El Ayuntamiento de La Vall d’Uixó anima a participar en los premios de la Gala del Deporte

lexus

Si eres deportista, un club, o asociación deportiva, estás de enhorabuena, vuelve la gala del deporte a La Vall d´Uixó.

El 26 de Enero de 2018 a las 20h en el Auditorio Leopoldo Peñarroja tendrán lugar los premios al merito deportivo 2017 Ciudad de La Vall d´Uixó.

Para poder presentar tu candidatura, descarga las bases, observa la categoría a la que puedes optar y presenta tu candidatura.

Para presentar la candidatura, descarga el formulario y envíanos el formulario rellenado junto con 3 imágenes donde se refleje el merito y el deporte que practicas a la siguiente dirección de correo electrónico: esports@lavallduixo.es

Descarga las bases de los premios al merito deportivo 2017 Ciudad de La Vall d´Uixó.

Descarga el formulario para presentar tu candidatura.

BASES PREMIS AL MÈRIT ESPORTIU 2017 CIUTAT DE LA VALL
D´UIXÓ. GALA DE L´ESPORT .
PRIMERA. OBJECTE DE LES BASES
Les presents bases tenen per finalitat regular la concessió dels premis de la gala de l´esport de
la ciutat de La Vall d´Uixó, de mode que es reconeguin els millors resultats esportius aconseguits
a l´any 2017, així com la llavor en favor de l´esport, realitzades per les entitats i els esportistes
vallers.
SEGONA. ÀMBITS I MODALITATS DELS PREMIS
Es convoquen les següents modalitats en diferents àmbits:
Àmbit de l´esport de competició oficial i alt nivell. (la finalitat es premiar els resultats
aconseguits per la participació dels esportistes i clubs de la ciutat de La Vall en la seua
participació en les competicions oficials de màxim nivell):
 Al esportista mes destacat.
 A la esportista mes destacada.
 Al esportista amb diversitat funcional mes destacat.
 A la esportista amb diversitat funcional mes destacada.
 Al equip o club esportiu mes destacat.
 Al entrenador mes destacat.
 A entrenadora mes destacada.
Àmbit de l´esport promesa (la finalitat es recompensar la participació dels joves esportistes en
edats compreses entre 16 i 23 anys que mes hagen destacat en les competicions oficials de
màxim nivell i reconèixer a les entitats que mes es preocupen per a la promoció de l´esport en
aquest àmbit):
 Al esportista promesa mes destacat.
 A la esportista promesa mes destacada.
 A l´equip o club esportiu promesa mes destacat.
 Al I.E.S que mes haja recolzat l´esport promesa.
Àmbit de l´esport en edat escolar (la finalitat es recompensar la participació dels joves
esportistes menors de 16 anys que mes hagen destacat i reconèixer a les entitats que mes es
preocupen per a la promoció de l´esport en aquest àmbit):
 Al esportista en edat escolar mes destacat.
 A la esportista en edat escolar mes destacat.
 A l´equip o club esportiu en edat escolar mes destacat.
 Al centre educatiu que mes haja recolzat l´esport en edat escolar.

Àmbit de l´esport local: (la finalitat es premiar a les entitats, associacions esportives o col.lectius
per el foment i el recolzament a l´esport local i organització dels esdeveniments esportius
populars que es celebren a la ciutat)
 A l´esdeveniment esportiu mes destacat.
 A la entitat esportiva, associació o col·lectiu que mes haja fomentat l´esport de base.
 A la entitat esportiva, associació o col·lectiu que mes haja fomentat la igualtat de gènere
a l´esport de base.
 A la entitat esportiva, associació o col·lectiu que mes haja recolzat l´esport popular.
 A la entitat esportiva que mes haja promogut la igualtat de gènere en la pràctica de la
activitat física i l´esport a la ciutat.
 A la entitat esportiva, associació o col·lectiu que mes haja promogut la integració de
persones amb diversitat funcional en la pràctica de la activitat física i l´esport a la ciutat.
Fet esportiu o millor resultat a nivell autonòmic, nacional o internacional: (Es tindran en
compte aquells que superen l´àmbit nacional, buscant una projecció internacional de la ciutat
de la Vall d´Uixó).
 Al millor fet esportiu Individual a nivell autonòmic, nacional o internacional.
 Al millor fet esportiu Col·lectiu a nivell autonòmic, nacional o internacional.
Al millor moment esportiu: (Es tracta de un premi que es concedeix a una persona física per a
incentivar el art fotogràfic aplicat a l´àmbit esportiu per a fomentar i difondre els valors humans,
socials i competitius de l´esport.)
 A la millor fotografia d´un esdeveniment esportiu a La Vall d´Uixó
Reconeixement al Mèrit esportiu Ciutat de La Vall d´Uixó: (Es tracta d´un premi menció especial
que es concedeix a una persona física per a reconèixer la llavor desenvolupada per l´esport a la
ciutat de La Vall d´Uixó.)
 A la trajectòria esportiva mes destacada.
TERCERA. REQUISITS DELS PREMIATS
3.1 Per a la concessió dels premis:
Serà condició primera que es tracte d´esportistes vallers i valleres; i en el cas dels equips i clubs,
que tinguin la seua sede y desenvolupen la seua activitat en la ciutat. Exceptuant el premi al
millor moment esportiu, ja que podran optar al mateix, persones empadronades o no a La Vall
d´Uixó.
Així mateix, totes les candidatures hauran de ser per mèrits o fets esportius aconseguits durant
l´any 2017.
3.2 En quant a l’ àmbit de l esport local:
Per al millor esdeveniment es tindrà en compte l´ambit de competició (campionat autonòmic,
campionat nacional, campionat internacional).

Per al a la entitat esportiva, associació o col·lectiu que mes haja fomentat l´esport i la igualtat
de gènere a l´esport de base es tindrà en compte el treball de l´esport de base així com la
promoció del mateix mitjançant esdeveniments esportius.
A la entitat esportiva, associació o col·lectiu que mes haja recolzat l´esport popular. es tindrà en
compte els esdeveniments esportius realitzats a nivell popular.
3.4 Respecte al premi al millor moment esportiu:
Podrà participar qualsevol persona a partir de 16 anys complits a la data de presentació dels
treballs, amb el requisit de que la imatge siga captada en un esdeveniment esportiu celebrat a
La Vall d´Uixó durant el 2017.
El nombre màxim de fotografies que es podran presentar es de 3 per sol·licitud.
CUARTA. PROPOSTES
Podran formular les propostes de concessió dels premis:
 Les Federacions Esportives legalment constituïdes.
 Els clubs i demés entitats esportives legalment constituïts.
 Esportistes en actiu així com els esportistes ja retirats de les competicions, tots ells vallers
o vinculats a l´esport en la ciutat de La Vall d´Uixó com garantia de coneixement de la
seua realitat esportiva.
QUINTA. SOL.LICITUTS
Les sol·licituds es presentaran, mitjançant correu electrònic a la següent direcció:
esports@lavallduixo.es
El termini de presentació serà fins el 14 de Gener del 2018.
Les sol·licituds aniran acompanyades de un dossier sobre la candidatura proposta, en el que es
fonamenten els mèrits del mateix. Així mateix, deuran de adjuntar 3 imatges on es reflexe el
mèrit o l´esport practicat.
Aquest dossier anirà adjunt a la noticia de la publicació i també es podrà demanar vía Mail a la
següent direcció: esports@lavallduixo.es
La presentació de les candidatures comporta l´acceptació de les presents bases.
SEXTA. JURAT
El Jurat estarà constituït per els següents membres:
President:
 El Alcalde de la ciutat, o vocal en qui delegui.
Vocals:
 El Concejal d´Esports del Ajuntament de La Vall d´Uixó.
REGIDORÍA D’ESPORTS
C/ Belcaire s/n.
12600 La Vall d´Uixó
Castelló.
esports@lavallduixo.es
 El tècnic d´Esports del Ajuntament de La Vall d´Uixó.
 El tècnic de Joventut.
 Dos periodistes a proposta de la Regidoría d’ Esports.
 Un/a president/a de las Federacions Esportives
 Un/a president/a de un Club esportiu de la ciutat.
 Un/a destacat/da esportista valler/a o vinculat a la ciutat, ja retirat/da de la alta
competició.
Secretari:
 El de la Corporació o funcionari/a amb titulació superior en qui delegui.
Tots els premiats de les candidatures que es presenten en forma i en data seran elegits per el
jurat, a excepció del premi “Al Mèrit Esportiu de la ciutat de La Vall d´Uixó” que serà elegit
directament per la Junta de Govern Local a proposta de la Regidoria d´Esports.
SEPTIMA. ATORGAMENT
El Jurat es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no contemplada en les bases, així
com a interpretar les mateixes. Els premis se atorgaran a les persones i entitats que a judici del
jurat se consideren mereixedores dels mateixos, en cada una de les modalitats referides.
A judici del Jurat, quan hi haja mes de una persona o entitat amb mèrits similars per a obtindre
un dels premis, podran concedir-se ex-aequo.
El Jurat podrà declarar deserta aquella o aquelles modalitats en les que considere que no
concorren en el candidat suficients mèrits per a atorgar el premi.
Els premis no seran acumulables. Per tant, en cas de poder optar a diverses categories prevaldrà
la de major mèrit.
El fallo del Jurat se emetrà, amb caràcter inapel·lable, i serà elevat a la Junta de Govern Local,
per delegació de la Alcaldia, per a la seua aprovació mitjançant el corresponent acord, fent
públics els seus resultats a la Gala de l´Esport que tindrà lloc al auditori municipal “Leopoldo
Peñarroja” el dia 26 de Gener del 2018.
OCTAVA. PREMI
El premi consistirà en un trofeu en el que constarà, admès del escut i el logotip del Ajuntament,
el nom de la persona o el equip guanyador, el any de la edició i la modalitat per les que se atorga
el premi.
NOVENA. PUBLICACIÓ
La present convocatòria es publicarà al tauló d´anuncis de l´Ajuntament, a la web
www.lavallduixo.es i en els mitjans de comunicació en els que l´Ajuntament de la Vall d´Uixó, te
contratats espais informatius

 

lexus

No hay comentarios