Publicades les noves ajudes per a clubs esportius de la Diputació de Castelló

El Butlletí Oficial de la Província de Castelló ha publicat aquest dissabte 23 de març, complint-se el promès per l'equip de govern de Marta Barrachina el termini del primer trimestre, les ajudes a clubs esportius que enguany 2024 presenta com a gran novetat que un club pot optar a totes les modalitats (per exemple un club d'elit pot ser les de base) essent el termini per al lliurament de sol·licituds fins al 19 d'abril. Un total de 1,9 milions d' euros per als clubs esportius que a més rebran el 80% de l' import de l' ajut en el moment de la concessió.

Aquest és el resum dels ajuts convocats:

TERCERA. beneficiaris.
Podran beneficiar-se de les subvencions els clubs esportius (entitats sense ànim de lucre) de la província de Castelló que realitzin activitats esportives de caràcter oficial, és a dir, a través de la corresponent federació, durant l'exercici econòmic 2024.
No podran tenir la condició de beneficiari les persones o entitats en qui concorri alguna de les circumstàncies previstes a l' apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions (en avant LGS).
QUARTA. Activitats o programes subvencionables.
Les subvencions objecte de la present convocatòria es destinaran a finançar les activitats derivades dels entrenaments i les competicions dels clubs esportius de la província de Castelló.
QUINTA. despeses subvencionables (despesa corrent)
Seran despeses objecte de subvenció les que de manera indubitada responguin a la naturalesa de l' activitat subvencionada, resultin estrictament necessaris i es realitzin dins l' exercici 2024 en el termini establert a l' art. 31.2 de la LGS. En cap cas el cost d' adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.
Únicament seran objecte d' ajut les despeses de caràcter CORRENT, en cap cas despesa en béns inventariables. A aquests efectes es consideraran despesa d' inversió aquells subministraments de béns la vida útil dels quals sigui superior a un any, sempre que el seu import unitari sigui igual o superior 150,00 €.
En concret es consideren subvencionables les categories de despesa següents:, segons el detall de partides classificatòries i quanties que constin a l' ANNEX I de la:

STOP AL FOC
 • despeses federatives (arbitratges, llicències esportives, mutualitat i inscripcions a competicions).
 • Material esportiu no inventariable.
 • Roba esportiva.
 • Desplaçaments a competicions (transport, allotjament i manutenció).
 • Lloguer d'instal·lacions esportives.
 • Serveis (metge, nutrició, fisioteràpia, entrenament, psicologia…).
 • Personal (esportistes, entrenadors, coordinadors, directors tècnics…)
 • Serveis de gestoria i auditoria.
  De conformitat amb el que disposen els articles 31.7 i 8 de la LGS, en cap cas seran despeses subvencionables els interessos deutors dels comptes bancaris; els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals; les despeses de procediments judicials, els impostos indirectes quan són susceptibles de recuperació o compensació/ exemple: IVA suportat deduïble) ni els impostos
  personals sobre la renda.
  DIVENDRES. Quantia de la subvenció i finançament de les activitats subvencionades.
  La quantia de la subvenció no podrà superar el 50% de les despeses subvencionables de l' activitat, essent la subvenció màxima de 350.000,00 € per beneficiari excepte en aquells casos especials que, si és el cas, siguin apreciats per la comissió de valoració, dels quals es deixarà constància expressa en la resolució.

  SETENA. Quantia de la convocatòria.
  La concessió de la subvenció derivada d' aquestes bases s' imputarà a l' aplicació pressupostària següent del pressupost per a l' exercici 2024: 34100/4892700.
  La quantia total màxima fixada per a la convocatòria, dins del crèdit disponible, és de 1.900.000,00 €, de conformitat amb l' operació comptable RC n.º 1807.
  El crèdit global de la convocatòria es distribuirà de la manera següent segons la modalitat de subvenció
 • Modalitat A – Esport d'elit (1.050.000,00 €)
 • Modalitat B – Esport base (650.000,00 €)
 • Modalitat C – Esport adaptat (75.000,00 €)
 • Modaldiad D – Esport amateur (125.000,00 €)
  En el supòsit d' existir crèdit sobrant en alguna de les modalitats, es podrà distribuir en les altres modalitats en el següent ordre: esport base, esport adaptat, esport d'elit i esport amateur.
  VUITENA. sol·licituds: termini, lloc i documentació.
  Els interessats a concórrer en aquest procediment hauran de presentar les seues sol·licituds des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló fins al 19 d'abril de 2024.
  Cada entitat haurà de presentar una sol·licitud per a cada modalitat esportiva a la qual desitja concórrer. Atenent al que estableix l'art. 14 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant LPAC), als efectes de presentació de la sol·licitud i documentació annexa, només s'admetrà la via telemàtica a través de la seu electrònica de la Diputació Provincial de Castelló, a la qual podrà accedir a través del següent enllaç https://://dipcas.sedelectronica. és/. En cap cas s' acceptarà la sol.licitud en format paper.

  Les modalitats esportives no són excloents
  Les entitats, podran concórrer a diverses modalitats de subvenció segons l' activitat esportiva que es desenvolupi en el club esportiu durant l' exercici econòmic 2024. Cada entitat haurà de presentar una sol·licitud per a cada modalitat esportiva a la qual desitja concórrer.
  MODALITAT A – CLUBS D'ELIT
  Podran ser beneficiaris d' aquesta modalitat aquelles entitats que participin en competicions considerades per les respectives federacions com a competicions d' àmbit nacional en sistema de lligues o copes de més de dues jornades.
  El crèdit d' aquesta modalitat es distribuirà:
 • 5 punts per a totes aquelles activitats que superin els 30.000,00 € en el pressupost.
 • La categoria de l' equip absolut de màxim nivell a través dels següents criteris. Únicament es valorarà un equip masculí i un equip femení per entitat. En aquells esports que no es relacionen a continuació es valoraran en base al pressupost de l' activitat, el nombre d' equips i esportistes i les categories i grups de competició que existeixin a nivell nacional.
  Esports individuals:
  Atletisme:
  CATEGORIA MASCULINA / FEMENINA
  DIVISIÓ D' HONOR 150 punts
  PRIMERA DIVISIÓ 50 punts
  SEGONA DIVISIÓ 10 punts
  COPA D' EUROPA DE CLUBS 50 punts

  Natació:
  CATEGORIA MASCULINA / FEMENINA
  DIVISIÓ D' HONOR 30 punts
  PRIMERA DIVISIÓ 15 punts
  SEGONA DIVISIÓ 5 punts
  Patinatge de velocitat:
  CATEGORIA MASCULINA / FEMENINA
  PRIMERA DIVISIÓ 15 punts
  SEGONA DIVISIÓ 10 punts
  TERCERA DIVISIÓ 5 punts
  Ciclisme:
  CATEGORIA MASCULINA / FEMENÍ
  COPA D' ESPANYA 20 punts
  Gimnàstica:
  CATEGORIA MASCULINA / FEMENINA
  PRIMERA DIVISIÓ 30 punts
  SEGONA DIVISIÓ 15 punts
  TERCERA DIVISIÓ 5 punts
  Esports col·lectius:
  bàsquet:
  CATEGORIA MASCULINA
  LLIGA ACB PROFESSIONAL
  LLIGA LEB OR 100 punts
  LLIGA LEB PLATA 50 punts
  LLIGA EBA 20 punts
  CATEGORIA FEMENINA
  LLIGA ENDESA 100 punts
  LLIGA CHALLENGE 60 punts
  LLIGA FEMENINA 2 30 punts
  PRIMERA DIVISIÓ 15 punts
  Handbol:
  CATEGORIA MASCULINA
  LLIGA ASOBAL 100 punts
  DIVISIÓ D' HONOR PLATA 60 punts
  PRIMERA NACIONAL 30 punts
  SEGONA NACIONAL 15 punts
  CATEGORIA FEMENINA
  DIVISIÓ D' HONOR 100 punts
  DIVISIÓ D' HONOR OR 60 punts
  DIVISIÓ D' HONOR PLATA 30 punts
  PRIMERA NACIONAL 15 punts

  Futbol:
  CATEGORIA MASCULINA
  PRIMERA DIVISIÓ PROFESSIONAL
  SEGONA DIVISIÓ PROFESSIONAL
  PRIMERA FEDERACIÓ 30 punts
  SEGONA FEDERACIÓ 20 punts
  TERCERA FEDERACIÓ 10 punts
  CATEGORIA FEMENINA
  PRIMERA DIVISIÓ PROFESSIONAL
  PRIMERA FEDERACIÓ 30 punts
  SEGONA FEDERACIÓ 20 punts
  PRIMERA NACIONAL 10 punts
  Futbol sala:
  CATEGORIA MASCULINA
  PRIMERA FEDERACIÓ 100 punts
  SEGONA FEDERACIÓ 40 punts
  SEGONA B FEDERACIÓ 20 punts
  TERCERA FEDERACIÓ 5 punts
  CATEGORIA FEMENINA
  PRIMERA DIVISIÓ 30 punts
  SEGONA DIVISIÓ 15 punts
  Hoquei:
  CATEGORIA MASCULINA
  LLIGA ELIT 20 punts
  LLIGA OR 10 punts
  LLIGA PLATA 5 punts
  CATEGORIA FEMENINA
  LLIGA ELIT 20 punts
  LLIGA OR 10 punts
  LLIGA PLATA 5 punts
  Voleibol
  CATEGORIA MASCULINA
  SUPERLIGA 60 punts
  SUPERLIGA 2 30 punts
  PRIMERA DIVISIÓ 10 punts
  CATEGORIA FEMENINA
  SUPERLIGA 60 punts
  SUPERLIGA 2 30 punts
  PRIMERA DIVISIÓ 10 punts

  MODALITAT B – CLUBS D' ESPORT BASE
  Podran ser beneficiaris d' aquesta modalitat, aquelles entitats que comptin amb esportistes en esport base amb llicències federatives en vigor.
  El crèdit d' aquesta modalitat es distribuirà de la manera següent::
 • 50 punts per a totes aquelles activitats que superin els 30.000,00 € en el pressupost.
 • En base als següents criteris de valoració (modalitat, n.º de llicències i n.º d' habitants del
  municipi on es desenvolupa l' activitat):
  MODALITAT Municipis > 3000 hab Municipis < 3000 hab
  Esports individuals 2 punts / llicència 3 punts / llicència
  Esports col·lectius 1 punt / llicència 1,5 punts / llicència
  MODALITAT C – CLUBS D' ESPORT ADAPTAT
  Podran ser beneficiaris d' aquesta modalitat, entitats que comptin amb esportistes de
  esport adaptat amb llicències federatives en vigor i/o segur en qualsevol altre tipus de competició
  reglada on participin.
  El crèdit d' aquesta modalitat es distribuirà:
 • 10 punts per a totes aquelles activitats que superin els 30.000,00 € en el pressupost.
 • En base als següents criteris de valoració:
 • 10 punts per tenir secció d' esport adaptat a l' entitat.
 • 1 punt per cada llicència esportiva i/o justificant de la corresponent federació.
  MODALITAT D – CLUBS D' ESPORT AMATEUR
  Podran ser beneficiaris d' aquesta modalitat, aquelles entitats que comptin amb esportistes d' esport amateur amb llicències federatives en vigor en municipis de població inferior a 3.000 habitants en el moment de l' aprovació de la convocatòria.
  El crèdit d' aquesta modalitat es distribuirà mitjançant prorrateig en funció dels punts obtinguts en base als següents criteris de valoració (modalitat, n.º de llicències i n.º d' habitants on es desenvolupa l' activitat:
  MODALITAT Municipis > 1000 hab Municipis < 1000 hab
  Esports individuals 2 punts / llicència 3 punts / llicència
  Esports col·lectius 1 punt / llicència 1,5 punts / llicència

  TRETZENA. Abonament de la subvenció.
  L' abonament de les subvencions serà de la següent forma: en tractar-se d' entitats sense ànim de lucre s' abonarà el 80% de l' import de la subvenció, després de la concessió de la subvenció i previ Decret de reconeixement de l' obligació i el 20% restant prèvia justificació de la subvenció pel beneficiari.
  Per al cobrament de l'ajuda econòmica, el beneficiari haurà d' estar al corrent de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament. En el cas de les obligacions fiscals amb l' Excma. Diputació Provincial de Castelló, es determinarà d' ofici, a través de la Tresoreria.
  Les entitats privades sense ànim de lucre es troben eximides del requisit d' aportació de
  garanties per la bestreta econòmica corresponent a l' 80% l' import concedit amb la concessió de la subvenció, motivat per ser una entitat no lucrativa.

  CATORZENA. justificació: forma, termini, lloc i documentació.
  La justificació haurà d'adoptar la forma de compte justificatiu:
  a) En el cas que el pressupost de despeses del total de l' activitat subvencionada sigui superior als 30.000,00 €: justificativa amb aportació d' informe d' auditor .
  b) En el cas que el pressupost de despeses del total de l' activitat subvencionada no superi els
  30.000,00 €: justificativa amb aportació de justificants de despesa.

  En ambdós casos conforme al model oficial normalitzat de l' Excma. Diputació Provincial de Castelló, al qual es podrà accedir a través de la pàgina web.
  El termini màxim per a la justificació de la subvenció serà el 27 de desembre de 2024.

  Pel que fa a la despesa subvencionable de l' import de les nòmines caldrà tenir en compte les següents
  consideracions:
  a) Només es considera despesa subvencionable els conceptes salarials.
  b) Les pagues extra s' han de prorratejar entre els mesos en què es generen, independentment
  de la seva meritació, per la qual cosa només podrà incloure' s la part proporcional a les nòmines justificades incloses
  en el període de la seva generació.
  c) Entre els conceptes extrasalarials exclosos de la despesa subvencionable es troben:
 • Despeses socials: ajudes sanitàries, per estudis, per conciliació familiar, etc..
 • Finiquitos.
 • Abonaments per ERTE.
  d) Les indemnitzacions per transport, allotjament i manutenció que s' incloguin en les nòmines, sense perjudici de quedar excloses del cost salarial, sí que es consideraran despesa subvencionable, s' ha d' incloure en el compte justificatiu com un justificant de despesa independent de la nòmina, acompanyades de la informació addicional exigida a la base que regula la justificació.
  En el cas dels premis i ajuts, juntament amb el rebombori del seu perceptor en el qual, si és el cas, consti
  l' oportuna retenció a efectes d' IRPF o IRNR, s' haurà d' adjuntar la documentació a la qual responen,
  és a dir:
 • Bases en les quals necessàriament han de constar l' import dels premis i ajuts i els requisits
  per a la seva obtenció, juntament amb la documentació acreditativa de la seva publicitat. No serà subvencionable
  premi la categoria i import del qual no consti detallat a les bases reguladores.
 • La publicitat es realitzarà en mitjans impresos (periòdics, revistes o fullets), falques de ràdio, així
  com en xarxes socials o pàgines web. En aquests dos últims casos s' haurà de realitzar de manera que els
  possibles interessats hagin pogut accedir a la informació.
 • Acta del jurat proposant de la seva concessió amb el detall dels tercers beneficiaris i el seu import.
  No serà subvencionable cap premi el tercer beneficiari del qual no consti detallat (NIF i nom/
  raó social) en l' acta del jurat.
  Excepcionalment podran presentar-se justificants de despeses alienes a una relació laboral (de
  ser-ho s'haurien d'incloure en la nòmina) o professional (de ser-ho s'haurien d'incloure en la factura), en els
  casos següents:
  a) Prestació no habitual de serveis, al marge de l' activitat habitual però com a expert de la
  branca de coneixement de la mateixa, actuant com a ponent de congressos i formació especialitzada,
  així com membre de jurat.
  En aquests casos s' haurà d' aportar:
 • Rebo amb l'oportuna retenció per IRPF o IRNR, sempre que es tracti de rendiments del treball
  per compte d' altri no realitzats de forma habitual (per la seva durada temporal, quantia, etc.…), la contraprestació de la qual
  no exigeixi un altre tipus de formalitats (factura, nòmina …) segons la normativa vigent.
 • Acreditació de la qualitat d' expert mitjançant una de les següents opcions:
 • Certificat de l' entitat on té lloc l' activitat laboral habitual, acreditatiu del lloc
  desenvolupat en relació amb la branca de coneixement en la qual actua com a expert ponent, formador
  o jurat, O
 • Curriculum vitae acreditatiu de la formació i trajectòria professional en relació amb la branca de
  coneixement en la qual actua com a expert ponent, formador o jurat.