fins al 12 d'abril poden sol·licitar-se les ajudes per a esportistes en la Diputació de Castelló

La Diputació de Castelló ha publicat en el BOP del dijous 14 de març la convocatòria de subvencions a esportistes amb resultats destacats i també a esportistes amb desplaçaments internacionals.

– Beques a esportistes: data límit de termini per presentar sol·licituds fins a dia 12 d'abril de 2024

Més informació, bases i la documentació referent a aquestes en el següent enllaç

STOP AL FOC

EXTRACTE:

beneficiaris.
Podran beneficiar-se de les subvencions els i les esportistes que durant l' any anterior hagin
aconseguit resultats destacats en competicions oficials i compleixin els següents requisits:
a) Posseir la nacionalitat espanyola o d' algun dels estats membres de la Unió Europea, a
termes establerts per la Llei 17/1993, de 23 de desembre.
b) Posseir una edat superior als vuit anys, prenent com a referència el 1 de gener de 2024.
c) Acreditar, mitjançant un certificat de la corresponent federació els resultats de la temporada
2023.
d) Estar empadronats en un municipi de la província de Castelló durant almenys, Desenvolupament de la competició i forma de joc temporada
últims anys.
e) Posseir la corresponent llicència esportiva, vigent per a la present temporada, expedida
per la corresponent federació.
No podran tenir la condició de beneficiari les persones o entitats en qui concorri alguna
circumstàncies previstes a l' apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions (en avant LGS).
La percepció d' ajuts en aquesta convocatòria serà incompatible amb la percepció d' ajuts
en la convocatòria de subvencions a esportistes de la província de Castelló amb competicions
fora d'Espanya i/o tenir algun patrocini en vigor amb l'Excma. Diputació Provincial de Castelló
i/o algun dels seus organismes autònoms. En cas de presentar-se més d' una sol.licitud de subvenció
en diferents convocatòries incompatibles, el Servei d' Esports, es procedirà a subvencionar
la que ha tingut entrada en primer lloc en el Registre Electrònic d' Entrada, excepte si el
sol·licitant desisteix a la mateixa abans de la concessió de la subvenció, cas en el qual s' atendria la
subvenció que hagi tingut entrada en següent lloc, sempre que compleixi amb
requisits de la convocatòria respectiva.
QUARTA. Activitats o programes subvencionables.
La concisió de beques als i les esportistes de la província de Castelló en atenció a la concurrència
d' una situació: els resultats esportius destacats aconseguits en l' exercici anterior i la
continuïtat de l' activitat esportiva oficial, és a dir, en competicions organitzades per la corresponent
federació esportiva en l' exercici de la concessió.

QUINTA. Quantia de la subvenció i finançament de les activitats subvencionades.
La quantia de la subvenció no podrà superar el 100% despeses de l' activitat esportiva de la
que s' acrediten els resultats, essent la subvenció màxima de 15.000,00 € per beneficiari, excepte en
casos especials que, si és el cas, siguin apreciats per la comissió de valoració, dels que
es deixarà constància expressament en la resolució.
D'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions (en avant LGS), es permet compatibilitzar aquestes subvencions amb la
percepció d' altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals o de la Unió Europea o d' Organismes
Internacionals, si bé l' import de les subvencions en cap cas no pot ser d' aquesta quantia
que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el
cost de l' activitat subvencionada.
DIVENDRES. Quantia de la convocatòria.
La concessió de la subvenció derivada d' aquestes bases s' imputarà a l' aplicació següent:
pressupostària del pressupost per a l' exercici 2024: 34100/4811000.
La quantia total màxima fixada per a la convocatòria, dins del crèdit disponible, és de 200.000,00 €,
de conformitat amb l' operació comptable RC n.º 1809.
SETENA. sol·licituds: termini, lloc i documentació.
Els interessats a concórrer en aquest procediment hauran de presentar les seves sol·licituds des del dia
següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló
fins al 12 d'abril de 2024.

– Subvencions a esportistes amb desplaçaments internacionals: data límit de termini per presentar sol·licituds fins al dia 12 d'abril de 2024

Més informació, bases i la documentació referent a aquestes en el següent enllaç

EXTRACTE: beneficiaris.
Podran beneficiar-se de les subvencions els esportistes que compleixin els següents requisits:
a) Posseir la nacionalitat espanyola o d' algun dels estats membres de la Unió Europea, a
termes establerts per la Llei 17/1993, de 23 de desembre.
b) Posseir una edat superior als setze anys, prenent com a referència el 1 de gener de 2024.
c) Competir durant el 2024, a el menys, en TRES competicions d' àmbit internacional o competicions
fora de la península Ibèrica.
d) Estar empadronats en un municipi de la província de Castelló durant almenys tots dos
últims anys.
e) Posseir la corresponent llicència esportiva, vigent per a la present temporada, expedida per la
corresponent federació.
No podran tenir la condició de beneficiari les persones o entitats en qui concorri alguna
circumstàncies previstes a l' apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions (en avant LGS).
La percepció d' ajuts en aquesta convocatòria serà incompatible amb la percepció d' ajuts a la
convocatòria de beques a esportistes de la província de Castelló i/o tindre algun patrocini en vigor amb
l'Excma. Diputació Provincial de Castelló i/o algun dels seus organismes autònoms.
En cas de presentar-se més d' una sol.licitud de subvenció en diferents convocatòries incompatibles,
el Servei d' Esports, procedirà a subvencionar la que ha tingut entrada en primer lloc en el
Registre Electrònic d' Entrada, excepte si el sol·licitant desisteix a la mateixa abans de la concessió de la
subvenció, cas en el qual s' atendria la sol.licitud de subvenció que hagi tingut entrada en següent
lloc, sempre que compleixi amb els requisits de la respectiva convocatòria.
QUARTA. Activitats o programes subvencionables.
Les subvencions objecte de la present convocatòria es destinaran a finançar les activitats derivades
dels entrenaments i les competicions dels esportistes de la província de Castelló.
QUINTA. despeses subvencionables (despesa corrent)

Seran despeses objecte de subvenció les que de manera indubitada responguin a la naturalesa de la
activitat subvencionada, resultin estrictament necessaris i es realitzin dins l' exercici 2024 a
termini establert a l' Art. 31.2 de la LGS. En cap cas el cost d' adquisició de les despeses
subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.
Únicament seran objecte d' ajut les despeses de caràcter CORRENT, en cap cas despesa en
béns inventariables. A aquests efectes es consideraran despesa d' inversió aquells subministraments de béns
la vida útil de la qual sigui superior a un any, sempre que el seu import unitari sigui igual o superior 150,00 €.
En concret es consideren subvencionables les categories de despesa següents:, segons el detall de
partides classificatòries i quanties que constin a l' ANNEX I de la:

 • despeses federatives (llicències i inscripcions en competicions).
 • Material esportiu la vida útil del qual sigui inferior a un any i l' import unitari del qual no superi els 150,00 €.
 • Roba esportiva.
 • Despeses d' allotjament, desplaçament i manutenció per a l'assistència a competicions i/o concentracions
  d' entrenaments que estiguin descrites a la memòria.
 • Serveis derivats de les competicions i entrenaments, com ara: servei d' entrenament,
  servei de fisioteràpia, servei de nutrició, servei de psicologia, servei mèdic o serveis de reparació/
  manteniment en aquells esports que es necessari.
 • Lloguer d' instal.lacions esportives o quotes de clubs.
  Es consideraran despeses no subvencionables totes aquelles que no s' ajustin als conceptes anteriors.
  De conformitat amb el que disposen els articles 31.7 i 8 de la LGS, en cap cas seran despeses
  subvencionables els interessos deutors dels comptes bancaris; els interessos, recàrrecs i sancions
  administratives i penals; les despeses de procediments judicials, els impostos indirectes quan són
  susceptibles de recuperació o compensació (no. IVA suportat deduïble) ni els impostos personals
  sobre la renda.
  DIVENDRES. Quantia de la subvenció i finançament de les activitats subvencionades.
  La quantia de la subvenció no podrà superar el 50% de les despeses subvencionables de l' activitat,
  essent la subvenció màxima de 15.000,00 € per beneficiari, excepte en aquells casos especials que,
  si és el cas, siguin apreciats per la comissió de valoració, dels quals es deixarà constància expressament
  en la resolució.
  D'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
  General de subvencions (en avant LGS), es permet compatibilitzar aquestes subvencions amb la
  percepció d' altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
  qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals o de la Unió Europea o de
  Organismes Internacionals, si bé l' import de les subvencions en cap cas no pot ser de tal
  quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere
  cost de l' activitat subvencionada.
  SETENA. Quantia de la convocatòria.
  La concessió de la subvenció derivada d' aquestes bases s' imputarà a l' aplicació següent:
  pressupostària del pressupost per a l' exercici 2024: 34100/4820801.
  La quantia total màxima fixada per a la convocatòria, dins del crèdit disponible, és de 70.000,00 €,
  de conformitat amb l' operació comptable RC n.º 1811.
  VUITENA. sol·licituds: termini, lloc i documentació.
  Els interessats a concórrer en aquest procediment hauran de presentar les seves sol·licituds des del dia
  següent al de la publicació de l' extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
  Castelló fins al 12 d'abril de 2024.