits al Campionat d’Esport Universitari, o als Jocs esportius (totes les edats)

o   grups estables

o   a l’aire lliure o en instal·lacions esportives obertes i tancades.

o   sempre que siga possible es promouran dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic

o   sense públic. Les persones menors d’edat que participen en els entrenaments podran estar acompanyades per una persona adulta que podrà accedir a les instal·lacions esportives respectant les mesures de seguretat i higiene recomanades per les autoritats sanitàries i evitant en tot cas situacions d’aglomeració de persones.

o   Els entrenaments dels esportistes que participen en les competicions autoritzades es desenvoluparan en les instal·lacions que siguen necessàries i amb les dinàmiques esportives habituals, aplicant els protocols federatius

NO ES POT

o   No poden assistir més de un acompanyant per menor participant.

4.     Competicions esportives.

ES POT

o   Les competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic que atorguen un dret d’ascens a campionats o competicions d’àmbit estatal.

o   Les competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic que siguen imprescindibles per a obtindre la classificació oficial per a campionats d’àmbit estatal.

o   La competició professional de «pilota valenciana» masculina i la màxima competició en categoria femenina.

o   competicions oficials professionals y no profesionals d’àmbit internacional i estatal,

o   Les competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic i inferior.

o   Les competicions del Campionat Autonòmic d’Esport Universitari.

o   Les competicions dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

o   La federació haurà de disposar de protocol públic Covid-19

o   Es recomana no utilitzar les dutxes, vestuaris i transport col·lectiu.

NO ES POT

o   Queden suspeses totes les competicions (excepte les anteriors)

o   No es permet la participació de públic en les competicions esportives autoritzades. Excepcionalment amb autorització de la Conselleria de Sanitat es podrà augmentar la presència de públic

Excepció de 25 de març: podran estar acompanyades per una persona adulta que podrà accedir a les instal·lacions esportives respectant les mesures de seguretat i higiene.

o   En competicions esportives autoritzades que se celebren en IIEE o a l’aire lliure en espais naturals o en la via pública, no podran participar més de 150 persones esportistes de manera simultània.

5.     Instal·lacions esportives.

ES POT

o   Instal.lacions a l’aire lliure obertes en les condicions anteriors

 • l’aforament màxim permés serà d’una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu

o   Instal.lacions tancades

 • Aforament màxim 30%, en el seu defecte d’una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu
 • Conclouran la seua activitat a les 22.00 hores, (Correcció d’errors)
 • excepte per a aquelles persones esportistes que participen en competicions autoritzades

o   Piscines: aforament 30%; en el seu defecte d’una persona usuària per cada 4 m² de superfície de làmina d’aigua.

o   Les persones o entitats titulars de les IIEE seràn responsables d’establir les mesusres i garantir l’aforament

 • Hauràn de senyalitzar els metres quadrats disponibles i aforament.
 • Establir un sistema d’acces que evite l’acumulació de persones (i sistema de torns)
 • Realitzar la netetja i desinfecció de les IIDD (dues vegades al dia mínim)
 • Realitzar netetja i desinfecció del material en finalitzar cada torn d’entrenament i al final.

o   Està permés l’us vestuaris: aforament 30% en el seu defecte d’una persona usuària per cada 3 m² de superfície útil per a l’ús esportiu

o   Està permés l’us de dutxes individuals

 • Excepcionalment, en les competicions autoritzades i entrenaments, es podran utilitzar els vestidors i les dutxes, respectant les mesures generals de prevenció i higiene.

NO ES POT

o   Instal.lacions tancades (pavellons, gimnasos, centres esportius…) més tard de les 22 h. (Correcció d’errors)

 • Excepte per a competicions autoritzades
 • Els esportistes que vuiguen accedir han de presentar certificat de la Federació que els acredite en la competició autoritzada.
 1.  Esdeveniments esportius.

ES POT

o   competicions esportives que se celebren en IIEE o a l’aire lliure en espais naturals o en la via pública, no podran participar més de 150 persones esportistes de manera simultània.

o   Les competicions d’àmbit autonòmic i inferior (autoritzades) se celebraran sense públic

o   Altres competicions autoritzades (punts 14.1 i 14.2 de la Resolució de 5 de desembre de 2020).

o   Excepcionalment, amb autorització expressa de la Conselleria competent en matèria de salut pública, podrà autoritzar-se una major presència de públic en competicions oficials no professionals d’àmbit internacional i en finals de competicions oficials no professionals d’àmbit estatal.

NO ES POT

o   Amb caràcter general no es permet la celebració d’esdeveniments esportius, (excepció competicions autoritzades)

o   No es permet la participació de públic (Excepcionalment podrà autoritzar-se, per la Conselleria, una major presència de públic)

o   Excepció de 25 de març: Les persones menors d’edat que participen en les competicions autoritzades podran estar acompanyades per una persona adulta que podrà accedir a les instal·lacions esportives respectant les mesures de seguretat i higiene.

 

7.      Mesures relatives a activitats d’oci educatiu, educació en el temps lliure, escoles d’animació juvenil, parcs i zones d’esplai lliure.

 • Els parcs, jardins i zones d’esplai a l’aire lliure podran romandre oberts excepte en el període horari que limita la mobilitat o circulació de les persones

o   hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene

 • S’autoritzen les activitats d’oci educatiu i educació en el temps lliure, i escoles d’animació juvenil

o   En les instal·lacions interiors o exteriors on es desenvolupen estes activitats no es podrà superar l’aforament del 30%

o   grups de fins a un màxim de 10 persones, a més de la persona monitora

Limitacions de mobilitat

o   Es limita l’entrada i l’eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, excepte:

 • j) Desplaçaments d’esportistes, entrenadors, jutges o àrbitres federats, per a realitzar activitats esportives federades de competició oficial, degudament acreditats mitjançant llicència esportiva o certificat federatiu.

o   Queda limitada la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores en tot el territori de la CV.

(*2) Protocols aprovats pels centres i les Federacions.

“1.12. Mesures relatives a l’activitat física i esportiva practicada fora de l’àmbit dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, del campionat autonòmic d’esports universitari, de l’esport federat i de l’esport professional.

1.21.1. L’activitat física o esport, tant en instal·lacions esportives com a l’aire lliure o en la via pública, es podrà practicar sense contacte físic en les modalitats esportives individuals i de pràctica per parelles.

1.21.2. Les persones amb necessitats especials podran estar acompanyades per una persona de suport.

1.21.3. Es podran realitzar activitats físiques en instal·lacions obertes o tancades, sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i amb un aforament màxim del 30%. L’activitat física podrà realitzar-se en grup, amb un màxim de 30 persones, i sense superar el 30% de l’aforament de l’espai delimitat per a l’activitat grupal.

Podran realitzar-se activitats físiques grupals en la via pública sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i en grups màxims de 30 persones.

1.21.4. S’haurà de garantir la ventilació de les instal·lacions i respectar les mesures de seguretat interpersonal. Es permetrà l’ús de vestuaris, mantenint la distància de seguretat. No es permetrà l’ús de dutxes. Es respectessin les mesures generals i addicionals d’higiene comunes a totes les activitats recollides respectivament en els apartats 2.1 i 2.2 i 2.4 de l’acord del 19 de juny, del Consell.”

1.21.5. S’inclouen en aquestes activitats les desenvolupades en centres, clubs, gimnasos, centres d’entrenament, complexos esportius, estadis, pavellons, pistes, camps de golf, pistes de bitlles, pistes per a carreres, o centres de pilates, ioga i similars.

 1. Es prioritzaran els espais a l’aire lliure per a les activitats extraescolars. En el cas d’espais tancats, comptaran amb la ventilació adequada i romandran ventilats, sempre que sigui possible, abans, durant i després de l’activitat.
 2. Els espais tancatson es duguin a terme les activitats extraescolars han de mantenir una estructura que permeti respectar la distància física de seguretat mínima entre participants, i entre aquests i el monitor o la monitora. Aquestes sales han de netejar-se i desinfectar-se entre activitats de diferents grups, així com el mobiliari i material que s’hagi utilitzat durant aquestes.
lexus

No hay comentarios

Dejar respuesta