Convocades les ajudes de la Diputació de Castelló per a esdeveniments esportius

El Butlletí Oficial de la Província de Castelló también ha publicado este sábado 23 de marzo la convocatoria de ayudas para la organización de eventos deportivos en la provincia de Castellón durante el año 2024 per un import total de 700.000 euros.

Este es un extracto de la convocatoria:

TERCERA. beneficiaris.
Podrán beneficiarse de las subvenciones las entidades privadas que organicen eventos deportivos en la provincia de Castellón durant l'exercici econòmic 2024.
No podran tenir la condició de beneficiari les persones o entitats en qui concorri alguna de les circumstàncies previstes a l' apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions (en avant LGS).
La percepción de ayudas en esta convocatoria será incompatible con la percepción de ayudas con el mismo fin por parte de la Excma. Diputación Provincial de Castellón o cualquier de sus organismos autónomos.
QUARTA. Activitats o programes subvencionables.
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se destinarán a sufragar los gastos ocasionados por la organización de eventos deportivos en la provincia de Castellón.
Se considerarán eventos depotivos todas aquellas competiciones deportivas de ámbito provincial, autonòmic, nacional o internacional, los congresos relacionados con el deporte y la actividad física y las fases de ascenso donde participen clubes de ámbito nacional.
No serán subvencionables las siguientes actividades deportivas:

STOP AL FOC
 • Eventos deportivos de ámbito local o comarcal.
 • Campus deportivos y actividades extraescolares.
 • Exhibiciones deportivas.
 • Jornadas de ligas regulares y copas.
 • Fases de ascenso de ámbito autonómico y provincial.
  QUINTA. despeses subvencionables (despesa corrent)
  Seran despeses objecte de subvenció les que de manera indubitada responguin a la naturalesa de l' activitat subvencionada, resultin estrictament necessaris i es realitzin dins l' exercici 2024 en el termini establert a l' art. 31.2 de la LGS. En cap cas el cost d' adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.
  Únicament seran objecte d' ajut les despeses de caràcter CORRENT, en cap cas despesa en béns inventariables. A aquests efectes es consideraran despesa d' inversió aquells subministraments de béns la vida útil dels quals sigui superior a un any, sempre que el seu import unitari sigui igual o superior 150,00 €.
  En concret es consideren subvencionables les categories de despesa següents:, segons el detall de
  partides classificatòries i quanties que constin a l' ANNEX I de la:
 • Gastos del personal necesario para la organización.
 • Gastos de publicidad, comunicación y retransmisión.
 • despeses federatives.
 • Premios en metálico (únicamente en eventos de carácter oficial)
 • Adquisición de material no inventariable (material promocional, material esportiu, roba esportiva…).
 • Gastos de trofeos y medallas.
 • Gastos de alojamiento y manutención.
 • Gastos de avituallamiento.
 • Gastos de organización y montaje
 • Gastos de seguridad y salud.
 • Lloguer d'instal·lacions esportives.
 • Serveis de gestoria i auditoria.
  Se considerarán GASTOS NO SUBVENCIONABLES todos aquellos que no se ajusten a los conceptos anteriores.
  De conformitat amb el que disposen els articles 31.7 i 8 de la LGS, en cap cas seran despeses subvencionables els interessos deutors dels comptes bancaris; els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals; les despeses de procediments judicials, els impostos indirectes quan són susceptibles de recuperació o compensació/ exemple: IVA suportat deduïble) ni els impostos
  personals sobre la renda.
  DIVENDRES. Quantia de la subvenció i finançament de les activitats subvencionades.
  La quantia de la subvenció no podrà superar el 50% de les despeses subvencionables de l' activitat, essent la subvenció màxima de 30.000,00 € por actividad, excepte en aquells casos especials que, si és el cas, siguin apreciats per la comissió de valoració, dels quals es deixarà constància expressa en la resolució.
  D'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions (en avant LGS), es permet compatibilitzar aquestes subvencions amb la percepció d' altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o de la Unió Europea o d'organismes internacionals, si bé l' import de les subvencions en cap cas no pot ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada.
  SETENA. Quantia de la convocatòria.
  La concessió de la subvenció derivada d' aquestes bases s' imputarà a l' aplicació següent:
  pressupostària del pressupost per a l' exercici 2024: 34100/4890002.
  La quantia total màxima fixada per a la convocatòria, dins del crèdit disponible, és de 700.000,00 €, de conformitat amb l' operació comptable RC n.º 1808.
  El crèdit global de la convocatòria es distribuirà de la manera següent segons la modalitat de subvenció:
 • Modalitat A – Eventos deportivos de promoción de la actividad física y el deporte en el territorio
  (300.000,00 €)
 • Modalitat B – Eventos deportivos de repercusión económica en el territorio y de posicionamiento
  de marca (400.000,00 €).
  En el supòsit d' existir crèdit sobrant en alguna de les modalitats, se podrá distribuir en las otra modalidad.
  VUITENA. sol·licituds: termini, lloc i documentació.
  Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón hasta el 19 d'abril de 2024.